Informacje dla zakwalifikowanych

Uwaga! Wszyscy studenci zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 proszeni są o jak najszybsze przesłanie koordynatorowi programu informacji o planowanych datach swoich pobytów zagranicą (wyjazd z Polski oraz powrót do Polski).

 

Poniżej znajdziesz informacje na temat wymaganych dokumentów oraz ich wypełniania. Czytając uważnie instrukcje zaoszczędzisz sobie czasu oraz unikniesz braków i błędów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić Twój wyjazd.

Uzupełnienie aplikacji w systemie USOS

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus, w systemie USOS zostanie Ci przyznany wyjazd.

W pierwszej kolejności musisz uzupełnić aplikację w twoim USOSie[wyjazdy-listy wyjazdów-uzupełnij]. Podaj informację o przyznanych stypendiach i wybierz opcję sposobu korespondencji. Dla Twojej wygody doradzamy wybór opcji: „student rezygnuje z korespondencji tradycyjnej” , w tym przypadku wszelką korespondencję otrzymywać będą Państwo na maila w systemie USOS. W przypadku wyboru tradycyjnej korespondencji, wszystkie informacje otrzymywać będą Państwo tylko i wyłącznie listami poleconymi na adres zameldowania.

II Komplet dokumentów dla wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus na dany rok akademicki, musisz :

1. Wejść na stronę uczelni przyjmującej  i sprawdzić terminy i formy aplikacji;
2. Wypełnić w wyznaczonym terminie Learning Agreement w  swoim USOSIE;
3. Złożyć w wyznaczonym terminie informację o koncie bankowym (zob. dokumenty do pobrania), na które będzie wpływać Twój grant ;
4. Wysłać do Instytucji Przyjmującej w wyznaczonym terminie wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (zazwyczaj uczelnie mają własne formularze albo  aplikacje on line) Najczęściej formularze aplikacyjne trzeba wydrukować i przedstawić do podpisu Instytutowemu Koordynatorowi Programu LLP-Erasmus (zob. kontakt).
5. Niektóre uczelnie zagraniczne wymagają wykazu ocen z dotychczasowego przebiegu studiów w języku angielskim – w razie potrzeby zgłoś się po niego do swojego dziekanatu

III Learning Agrement (LA)

Learning Agreement (albo inaczej porozumienie programowe) jest to dokument, który zawiera spis przedmiotów, które zobowiązujesz się zaliczyć podczas pobytu na stypendium ERASMUS.

LA wypełniasz w systemie USOS w terminie, który zostanie Ci przesłany na adres mailowy. Koordynator instytutowy zatwierdza elektronicznie LA.

Koordynator instytutowy nie musi podpisywać zaakceptowanego LA, ponieważ przy drukowaniu pojawi się na nim uwaga :”The document has been automatically generated from the university  internal electronic system USOS. The study program listed above has been approved by Erasmus Departmental Coordinator. ”

IV GŁÓWNE ZASADY USTALANIA PRZEDMIOTÓW:

1. Instytutowy Koordynator Programu LLP- ERASMUS wymaga na rok akademicki   2013/2014 minimalnie dwóch przedmiotów związanych z kierunkiem studiów na semestr. (Proszę jednak wziąć po uwagę fakt, że instytucja przyjmująca może mieć większe wymagania)
2. Nie możesz zadeklarować ekwiwalentu przedmiotu, który już zdałeś w Polsce
3. Ze wszystkich przedmiotów, które deklarujesz musisz otrzymać ocenę. (Nie uznajemy punktów ECTS za samą obecność na zajęciach)
4. Pamiętaj, że aby zaliczyć rok studiów, który spędzasz na stypendium Erasmusa, musisz mieć wystarczającą ilość punktów ECTS do zaliczenia danego roku (30 ECTS – semestr)

Jeśli przebywając na stypendium Erasmusa chcesz dokonać zmian w Learning Agreement, napisz do wydziałowego koordynatora z prośbą o odblokowanie funkcji edycji. LA zostanie odblokowane i będziesz mógł wprowadzić propozycję zmian.
Instytutowy koordynator zweryfikuje zawartość LA i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń nastąpi akceptacja w systemie USOS. Po akceptacji należy wydrukować LA z systemu USOS i przedłożyć w biurze ERASMUS instytucji goszczącej do podpisu. Po podpisaniu należy przesłać zatwierdzone LA (skan, zdjęcie) do Instytutowego Biura Erasmusa drogą elektroniczną  emitwa@amu.edu.pl lub faksem na numer +48 423 70 25.

