WYMOGI REDAKCYJNE DLA CZASOPISMA „spIKE®”

Normy wydawnicze

– tekst nie powinien przekraczać 12 stron znormalizowanych

– czcionka: Times New Roman 12

– interlinia: 1,5

– marginesy: 2,5

– tytuł: czcionka Times New Roman 14 (pogrubiona)

– śródtytuł: czcionka Times New Roman 12 (pogrubiona)

– imię i nazwisko oraz dane o studiowanym kierunku nad tytułem

Przypisy dolne

Monografia

Inicjał imienia nazwisko, tytuł kursywą, (w razie potrzeby) przekł. inicjał imienia tłumacza nazwisko tłumacza, wydawnictwo, miejsce wydania rok wydania, numer strony.

Przykładowo:

I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przekł. R. Ingarden, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 46.

Artykuł w monografii zbiorowej

Inicjał imienia nazwisko, tytuł artykułu kursywą, (w razie potrzeby) przekł. inicjał imienia tłumacza nazwisko tłumacza, w: tytuł monografii zbiorowej kursywą, inicjał imienia nazwisko redaktora (red.), wydawnictwo, miejsce wydania rok wydania, numer strony.

Przykładowo:

A.P. Kowalski, Kulturoznawczo-estetyczna interpretacja antropomorfizacji w sztuce prehistorycznej, w: Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności, E. Bugaj, A.P. Kowalski (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 38.

Artykuł w czasopiśmie

Inicjał imienia nazwisko, tytuł artykułu kursywą, (w razie potrzeby) przekł. inicjał imienia tłumacza nazwisko tłumacza, „tytuł czasopisma w cudzysłowie” nr tomu, rok wydania, numer strony.

Przykładowo:

K. Chodasiewicz, Warunki doboru naturalnego a ewolucyjne definicje życia, „Filozofia nauki” 1(93), 2016, s. 53.

Kolejne cytowania:

Inicjał imienia, nazwisko, dz. cyt., numer strony.

Tamże, numer strony.