Kolekcja profesora Paula Siegfrieda Jäkela

Paul Siegfried Jäkel (30.07.1929-15.01.2004); filolog, muzykolog, kulturoznawca.

Współpracował z uniwersytetami w Ratyzbonie i Tybindze (Niemcy), Turku (Finlandia), w Szeged (Węgry) oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Center for Hellenic Studies w Waszyngtonie i Institute for Advanced Studies w Princeton, (USA), British Academy w Cambridge, Austrian Academy of Science w Wiedniu, PAN w Warszawie, wieloletni współpracownik Freie Universität Berlin.

Więcej informacji na stronie WWW, prowadzonej przez Żonę Profesora, dr Margit Niederhuber:

http://www.margit-niederhuber.com/jaekel/jaekel.html

profesor Paul Siegfried Jakela

„Chciałbym zaproponować utworzenie Centrum Europejskich Studiów Literatury, Historii, Filozofii, Sztuki i Muzyki. Byłaby to instytucja, do której przyjeżdżaliby młodzi naukowcy u progu akademickiej kariery na seminaria, wykłady i roczne badania własne. A jako że cała europejska kultura w wymienionych dyscyplinach ma swoje korzenie w świecie antycznym, wszelkie zagadnienia byłyby rozpatrywane z takiego punktu widzenia. […] Na ten cel gotów jestem przeznaczyć moją prywatną bibliotekę (ok. 5000 woluminów) zawierającą dzieła z powyższych dziedzin […].

Centrum Studiów Europejskich winno być też otwarte dla studentów z innych krajów, by wprowadzić młodą generację społeczności akademickiej w historię europejskiej kultury opartej na antycznej tradycji, a także by umożliwić jej spojrzenie na własną narodową tradycję kulturową z innego punktu widzenia – z zewnątrz. […]

Z biegiem lat Centrum mogłoby stać się Instytutem, gdzie uczeni z wielu krajów mogliby spotkać się na organizowanych tu konferencjach.”

Profesor Paul Siegfrid Jäkel wybrał Kolegium Europejskie w Gnieźnie jako jednostkę, której program naukowy umożliwi spełnienie Jego marzenia. Przedwczesna śmierć na początku 2004 roku przeszkodziła w osobistym udziale Profesora w tworzeniu tej instytucji.

Jego woli stało się jednak zadość – 30 listopada 2005 roku 170 kartonowych pudeł zawierających Bibliotheca Jaekeliana, przewieziono z Piimatie w Finlandii do Poznania, do Biblioteki Uniwersyteckiej. Po opracowaniu w systemie Horizon i wprowadzeniu do Narodowego Uniwersalnego Katalogu (NUKAT) książki trafiły do Biblioteki Kolegium Europejskiego, by „rozpocząć życie” jako Kolekcja Paula Siegfrieda Jäkela (obecnie Kolekcja Bibliotheca Jaekeliana).

Praca nad skatalogowaniem jaekelianów trwała ponad dwa i pół roku. Na dobrą sprawę nie została wciąż zakończona (w trakcie katalogowania jest jeszcze tzw. Archiwum Jäkela – blisko dwutysięczny zbiór artykułów, kserokopii i nadbitek).

1 czerwca 2007 roku w obecności władz akademickich i samorządowych w Kolegium Europejskim w Gnieźnie otwarto Czytelnię im. Paula Siegfrieda Jäkela. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała dr Margit Niederhuber-Jäkel, żona Profesora i wykonawczyni Jego testamentu.

Uroczystości towarzyszyła też konferencja: Książki i ludzie: wczoraj –dziś –jutro, pierwsza z serii poświęconych pamięci Paula Siegfrida Jäkela.

Na właściwy księgozbiór składają się 4704 woluminy druków zwartych (w tym 812 to dzieła wydane przed 1945 rokiem) z zakresu przede wszystkim filozofii, filologii klasycznej, historii literatury (wraz z tekstami literackimi), historii, nauk społecznych i historii sztuki (tu także albumy i przewodniki), słowniki i leksykony. Wśród nich znajdują się zarówno znane serie wydawnicze jak Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum TeubnerianaScriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis czy Goldene Klassiker-Bibliothek, jak i wczesne wydania autorów europejskich czy publikacje ośrodków uniwersyteckich z całego świata. W wielu wypadkach są to jedyne egzemplarze w naszym kraju, o czym świadczy spore zainteresowanie wypożyczaniem międzybibliotecznym. Do księgozbioru należy także zbiór czasopism, nadbitek i kopii artykułów – tzw. Archiwum Jäkela,, wymagające jeszcze opracowania.

Zgodnie z życzeniem darczyńcy księgozbiór w całości przechowywany jest w Bibliotece Kolegium Europejskiego jako Kolekcja Bibliotheca Jaekeliana.

Ze względu na nowoczesną architekturę budynku Kolegium Europejskiego starsza część kolekcji przechowywana jest osobno – w magazynie Zbiorów Wydzielonych, chroniona przed światłem i nadmierną temperaturą.

Po opracowaniu ogólnym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu każdy egzemplarz należący do księgozbioru otrzymał pieczątkę ekslibrisową: „Dar profesora Siegfrieda Jäkela” a w Bibliotece Kolegium Europejskiego został zaopatrzony w swoją sygnaturę lokalną – stanowi ją symbol układu działowego naszej biblioteki poprzedzony prefiksem „”.

Wkrótce na stronie www.lib.amu.edu.pl uniwersyteckiego katalogu on-line można będzie wprowadzić ograniczenie wyszukiwanie do Kolekcji Bibliotheca Jaekeliana.

Intencją darczyńcy było, aby Bibliotheca Jaekeliana stała się zalążkiem książnicy – warsztatu naukowego dla badaczy wielu dyscyplin. Toteż stale uzupełniana jest publikacjami, które zapewne włączyłby do swoich zbiorów sam twórca; od właściwej kolekcji różnić je będzie brak ekslibrisu Dar Profesora Siegfrieda Jäkela. Dla badaczy spuścizny Profesora udostępniany jest na miejscu w Bibliotece Kolegium Europejskiego własnoręcznie sporządzony przez Niego katalog Jego zbiorów.