Pamiętaj, że LA jest wiążące wówczas, kiedy zostanie zatwierdzone przez Koordynatora. Jeśli Twoje zmiany nie zostaną zaakceptowane, obowiązuje pierwotna wersja LA.

V Wysłanie formularza aplikacyjnego do uczelni przyjmującej

Formularz aplikacyjny (uczelni przyjmującej lub UAM) przesyłasz samodzielnie na adres, który znajdziesz na stronie internetowej danej uczelni.
Przestrzegaj terminów nadsyłania dokumentów określonych przez uczelnię przyjmującą. Terminy znajdziesz na jej stronie internetowej.
Pamiętaj o skopiowaniu dokumentów przed ich wysłaniem.
Załącz pismo przewodnie z prośbą o podpisanie dokumentów i odesłanie ich oryginału lub kopii na swój adres domowy. Pamiętaj o podaniu swojego adresu domowego.
Dokumenty wyślij najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Po otrzymaniu podpisanych dokumentów, przekaż ich kopię do Instytutowego Koordynatora LLP-Erasmus na UAM.

VI Informacja o koncie bankowym

Formularz konta bankowego należy wypełnić elektronicznie, a po wydrukowaniu odręcznie podpisać.

Jeśli masz konto w polskim banku, wypełniasz formularz dla konta polskiego (zob. dokumenty do pobrania). Dowiedz się w swoim banku o możliwość założenia subkonta walutowego. Grant wypłacany jest w euro.

Jeśli masz konto w banku zagranicznym, wypełniasz formularz dla konta zagranicznego (zob. dokumenty do pobrania). Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymienione kody bankowe – bez nich dokonanie przelewu na Twoje konto nie będzie możliwe.
Numer konta, na które ma być wypłacany grant, możesz zmienić dostarczając odpowiednio wcześnie nowy wypełniony i podpisany formularz informacji o koncie do Instytutowego Koordynatora LLP-Erasmus.

VII Wysokość grantu

Wysokość grantu zależy od tego, do jakiego kraju wyjeżdżasz. Grant wynosił dotąd około 300-400 euro na miesiąc.
Grant ma na celu wyrównanie kosztów utrzymania w stosunku do kosztów, jakie ponosisz w Polsce, więc pokryje Twoje wydatki tylko w pewnym stopniu.
Konkretne wysokości grantów na kolejny rok znane są w czerwcu.

VIII Podpisanie umowy o grant

Kiedy już złożyłeś terminowo komplet dokumentów u Instytutowego Koordynatora LLP-Erasmus, musisz jeszcze podpisać umowę o grant. Sprawdzaj swój email w USOSweb – otrzymasz informację, w jakim terminie możesz podpisać umowę u Instytutowego Koordynatora LLP-Erasmus.

Zanim zgłosisz się ją podpisać, sprawdź na stronie uczelni przyjmującej (zob. uczelnie partnerskie) daty rozpoczęcia i zakończenia semestru (roku akademickiego). Zadbaj, by w Twojej umowie znalazły się właściwe daty. Od tego zależy, kiedy na Twoje konto wpłynie grant.

Wraz ze swoim egzemplarzem umowy otrzymasz „Zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa” w języku polskim i angielskim.

IX Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego udaj się do NFZ właściwego dla swojego miejsca zameldowania z „Zaświadczeniem o statusie studenta Erasmusa” w języku polskim, które otrzymałeś wraz ze swoim egzemplarzem umowy o grant.