Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę. Zasady obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę

 

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

 

 

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA:
 • Wydziału Anglistyki,
 • Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa,
 • Wydziału Archeologii,
 • Wydziału Biologii,
 • Wydziału Chemii,
 • Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Wydziału Filozoficznego,
 • Wydziału Fizyki,
 • Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
 • Wydziału Historii,
 • Wydziału Matematyki i Informatyki,
 • Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
 • Wydziału Nauk o Sztuce,
 • Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • Wydziału Neofilologii,
 • Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,
 • Wydziału Prawa i Administracji,
 • Wydziału Psychologii i Kognitywistyki,
 • Wydziału Socjologii,
 • Wydziału Studiów Edukacyjnych,
 • Wydziału Teologicznego,
 • Instytutu Kultury Europejskiej,
 • Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile,
 • Collegium Polonicum w Słubicach.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

 

 • 51 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090),
 • Zarządzenie Nr 375/2019/2020 Rektora UAM z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie organizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.

 

 1. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKAD. 2022/2023

 

 • Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).
 • Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.
 • Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.
 • Za formalne zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem BHP dla studentów.
 • Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:
 1. a) Pierwsza pomoc,
 2. b) Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 3. c) Ochrona przeciwpożarowa,
 4. d) Elementy prawa pracy.
 • Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 • Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS.
 • Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2022/2023:
  1. uruchomienie Szkolenia: 16 listopada 2022 r.,
  2. czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 16 listopada 2022 r. do 27 lutego 2023 r.
 • Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2022/2023:
  1. uruchomienie Szkolenia: 13 marca 2023 r.,
  2. czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

 

 

 1. INFORMACJA DLA STUDENTÓW

 

1a) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2022/2023:

 

 • Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 16 listopada 2022 r.;
 • Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 16 listopada 2022 r. do 27 lutego 2023 r.;
 • Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

1b) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2022/2023:

 

 • Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 13 marca 2023 r.;
 • Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.;
 • Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

 

2) Logowanie na Szkolenie BHP:

 

 1. Należy wejść na stronę: amu.edu.pl;
 2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: numer PESEL lub login otrzymany od uczelni, hasło: hasło do systemu USOSweb);
 3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.

 

 

 

Centrum Wsparcia Kształcenia

Sekcja Spraw Studenckich

30 września 2022 r.

 

Link do wersji pdf