Imię i nazwisko: dr hab. prof. UAM Katarzyna Anna Kornacka-Sareło

Zakład: Badań nad Tożsamością Kulturową

Nr pokoju: 2.21

Telefon służbowy: 61 829 48 27
e-mail służbowy: kat.kor@amu.edu.pl

Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu Badań nad Tożsamością Kulturową

Katarzyna Kornacka-Sareło jest magistrem filologii klasycznej, nauczycielem mianowanym języka angielskiego oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w roku 2008 na podstawie opublikowanej później rozprawy Prawda, prawo, autorytet. Podstawy osądu moralnego w „Dialogu” Wilhelma Ockhama. Od roku 2012 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Kultury Judaizmu Europejskiego Instytutu Kultury Europejskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej, mistycyzmu żydowskiego oraz żydowskiego feminizmu. Jest autorką licznych artykułów poświęconych myśli Eliezera Berkovitsa, Richarda L. Rubensteina, Martina Bubera, Emmanuela Lévinasa, Hansa Jonasa, Racheli Elior. Prowadzi również badania nad wybranymi dziełami literackimi (Elie’go Wiesela, Szymona An-skiego, Juliana Stryjkowskiego, Hanny Krall, Lizzie Doron, Bułata Szałwowicza Okudżawy), starając się odsłonić filozoficzne założenia doktrynalne, które stanowią najgłębszą warstwę i dominantę strukturalną świata przedstawionego analizowanych utworów, niezależnie od ich przynależności rodzajowej czy gatunkowej. W maju 2017 roku Rada Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego nadała Katarzynie Kornackiej-Sareło stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, na podstawie monografii pt. Wszystko-Ty, Tylko-Ty, Jeden-Ty! „Dybuk” Szymona An-skiego jako dramat filozoficzny. Katarzyna Kornacka-Sareło jest także autorką książki zatytułowanej Motywy kabalistyczno-frankistowskie w „Dziadach” Adama Mickiewicza, opublikowanej w roku 2016 i będącej reinterpretacją „arcydramatu” polskiego poety, przeprowadzoną w duchu założeń myśli kabalistycznej oraz pewnych koncepcji synkretycznej doktryny filozoficzno-religijnej, stworzonej przez Jakuba Józefa Franka w XVIII stuleciu.

I. Książki autorskie:
Katarzyna Kornacka-Sareło, Wszystko-Ty, jeden-Ty, tylko-Ty. „Dybuk” Szymona An-skiego jako dramat filozoficzny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Filozofia i Logika nr 122, Poznań 2016, ISBN: 978-83- 232-3089- 2, ss. 220.

Katarzyna Kornacka-Sareło, Motywy kabalistyczno-frankistowskie w „Dziadach” Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Contakt/ ABC, Poznań 2016, ISBN: 978-83- 65287-24-3, ss. 189.

Katarzyna Kornacka, Prawda, prawo, autorytet. Podstawy osądu moralnego w etyce Wilhelma Ockhama, Wydawnictwa Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN: 978-83- 76-11- 648-8, ss. 167.

II. Wybrane książki współredagowane oraz przekłady książek:
W. Szczerbiński, K. Kornacka-Sareło (eds.), Jews in Eastern Europe: Ways of Assimilation, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne 2016, ISBN (10): 1-4438- 8523-1, pp.207.

R. Elior, Dybuki i kobiety żydowskie w historii społecznej, myśli mistycznej i folklorze, przeł. K. Kornacka-Sareło, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań-Gniezno 2014, ISBN 978-83- 7654-320- 8, ss. 112.

III. Wybrane artykuły naukowe:
Where is the World of Ours? Asssimilation, Acculturation and Emancipation Process of the Galician Jews in the Prose by Julian Stryjkowski (Pesach Jakob Stark), [in:] W. Szczerbiński, K. Kornacka-Sareło (eds.), Jews in Eastern Europe: Ways of Assimilation, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne 2016, pp. 166-183.

Egzystencjalizm w Auschwitz. Filozoficzne implikacje w „Nocy” Elie’go Wiesela, „Kwartalnik Filozoficzny 37 (2009), z. 1, ss. 83-96.

Richarda L. Rubensteina koncepcja „czasu-śmierci- Boga”, „Kwartalnik Filozoficzny” 39 (2011), z. 1, ss. 157-170.

Ontologia kabały żydowskiej oraz jej etyczne implikacje w myśli dialogicznej Martina Bubera, „Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria”, 24 (2015), nr 4 (96), ss. 171-186.

Ja, Inny i (Nie)obecny. Idee kabalistyczne w filozofii Boga Emmanuela Lévinasa, „Kwartalnik Filozoficzny”, 43 (2015), z. 3, ss. 81-102.

Russian, Jewish or Human? Jewish Mystical Thought in the Poetry of Bulat Shalvovich Okudzhava, „Porównania” 21, z. 2 (2017).

Specjalna Nagroda Naukowa I stopnia dla Nauczycieli Akademickich za Wybitny Dorobek Publikacyjny w roku 2016;

Praeceptor Laureatus. Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszego dydaktyka w roku akademickim 206/2017;

Nagroda Rektorska III stopnia za działalność dydaktyczną (2016 r.);

Medal Komisji Edukacji Narodowej, „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (2001 r.).

  • filozofia żydowska,
  • filozofia starożytna,
  • filozofia współczesna,
  • mistycyzm żydowski,
  • żydowska myśl kabalistyczna,
  • chasydyzm,
  • sabataizm,
  • frankizm.