Imię i nazwisko: Beata Frydryczak

Zakład: Studiów Kulturowych

Nr pokoju: 232

Telefon służbowy:
e-mail służbowy: beataf@amu.edu.pl

Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Studiów Kulturowych, koordynator ds. kierunku projektowanie kultury, redaktor naczelny czasopisma Polish Journal of Landscape Studies, redaktor serii wydawniczej „Krajobrazy”

1994 r. – stopień doktora filozofii w Instytucie Filozofii UAM praca doktorska pt. Estetyki oporu. Doświadczenie estetyczne jako siła transformująca społeczeństwo w dobie postmodernistycznej?

2003 r. – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Instytut Filozofii, UAM w Poznaniu

0d 1993-2010 – praca na Uniwersytecie Zielongórskim, początkowo w Instytucie Sztuk Wizualnych, następnie w Innstytucie Filozofii (kierownik Zakładu Filozofii Kultury)

0d 2010 praca w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie (kierownika Zakładu Teorii i Badań Interdyscyplinarnych)

 1. Beata Frydryczak i in., Krajobrazy regionu. Studium interdyscyplinarne Ziemi Gnieźnieńskiej, Wydawnictwo Przypis, Łódź 2017
 2. (z Dorotą Angutek) Antologia tekstów, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014
 3. () Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne. Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014
 4. (redakcja wraz z Mieszkiem Ciesielskim), Krajobraz kulturowy, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014
 5. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2012.
 6. Park Mużakowski – przestrzeń pamięci i pojednania (wspólnie z Heleną Kardasz), Zielona Góra 2006
 7. Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
 8. (red.) Ekspansja obrazów.  Sztuka  i media w świecie współczesnym, Instytut Kultury, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra-Warszawa 2000.
 9. Między gestem a dyskursem. Szkice z teorii sztuki, Instytut Kultury, Warszawa 1998.
 10. Estetyki oporu, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra, 1995.

Nagrody Rektora w latach: 2014, 2015
Kierownik grantu NPRH „Kulturowe studia krajobrazowe” – 2016-2019
Kierownik grantu NCN „Krajobraz kulturowy” – 2011-2014

 • estetyka krajobrazu,
 • krajobraz kulturowy,
 • pamięć krajobrazu,
 • doświadczenie estetyczne,
 • kultura współczesna