Informator

1.Informacje o „Informatorze…”

 „Informator o czasopismach gromadzonych w bibliotekach gnieźnieńskich” z założenia ma stanowić pomoc dla czytelników pragnących zorientować się w zasobach czasopism gromadzonych w bibliotekach Gniezna.

Ponieważ niektóre z bibliotek gnieźnieńskich jeszcze wprowadzają swoje zbiory do systemów elektronicznych, prawdopodobnie przez pewien czas informacja o nich nie będzie dostępna w sieci. Aby więc dać czytelnikom możliwość uzyskania orientacji w zasobach bibliotek – bez konieczności fizycznego udania się na miejsce – jako tymczasową pomoc proponujemy „Informator o czasopismach gromadzonych  w bibliotekach gnieźnieńskich”.

Pierwotny zamysł, iż „Informator…” ma stanowić pomoc dla studentów Instytutu Kultury Europejskiej UAM został zmieniony w trakcie pracy nad nim. Okazało się bowiem zasadne, aby do czasu wypracowania innych rozwiązań, służył on także użytkownikom pozostałych bibliotek.

Wśród bibliotek, które włączyły się do projektu – bez udziału pracowników których wykonanie tej pracy byłoby niemożliwe – i udostępniły dane o swoich zasobach czasopism, znalazły się przede wszystkim:

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Gnieźnie,
 • Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna wraz z filiami,
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna,
 • biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego,
 • biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego,
 • biblioteka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium,
 • biblioteka Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego.

Wymienione biblioteki zobowiązały się także do bieżącego uzupełniania informacji o swoich zasobach – w „Informatorze…” dostępnym również ze strony internetowej Biblioteki IKE (http://ike.amu.edu.pl/ – Biblioteka). Do oddziałów informacji poszczególnych bibliotek będziemy rozsyłać aktualizacje drukowane w formie zeszytów. Od 2020 r. część Bibliotek udostępnia „Informator …” tylko w postaci linku do dokumentu on-line. Od 2022 r. poniższy wykaz nie zawiera aktualizacji Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego.

Mam nadzieję, iż „Informator…” okaże się przydatny pracownikom i użytkownikom bibliotek miasta Gniezna. Oczekuję na uwagi krytyczne (rames@amu.edu.pl), które pomogą zwiększyć użyteczność tego opracowania aż do chwili, kiedy przestanie być ono potrzebne w związku z zakończoną rejestracją elektroniczną zasobów bibliotek gnieźnieńskich .

                                                                                                                      Maria M. Cierpiszewska                                                                                                           

2. Metoda opracowania

 „Informator…” ma postać bibliografii ogólnej o zasięgu ograniczonym do wydawnictw ciągłych. Rejestruje ona odpowiednie dokumenty zgromadzone w następujących bibliotekach:

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Gnieźnie;
 • Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna wraz z filiami;
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie;
 • biblioteka w Muzeum Początków Państwa Polskiego;
 • biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie;
 • biblioteka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium;
 • biblioteka Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego;
 • Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej UAM.

W „Informatorze…” ujęte zostały:

 • wydawnictwa aktualnie ukazujące się i na bieżąco gromadzone w w/w placówkach;
 • czasopisma aktualnie ukazujące się, których gromadzenie zostało przerwane;
 • wydawnictwa, które są przechowywane, ale już się nie ukazują.

Podstawę opracowania „Informatora…” stanowiły przede wszystkim elektroniczne i tradycyjne katalogi biblioteczne oraz karty czasopism w/w bibliotek   a także informacje uzyskane od bibliotekarzy. Dane do opisów bibliograficznych zaczerpnięto również z elektronicznych baz Biblioteki Narodowej, bazy KARO i FIDES, NUKAT oraz z „Bibliografii Wydawnictw Ciągłych” i „Bibliografii Regionalnej Wielkopolski”. W wielu przypadkach konieczna była autopsja czasopisma.

Dokonano pewnej selekcji dokumentów – serie wydawnicze włączano jedynie wówczas, gdy opisywane były jako całość (głównym kryterium było posiadanie ISSN).

Opis dokumentu wykonano według drugiego stopnia szczegółowości zgodnie z normą PN-N-01152-02:1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.

Opisy bibliograficzne zawierają następujące dane:

 1. Opis aktualnie ukazującego się wydawnictwa:

tytuł właściwy lub tytuł wspólny; oznaczenie podserii, dodatku lub sekcji; tytuł zależny: dodatek do tytułu; numeracja pierwszego zeszytu; miejsce wydania: nazwa wydawcy, data wydania pierwszego zeszytu; ISSN.

 1. Opis wydawnictwa, które przestało się ukazywać:

Tytuł właściwy lub tytuł wspólny; oznaczenie podserii, dodatku lub sekcji;  tytuł zależny: dodatek do tytułu;  numeracja pierwszego zeszytu – numeracja ostatniego zeszytu; miejsce wydania: nazwa wydawcy, data wydania pierwszego zeszytu – data wydania ostatniego zeszytu;  ISSN.

Według normy podstawę opisu stanowi pierwszy zeszyt wydawnictwa. Dane przejęte z kolejnych zeszytów podawane są w strefie uwag jako zmiany.

