Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
ike.amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,

 • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,

 • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo,

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

wyłączenia

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr Zofia Kaczmarek, e-mail: sekr-ike@amu.edu.pl, telefon: 618294800.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7

Kierowniczka obiektu: mgr Anna Dzionek (mail: adzionek@amu.edu.pl tel. 61 829 48 37)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane na parkingu wewnętrznym ze szlabanem w kampusie, ul. Kostrzewskiego 5-7, w odległości 100 m od wejścia do budynku dydaktycznego.

Wejście główne do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille’a zainstalowane na drzwiach do sal,
 • tablica z informacją wizualną rozmieszczenia pomieszczeń w budynku znajdująca się w holu przy wejściu głównym.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Strona internetowa budynku: www.ike.amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 48 07