Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami oraz problemami o podłożu psychicznym mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wsparcie, jakie możesz otrzymać, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

Informacji o wsparciu dostępnym w Instytucie Kultury Europejskiej UAM udzieli:

dr Zofia Kaczmarek, koordynator IKE ds. osób z niepełnosprawnościami,

która pełni dyżur w drugi wtorek każdego miesiąca od godz. 10:00 do 11:00 w gabinecie 2.18.

Wsparcia udziela również Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Treść strony w dostępnym pliku pdf (wersja zgodna z WCAG 2.0).

Dane kontaktowe
Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel: 61 829 20 55
bon@amu.edu.pl

Strona internetowa Biura: amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Dyżury:poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00, środa – dzień wewnętrzny
Pobierz informator w pliku pdf (39 MB): Informator dla studentów z niepełnosprawnościami

Pobierz poradnik dla nauczycieli akademickich w pliku pdf (1,3 MB): Dostępne zajęcia

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
lic. Dominika Hoft
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl
tel.: 61 829 12 10

Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy we właściwym wydziałowym Biurze Obsługi Studentów.
Więcej informacji o pomocy materialnej.

Racjonalne Dostosowania (RD)
Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach oraz w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.
Więcej informacji o Racjonalnych Dostosowaniach.

Asystent dydaktyczny
Studenci UAM z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą taką jest kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny). Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy asystenta.
Więcej informacji o asystencie dydaktycznym.

Wsparcie dla studentów słabosłyszących
Studenci i doktoranci słabosłyszący mogą skorzystać m. in. ze wsparcia tłumacza języka migowego, przystosowanych lektoratów języka angielskiego realizowanych w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych, zajęć praktycznej nauki języka polskiego, konsultacji logopedycznych oraz wypożyczyć systemy FM lub przenośną pętle induktofoniczne.
Więcej informacji o wsparciu dla studentów słabosłyszących.

Wsparcie dla studentów niewidomych i słabowidzących
Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze wsparcia Pracowni Biblioteki Książki Mówionej (Collegium Novum), która zajmuje się adaptacją materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych (m. in. wydruki brajlowskie i adaptacje do różnych formatów plików tekstowych). Pracownia umożliwia wypożyczenie specjalistycznego sprzętu: urządzenia do słuchania książek w standardzie DAISY i plików tekstowych, wyposażone w dyktafon, monitory brajlowskie, notatniki brajlowskie z monitorem brajlowskim. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysokiej jakości skanery wraz z oprogramowaniem OCR, screenreadery i powiększalniki, które umożliwiają samodzielną pracę osobom niewidomym i słabowidzącym, znajdują się w bibliotekach na wszystkich kampusach UAM w Poznaniu. Zapewniamy dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (w ABC) – książek i podręczników akademickich przetworzonych i zaadaptowanych do postaci cyfrowej, możliwej do odczytu mową syntetyczną.
Więcej informacji o wsparciu dla studentów niewidomych i słabowidzących.

Przystosowane miejsca w domach studenckich
UAM dysponuje 30 przystosowanymi pokojami w 8 domach studenckich. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszyod odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon z sygnalizacją dla osób nie(do)słyszących (DS „Jowita” oraz DS „Zbyszko”). Przed każdym akademikiem z pokojami przystosowanymi znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Więcej informacji o przystosowanych miejscach w akademikach.

Transport dla studentów z niepełnosprawnością
Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów. Transport może zostać przyznany studentowi na cały rok akademicki lub tylko na okres zimowy tj. 1 grudnia – 1 marca.
Więcej informacji o transporcie dla studentów z niepełnosprawnością.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”
Zrzeszenie „Ad Astra” jest organizacją studencką, która działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami swojej uczelni poprzez liczne akcje, wydarzenia i różnorodne formypomocy skierowane właśnie do nich. Na początku każdego roku akademickiego Zrzeszenie organizuje spotkania adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie i przekazane kompleksowe informacje dotyczące wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, jakie oferuje UAM.
Więcej informacji o Zrzeszeniu „Ad Astra”.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM
Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach, poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. Spotkania dla studentów UAM są bezpłatne.
Więcej informacji na stronie Poradni Psychologicznej UAM.

Obozy i seminaria szkoleniowe organizowane przez Biuro
Letnia Szkoła Języka Angielskiego w nadmorskich miejscowościach oraz Zimowe Seminarium Szkoleniowe organizowane są w ośrodkach w pełni dostępnych i przystosowanych, dysponujących bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.
Więcej informacji w aktualnościach na stronie Biura.

Przystosowane zajęcia z wychowania fizycznego
Studenci z niepełnosprawnościami w ramach zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowych na I roku studiów) mogą skorzystać z alternatywnych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii SWFiS. Do zajęć tych należą: nauka pływania, sekcja pływacka, gimnastka lecznicza i zajęcia ogólnousprawniające. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości każdego studenta.
Więcej informacji o przystosowanych zajęciach z wychowania fizycznego.

Obozy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)
Obóz sportowo-rekreacyjny organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych oraz Integracyjny Spływ Kajakowy.
Więcej informacji na stronie SWFiS.

Sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi sekcję sportową, w ramach której studenci z niepełnosprawnościami przygotowują się do zawodów sportowych z cyklu Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS – w różnych dyscyplinach, np. bowlingu, pływaniu, bocci, czy goalballu.
Więcej informacji na stronie SWFiS.