Imię i nazwisko: Leszek Wetesko

Zakład: Badań Diachronicznych

Nr pokoju: 216

Telefon służbowy:
e-mail służbowy: wetesko@amu.edu.pl

Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu Badań Diachronicznych

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie, w 1985 roku ukończył studia w zakresie historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu (temat pracy magisterskiej: Architektura kościoła w Oliwie jako odbicie przemian w budownictwie cysterskim). W latach 1985-2009 pracownik naukowy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie od 1991 roku pełnił funkcję V-Dyrektora. Autor koncepcji, scenariuszów oraz twórca wielu wystaw (w tym multimedialnych) poświęconych kulturze i sztuce polskiego średniowiecza – m.in.: Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka, Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki, Skarby piśmiennictwa katedry gnieźnieńskiej, Kultura Polski Piastów, Maior Polonia Sacra. Sztuka sakralna w średniowiecznej Wielkopolsce, Wielkopolska średniowieczna czy Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. W 2008 roku, w Instytucie Historii UAM, obronił pracę doktorską zatytułowaną: W służbie państwa i Kościoła. Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku, w 2014 – uzyskał tamże stopień doktora habilitowanego w zakresie historii (Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie. Studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku). Od 2009 jest pracownikiem naukowycm w Instytucie Kultury Europejskiej UAM – początkowo jako adiunkt w Zakładzie Studiów Gnieźnieńskich, od 2016 roku – profesor.

Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku , Poznań 2009

Piastowie i ich święty rzymski protektor, [w:] Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski 6 (2011)

Źródła pisane o architekturze i sztuce w państwie pierwszych Piastów, Historia Slavorum Occidentalis 1 (2012)

Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie. Studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku, Poznań 2013

Zur Stiftungstätigkeit Mieszkos III. des Alten in Grosspolen, [w:] Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelelterlichen Polen, hg. E. Mühle, Berlin 2013

The sheen of gold and the glare of the Word, [w:] Evangelistarium – Codex Aureus Gnesnensis, red. M. Sołomieniuk, Kraków 2016

Najstarsza bazylika św. Piotra w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 2016/1

Jak święci budowali poczucie wspólnoty, [w:] Święci i bohaterowie, red. M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński, Poznań-Ląd 2016

współautor:

 • Monasticon Cisterciense Poloniae, Poznań 1999
 • Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno 2016
 • nagroda II stopnia Ministra Kultury i Sztuki „Wydarzenie Muzealne Roku” za wystawę: Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka (1988)
 • wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki „Wydarzenie Muzealne Roku” za wystawę: Maior Polonia Sacra. Sztuka sakralna w średniowiecznej Wielkopolsce (1998)
 • dwie nagrody Fundacji Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Grand prix za wystawę: Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce oraz Grand prix za katalog do tejże wystawy (2008)
 • nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2014)
 • Medal Koronacyjny przyznany przez Prezydenta Miasta Gniezna (2015).
 • Kierownik projektu w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych [PKD 2007]) : Ornamenta Poloniae Mediaevalia. Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim.
 • Nagroda motywacyjna Rektora UAM 2017.
 • kultura i sztuka łacińskiej Europy od czasów panowania Konstantyna Wielkiego do schyłku XII wieku
 • historia i sztuka w państwie Piastów do początku XIII wieku.
 • ideologia władzy i symbolika monarszych fundacji
 • średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki