Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo,
część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Wyłączenia

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Zofia Kaczmarek, e-mail: lawinia@amu.edu.pl, telefon: 618294800., lawinia@amu.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618294800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć wniosek w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej do Prorektora właściwego ds. cyfryzacji, prof. dr hab. Michała Banaszaka: mbanasz@amu.edu.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7

Kierowniczka obiektu: mgr Anna Dzionek (mail: adzionek@amu.edu.pl tel. 61 829 48 37)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane na parkingu wewnętrznym ze szlabanem w kampusie, ul. Kostrzewskiego 5-7, w odległości 100 m od wejścia do budynku dydaktycznego.

Wejście główne do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a.
System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille’a zainstalowane na drzwiach do sal,
tablica z informacją wizualną rozmieszczenia pomieszczeń w budynku znajdująca się w holu przy wejściu głównym.
Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Strona internetowa budynku: www.ike.amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 48 07