Gnieźnieńskie Igrzyska Akademickie

IDEA

Powstanie Gnieźnieńskich Igrzysk Akademickich ma swoje korzenie w bogatym doświadczeniu jakie Instytut Kultury Europejskiej posiada na polu współpracy ze szkołami średnimi w ramach programu Klas Akademickich oraz w uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kierunku studiów (profil praktyczny) o nazwie Cywilizacja zachodnioeuropejska. Mimo ścisłego powiązania Gnieźnieńskich Igrzysk Akademickich z tym kierunkiem studiów, Instytut Kultury Europejskiej jest otwarty na organizację Igrzysk zawężonych do konkretnych obszarów tematycznych i chronologicznych. Igrzyska są wydarzeniem cyklicznym mającym miejsce raz w roku i są adresowane do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

CEL

Najważniejsze cele Gnieźnieńskich Igrzysk Akademickich z wiedzy o cywilizacji zachodnioeuropejskiej zawierają się w trzech komplementarnych wobec siebie obszarach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Obszar wiedzy

Podstawowym celem Igrzysk jest rozpowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym wśród młodych ludzi. Wychodzimy z założenia, że niesłabnące dyskusje o kryzysie cywilizacji Zachodu, zwłaszcza o sensie wartości tradycyjnie przypisywanych temu kręgowi cywilizacyjnemu, wymagają od wszystkich przedstawicieli zachodniej wspólnoty nie tylko poszukiwania odpowiedzi na przyczyny takiego stanu rzeczy, ale również skutecznych recept na polepszenie sytuacji. Jedną z nich jest efektywna edukacja. Naszym zdaniem nie ma lepszej metody na budowanie społeczeństwa świadomego historyczno-kulturowego dziedzictwa niż wiedza i edukacja, które posiadają w sobie niezwykłą moc. Tylko ugruntowana wiedza o cywilizacji Zachodu pozwoli budować dialog w obrębie państw, które się na nią składają. Bez niej nie może być również mowy o budowaniu pokojowego współistnienia między Zachodem a innymi cywilizacjami, potrzebnego w dzisiejszych niespokojnych i burzliwych czasach. Znajomość podstaw, na których oparta jest kultura Zachodu, pozwala na lepsze zrozumienie innych kultur. Jest też niezbędnym elementem kształtującym szacunek i tolerancję wobec osób z innych kręgów cywilizacyjnych.

Obszar umiejętności

W trakcie przygotowań do Igrzysk uczniowie będą nabywać konkretnych umiejętności polegających między innymi na syntetycznym przyswajaniu materiału z podręczników do  historii i wiedzy o społeczeństwie z zakresu szkoły średniej (wiedza rozszerzona) i z zalecanej przez organizatora literatury uzupełniającej (dla chętnych). W trakcie przyswajania wiedzy będą również kształtowali umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, wyciągania konstruktywnych wniosków, stawiania pytań, selekcji materiału oraz interpretacji. Mając na uwadze fakt, że przedmiotem Igrzysk będzie cywilizacja państw konstytuujących Zachód, ich historia, kultura, wzajemne relacje oraz kontakty z innymi cywilizacjami, zakładamy, że wiedza zdobyta w tracie przygotowań do Igrzysk pomoże uczniom określić miejsce Zachodu na współczesnej kulturowej mapie świata. Wszystkie zdobyte umiejętności okażą się przydatne do definiowania swojej tożsamości i określenia się wobec osób z innych kręgów cywilizacyjnych.

Obszar kompetencji społecznych

Poprzez uczestnictwo w Igrzyskach uczniowie nabędą szereg kompetencji społecznych, które okażą się przydatne w przyszłości. Będą rozumieli konieczność ciągłego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, będą otwarci na uczestnictwo
w inicjatywach o podobnym charakterze, w ramach różnego rodzaju olimpiad, turniejów, quizów i spotkań oraz nauczą się zdrowego współzawodnictwa opartego na szacunku wobec drugiego człowieka i jasno sprecyzowanych zasadach. Będą świadomi swojej wiedzy o zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym i konieczności jej promowania w celu budowania lepszego świata. Tylko świadomość własnej przeszłości prowadzi do lepszego rozumienia współczesności.

Tematyka

 • Cywilizacja grecka
 • Cywilizacja rzymska
 • Dziedzictwo antyku
 • Rozwój chrześcijaństw na Zachodzie
 • Europa w okresie krucjat
 • Kultura średniowiecznej Europy
 • Odkrycia geograficzne i kolonializm europejski
 • Humanizm i renesans
 • Reformacja i kontrreformacja
 • Rewolucja francuska i Oświecenie
 • Ideologie XIX i XX wieku
 • Rozwój cywilizacji przemysłowej
 • Wojny w Europie w XX wieku
 • Integracja europejska (Unia Europejska i NATO)

Pytania składające się na test z wiedzy o cywilizacji zachodnioeuropejskiej są przygotowywane na bazie podręczników do historii i wiedzy o społeczeństwie z zakresu szkoły średniej (wiedza rozszerzona).

Dla chętnych zaleca się następującą literaturę uzupełniającą:

– Leszek Mrozewicz, Historia powszechna. Starożytność, Poznań 1999 i n.

– Jerzy Strzelczyk, Historia powszechna. Średniowiecze, Poznań 2001 i n.

– Maciej Serwański, Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Poznań 2001 i n.

– Waldemar Łazuga, Historia powszechna. Wiek XIX, Poznań 1999 i n.

– Tomasz Schramm, Historia powszechna. Wiek XX, Poznań 1999 i n.

HISTORIA

 • 2016 –  I Gnieźnieńskie Igrzyska Akademickie z wiedzy o cywilizacji zachodnioeuropejskiej

1 miejsce: Robert Przebieracz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie)

2 miejsce: Jan Skraburski (I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie)

3 miejsce: Piotr Sobkowiak (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Dąbrowskiego w Rawiczu)

 

 • 2017 – II Gnieźnieńskie Igrzyska Akademickie z wiedzy o cywilizacji zachodnioeuropejskiej

1 miejsce: Piotr Sobkowiak (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Dąbrowskiego w Rawiczu)

2 miejsce: Judyta Janczara (Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista” w Gdańsku)

3 miejsce: Igor Wojtczak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim)

 

 • 2018 –  III Gnieźnieńskie Igrzyska Akademickie (Powstanie Wielkopolskie 1918-1919)