Informacje dla zakwalifikowanych

Zostałeś/Zostałaś zakwalifikowany/zakwalifikowana? Gratulacje! Sprawdź teraz czy masz wszystko zanim wyjedziesz:

 1. Upewnij się, że wszystkie informacje na Twoim koncie USOS są aktualne i pełne.
 2. Wejdź na stronę uczelni przyjmującej i uzupełnij dokumenty aplikacyjne. Postępuj zgodnie z wytycznymi uczelni przyjmującej.
 3. Uzyskaj potwierdzenie przyjęcia z uczelni przyjmującej.
 4. Wypełnij i uzyskaj zatwierdzenie Learning Agreement, czyli porozumienie programowe, które zawiera spis przedmiotów, które zobowiązujesz się zaliczyć podczas pobytu na stypendium (dokument musi być podpisany przez Ciebie, Twoją instytutową koordynatorkę oraz osobę odpowiedzialną z uczelni przyjmującej; akceptowane są skany dokumentów).
 5. Podaj numer konta bankowego (pamiętaj: stypendium wypłacane jest w euro!).
 6. Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Najlepiej zaopatrz się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W celu jej uzyskania udaj się do NFZ właściwego dla swojego miejsca zameldowania z „Zaświadczeniem o statusie studenta Erasmusa” w języku polskim, które otrzymasz wraz ze swoim egzemplarzem umowy o grant. Wniosek o wydanie takiej karty można złożyć też przez Internet.
 7. Podpisz umowę finansową z UAM (Grant Agreement) – sprawdź na stronie uczelni przyjmującej daty rozpoczęcia i zakończenia semestru (roku akademickiego). Zadbaj, by w Twojej umowie znalazły się właściwe daty.
 8. Wypełnij on-line obowiązkowy test językowy OLS.
 9. Zapoznaj się z informacjami o kraju, do którego się udajesz na stronie MSZ „Polak za granicą”: https://polakzagranica.msz.gov.pl/ oraz pobierz dedykowaną aplikację mobilną.
 10. Zarejestruj swój wyjazd na portalu Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/
 11. Jeżeli rezygnujesz z wyjazdu przed rozpoczęciem mobilności poinformuj instytutową koordynatorkę oraz złóż pisemną rezygnację (formularz dostępny u koordynatorki).

Jeszcze o Learning Agreement

 1. Instytutowa Koordynatorka Programu ERASMUS+ wymaga minimalnie dwóch przedmiotów związanych z kierunkiem studiów na semestr (proszę jednak wziąć po uwagę fakt, że instytucja przyjmująca może mieć większe wymagania).
 2. Nie możesz zadeklarować ekwiwalentu przedmiotu, który już zdałeś w Polsce.
 3. Ze wszystkich przedmiotów, które deklarujesz musisz otrzymać ocenę (nie uznajemy punktów ECTS za samą obecność na zajęciach).
 4. Pamiętaj, że aby zaliczyć rok studiów, który spędzasz na stypendium Erasmusa, musisz mieć wystarczającą ilość punktów ECTS (skontaktuj się z Samodzielną Sekcją ds. Studenckich, żeby poznać dokładną liczbę).
 5. Jeśli, przebywając na stypendium, chcesz dokonać zmian w Learning Agreement, napisz do instytutowej koordynatorki. Pamiętaj, że LA jest wiążące wówczas, kiedy zostanie zatwierdzone właśnie przez nią. Jeśli Twoje zmiany nie zostaną zaakceptowane, obowiązuje pierwotna wersja LA.

Co z tym grantem?

Wysokość grantu zależy od kraju, do którego jedziesz:

GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – studia: 670 Euro; praktyki: 820 Euro;

GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,– studia: 600 Euro; praktyki: 750 Euro.

Można się też ubiegać o jednorazową dopłatę w wysokości 50 Euro za podróż niskoemisyjnym środkiem transportu.

Dodatkowo osoby, które spełniają kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymują dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 Euro miesięcznie.

 

Studenci – aktualnie obowiązujące dokumenty: https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/wyjazdy-na-studia

Pracownicy – aktualnie obowiązujące dokumenty: https://erasmus.amu.edu.pl/pracownicy