ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI IKE

Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej UAM  przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów i pracowników Kolegium Europejskiego i Instytutu Kultury Europejskiej oraz studentów UAM. Pozostali czytelnicy korzystają ze zbiorów wyłącznie na miejscu po uzyskaniu Karty Czytelnika do Czytelni.

Zbiory biblioteki to nadal w większości zbiory prezencyjne, przeznaczone do korzystania na miejscu w warunkach wolnego dostępu do półek. Wyłączone z wolnego dostępu są przede wszystkim dzieła wydane przed 1945 r., depozyty prywatne oraz kserokopie – udostępniane przez dyżurującego bibliotekarza.

Księgozbiór jest zabezpieczony elektronicznie.

Katalog on-line (www.lib.amu.edu.pl) – wspólny dla systemu informacyjnego bibliotek sieci UAM, zawiera informację o wszystkich materiałach wprowadzonych do elektronicznej bazy Horizon. Aby upewnić się, ze wyszukany egzemplarz znajduje się w Bibliotece IKE, w rubryce „lokalizacja” sprawdzamy, czy jest zapis „Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5-7”.

Alfabetyczny katalog kartkowy – zawiera informacje o wszystkich materiałach bibliotecznych przechowywanych w Bibliotece IKE – m.in. o depozytach, kserokopiach książek i artykułów udostępnianych czytelnikom oraz CD, także tych nie zarejestrowanych w katalogu elektronicznym.   UWAGA! 1 sierpnia 2015 r. zakończyliśmy prowadzenie ogólnego alfabetycznego katalogu kartkowego.

Kontynuujemy prowadzenie następujących kartkowych katalogów tematycznych:

Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach IKE;
Judaika w zbiorach IKE;
Bibliotheca Jäkeliana;
Regionalia (Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska)
 – katalog roboczy, dostępny u bibliotekarza.

Wypożyczanie

Wypożyczenie książek na zewnątrz możliwe jest po założeniu Elektronicznego Konta Czytelnika i wniesieniu opłaty. Konto Czytelnika upoważnia  do korzystania ze wszystkich bibliotek sieci biblioteczno-informacyjnej UAM na zasadach obowiązujących w poszczególnych bibliotekach sieci.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • studenci – ważna legitymacja studencka
  • pracownicy naukowi – (wymiennie – 1 z nich): legitymacja kolejowa; identyfikator; umowa o pracę (do wglądu)
  • pozostali czytelnicy – ważny dokument tożsamości do wglądu

Pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło korzystają ze zbiorów tylko na miejscu.

Wypożyczenie zwykłe: studenci mogą wypożyczyć 7 woluminów  na 2 tygodnie (podręczniki do nauki języka lub dzieła w języku nie-polskim – 4 tygodnie); istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu o następne 2 tygodnie (także samodzielnie, po zalogowaniu się na Konto Czytelnika – 1 raz w przypadku Biblioteki IKE) o ile nie nastąpi rezerwacja książki/medium dla innej osoby.

Pracownicy naukowi KE i IKE wypożyczają książki na okres 12 miesięcy (z wyjątkiem książek oznaczonych „tylko do korzystania na miejscu”). O ile jest to jedyny egzemplarz, mają obowiązek udostępnienia książki na okres dwóch tygodni  w środku tego terminu w razie zgłoszenia zapotrzebowania przez innego Czytelnika – w uzgadnianiu terminów pośredniczy bibliotekarz.

Wypożyczenie specjalne – na czas zamknięcia biblioteki, wypożyczany jest także księgozbiór prezencyjny oraz teksty na CD, jednakże z wyłączeniem zbiorów wydanych przed rokiem 1945.

Prosimy o zwrócenie uwagi na książki oznakowane przy sygnaturze lokalnej jako GRANT. Książki te są przeznaczone do użytku pracownika naukowego biorącego udział w programie grantowym, wypożyczane na okres trwania grantu. Skorzystanie z takiej książki przez pozostałych czytelników jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminów wypożyczania.

Niedotrzymanie terminu zwrotu przy wypożyczeniu specjalnym powoduje naliczenie opłaty za nieterminowy zwrot w wysokości 0,30 gr za dobę oraz zablokowanie wypożyczania specjalnego do końca bieżącego miesiąca;