Imię i nazwisko: Sylwia Szykowna

Zakład: Studiów Kulturowych

Nr gabinetu: 2.19

Telefon służbowy: 61 829 48 32

E-mail: szykowna@amu.edu.pl

Pełnione funkcje:

pełnomocniczka ds. promocji w social media

członkini zespołu badawczego Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury ZAMEK

członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Absolwentka filologii polskiej UAM (dyplom 2006) oraz kulturoznawstwa UAM (dyplom 2007). Od lutego 2017 r. adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2010 r. (grant promotorski nr N N105 050639 pt. Kultura interaktywności Web 2.0). Badaczka współczesnej kultury, mediów i praktyk artystycznych, zajmuje się także edukacją kulturową i krytyką instytucjonalną. W czerwcu 2012 r. obroniła rozprawę doktorską Kultura interaktywności w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Dziamskiego. W latach 2009- 2014 zca redaktora naczelnego czasopisma internetowego „Perspektywy Kulturoznawcze”. Współredaktorka tomu O wstręcie i wstydzie, „Studia Kulturoznawcze” nr 1(2)/2012 (red.: Sylwia Szykowna, Jacek Zydorowicz). W latach 2015-2017 zatrudniona na stanowisku koordynatorki Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, obecnie członek zespołu badawczego Centrum Praktyk Edukacyjnych, prowadzącego badania z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Koordynatorka projektów animacyjno-kulturowych, m.in. „Pokaż się! Edukacyjna giełda projektów/pomysłów/potrzeb”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury (nr grantu 170/2015/KI), projektu Centrum Praktyk Edukacyjnych CPE przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego edukacji kulturowej i animacji, stanowiącego pilotaż wieloletniego programu rządowego Bardzo Młoda Kultura Obywateli Kultury (nr grantu 62492/15), projektu utworzenia w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art_Inkubator (projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu „Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013”). Autorka licznych publikacji z zakresu kultury współczesnej, medioznawstwa, estetyki i sztuki nowych mediów, cyberkultury.

Artykuły:

 • Pogoda jako medium sztuki. Przemiany kultury artystycznej w dobie posthumanizmu, „Zeszyty Artystyczne” 2020, s. 47-57.
 • Bio art w świecie sztuki, „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne” 2020, s. 39-52.
 • Wyjście z muzeum – sztuka mediów jako laboratorium rzeczywistości, „Kultura Współczesna” 2019, 2 (105), s. 63-75.
 • Między archiwum a bazą danych – o doświadczeniu sztuki nowych mediów, „Studia Europaea Gnesnensia” 2019, 19, s. 169-182.
 • Database Art – remediation, participation and interaction in network culture, [w:] F. Janeiro, A. Jornet, D. Saccone, S. Sancho (red.), Facing Humanities. Current Perspectives from Young Researchers, Barcelona 2014, s. 405-412.
 • Kondycja postmedialna kultury interaktywności, [w:] M. Górska-Olesińska (red.), Liberatura, e-literatura i … Remiksy, remediacje, redefinicje, Opole 2012, s. 117-126.
 • Artysta dostawcą kontekstów – sztuka baz danych w epoce nadmiaru informacji, [w:] M. Kosińska, K. Sikorska, A. Skórzyńska (red.), Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki, Poznań 2012, s. 352-363.
 • Beyond the Screen – interaktywność mediów lokacyjnych w przestrzeniach poszerzonych, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie” 2011, 5, s. 224-234.
 • Konceptualny wymiar sztuki nowych mediów, [w:] E. Wilk, M. Górska-Olesińska (red.), Od liberatury do e-literatury, Opole 2011, s. 233-240.
 • Audiosfera hiperfikcji, „Kultura Popularna” 2010, 2, s. 76-80.

Baza Wiedzy UAM

Academia.edu

Nagrody:

 • Nagroda Rektora UAM „Praeceptor Laureatus” (2021).
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjne (2019).
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjne (2018).
 • Nagroda motywacyjna Rektora UAM (2017).

Granty:

 • Grant naukowy OPUS Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej, NCN.
 • Grant nr KL-II.3024.10.1.2019 – projekt Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, wielkopolski operator ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.
 • Grant nr KI-I.3024.1.15.2016 – projekt Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, wielkopolski operator ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury (wykonawczyni).
 • Grant nr 170/2015/KI – projekt „Pokaż się! Edukacyjna giełda projektów/pomysłów/potrzeb” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury (koordynatorka).
 • Grant nr 62492/15 – projekt Centrum Praktyk Edukacyjnych CPE przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poświęcony edukacji kulturowej i animacji, stanowiący pilotaż wieloletniego programu rządowego Bardzo Młoda Kultura Obywateli Kultury (koordynatorka).
 • Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art_Inkubator; Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 (koordynatorka).
 • Grant promotorski nr N N105 050639 pt. „Kultura interaktywności Web 2.0” (wykonawczyni).
 • kultura współczesna
 • sztuka i estetyka nowych mediów
 • medioznawstwo
 • edukacja kulturowa
 • krytyka instytucjonalna