Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę. Zasady obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

SZKOLENIE BHP 2018/2019
Dział Nauczania
1
Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę
Zasady obowiązujące w roku akademickim 2018/2019
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA:
1) Wydziału Anglistyki,
2) Wydziału Biologii,
3) Wydziału Chemii,
4) Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
5) Wydziału Fizyki,
6) Wydziału Historycznego,
7) Wydziału Matematyki i Informatyki,
8) Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
9) Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
10) Wydziału Nauk Społecznych,
11) Wydziału Neofilologii,
12) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,
13) Wydziału Prawa i Administracji,
14) Wydziału Studiów Edukacyjnych,
15) Wydziału Teologicznego,
16) Instytutu Kultury Europejskiej,
17) Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile,
18) Collegium Polonicum w Słubicach.
2. PODSTAWA PRAWNA
1) Art. 51 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ….. 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (PROJEKT),
3) Zarządzenie Nr …./2017/2018 Rektora UAM z dnia ….. 2018 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów (PROJEKT)
3. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKAD. 2018/2019
1) Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).
2) Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.
3) Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.
4) Za formalne zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem BHP dla studentów. W roku akademickim 2018/2019 osobą wyznaczoną do zaliczenia przedmiotu „Szkolenie BHP” jest mgr inż. Elżbieta Sobczak.
5) Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:
SZKOLENIE BHP 2018/2019
Dział Nauczania
2
a) Pierwsza pomoc,
b) Bezpieczeństwo i higiena pracy,
c) Ochrona przeciwpożarowa,
d) Elementy prawa pracy.
6) Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
7) Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS. Od roku akad. 2012/2013 wydziały nie wydają studentom I roku indeksów – stąd nie ma konieczności dokonywania ręcznego wpisu do indeksów lub kart okresowych osiągnięć.
8) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2018/2019:
a) uruchomienie Szkolenia: 15 listopada 2018 r.,
b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 15 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
9) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2018/2019:
a) uruchomienie Szkolenia: 18 marca 2019 r.,
b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 18 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
4. INFORMACJA DLA STUDENTÓW
1a) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2018/2019:
1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 15 listopada 2018 r.;
2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 15 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.;
3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.
1b) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2018/2019:
1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 18 marca 2019 r.;
2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 18 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.;
3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.
2) Logowanie na Szkolenie BHP:
1. Należy wejść na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl;
2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.
Dział Nauczania
25 września 2018 r.