W niniejszej pracy przyjęto zasadę rejestrowania aktualnych danych w przypadku dodatku do tytułu, miejsca wydania i wydawcy przy czasopismach nadal wychodzących oraz ostatnich zmian przy ciągach zamkniętych. Tam, gdzie opracowującemu bibliotekarzowi nie udało się dotrzeć do informacji potrzebnych    w opisie bibliograficznym, w miejscu brakujących danych wstawiono [?].

Tytuł każdego czasopisma wyróżniono dużymi literami. Jeśli czasopismo zmieniło tytuł, nowa wersja tytułu otrzymywała nowy opis bibliograficzny, a zmiany zostały zasygnalizowane przy pomocy skrótów:

”Poprz. tyt.” – dla wcześniejszych wersji tytułu czasopisma,

”Kontyn. przez” – jeśli kolejne zeszyty/numery/tomy ukazały się pod nowym tytułem.

Zmiany te rejestrowano dużymi literami, o ile czasopismo jest gromadzone przez którąkolwiek z bibliotek ujętych w „Informatorze…” lub kursywą, jeśli żadna z nich czasopisma pod zmienionym tytułem nie gromadzi (nawet w takim przypadku starano się zanotować rok, od którego czasopismo się ukazuje lub lata, w jakich się ukazywało). Tytuły pisane dużymi literami są zatem równocześnie odsyłaczami do nowego opisu bibliograficznego. W kilku przypadkach zamieszczono uzupełniające informacje, np. o istniejących dodatkach, zaznaczano też przerwy w ukazywaniu się tytułu. Elementy opisu pisane alfabetami nie łacińskimi transliterowano.    

 1. Korzystanie z „Informatora…”

Opisy uporządkowane są alfabetycznie według tytułów. W rubryce danej biblioteki podany jest pierwszy rocznik, jaki biblioteka posiada, a następnie znak pauzy określający, że dany tytuł jest nadal gromadzony. Nie rejestrowano braków w ramach roczników (z niewielkimi wyjątkami), ich istnienie zaznaczano jedynie określeniem: (niekompletne). Szczegółowych informacji o posiadanych numerach w ramach danego rocznika należy szukać na stronach internetowych bibliotek uwzględnionych w „Informatorze…” bądź w ich katalogach on-line.

Tytuły gromadzone przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna zaopatrzono w informację o miejscu przechowywania tytułu (zob. Wykaz skrótów).

Wykaz skrótów

I. Biblioteki :


ANS – BIBLIOTEKA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GNIEŹNIE –
UL. WRZESIŃSKA 43-55 BUDYNEK NR 5

AP – ARCHIWUM PAŃSTWOWE W POZNANIU. ODDZIAŁ W   GNIEŹNIE – UL. JANA III SOBIESKIEGO 20

 BPMG – BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

BPMG BG – Biblioteka Główna (Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych) – ul. Mieszka I 16

WdD – Wypożyczalnia dla dzieci – ul. Mieszka I 15

F1 – Filia nr 1 – ul. Krucza 3

F2 – Filia nr 2 – ul. Staszica 12a

F9 – Filia nr 9 – os. OR ŁA BIAŁEGO 18

GSWM – BIBLIOTEKA GNIEŹNIEŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ MILENIUM – ul. Pstrowskiego 3a

IKE – BIBLIOTEKA INSTYTUTU KULTURY EUROPEJSKIEJ UAM – UL. KOSTRZEWSKIEGO 5-7

MPPP – BIBLIOTEKA W MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO – ul. Kostrzewskiego 1

PBP – PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GNIEŹNIE – ul. Mieszka I 27

PWSD – PRYMASOWSKIE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE – UL. SEMINARYJNA 2

II. Wykaz pozostałych skrótów użytych w „Informatorze…”

A. – Anno (wł.) – rocznik

Bd.   – Band (niem.) – tom

Br. – broj (bułg.) – numer

Bull. – Bulletin (wł.) – biuletyn

BWC – Bibliografia Wydawnictw Ciągłych

cop.   – copyright

č.   – číslo (ukr.) – numer

F. – Folge (niem.) – ciąg

Fasc.  – fascykuł

G. – Godina (bułg.) – rok

H. – Heft (niem) – zeszyt

Hlbj. – Halbjahr (niem.) – półrocznik

Jb. – Jahrbuch (niem.) – rocznik

Jg. – Jahrgang (niem.) – rocznik

Kontyn.przez – kontynuowany przez

kw. – kwartał

nadb. – nadbitka

No, no – number (ang.) – numer

Nr, nr  –  numer

nr specj. – numer specjalny

Num. – numero (wł.) – numer

Ossolineum – Zakład Narodowy im. Ossolińskich

PAN      –  Polska Akademia Nauk

Poprz. tytuł – poprzedni tytuł

PWN     – Państwowe Wydawnictwo Naukowe

PZWS     – Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

R. – rocznik

[s.n.]   – bez wydawcy

T., t. – tom

V. – volume (wł.) – wolumen, tom

Vol.    – wolumen

Vyp. – Vypusk (ukr.) – wydanie

Wydaw.  – wydawnictwo

Z., z.     – zeszyt