Zasady korzystania z biblioteki

Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów i pracowników Instytutu Kultury Europejskiej oraz studentów UAM. Pozostali czytelnicy korzystają ze zbiorów wyłącznie na miejscu po uzyskaniu Karty Czytelnika do Czytelni.

Zbiory biblioteki to nadal w większości zbiory prezencyjne, przeznaczone do korzystania na miejscu w warunkach wolnego dostępu do półek. Wyłączone z wolnego dostępu są przede wszystkim dzieła wydane przed 1945 r., depozyty prywatne oraz kserokopie – udostępniane przez dyżurującego bibliotekarza.

Księgozbiór jest zabezpieczony elektronicznie.

Katalog on-line (www.lib.amu.edu.pl) – wspólny dla systemu informacyjnego bibliotek sieci UAM, zawiera informację o wszystkich materiałach wprowadzonych do elektronicznej bazy Horizon; (aby upewnić się, ze wyszukany egzemplarz znajduje się w Bibliotece IKE, w rubryce „lokalizacja” sprawdzamy, czy jest zapis „Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej”).

Alfabetyczny katalog kartkowy – zawiera informacje o wszystkich materiałach bibliotecznych przechowywanych w Bibliotece IKE – m.in. o depozytach, kserokopiach książek i artykułów udostępnianych czytelnikom oraz CD, także tych nie zarejestrowanych w katalogu elektronicznym. UWAGA! 1 sierpnia 2015 r. zakończyliśmy prowadzenie ogólnego alfabetycznego katalogu kartkowego.

Kontynuujemy prowadzenie następujących kartkowych katalogów tematycznych:

Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach IKE;
Judaika w zbiorach IKE;
Bibliotheca Jäkeliana;
Regionalia (Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska)
 – katalog roboczy, dostępny u bibliotekarza.

Wypożyczanie

Wypożyczenie książek na zewnątrz możliwe jest po założeniu Elektronicznego Konta Czytelnika i wniesieniu opłaty (12 zł studenci i pracownicy naukowi za rok akademicki; Karta Czytelnika do Czytelni – także 12 zł). Konto Czytelnika upoważnia do korzystania ze wszystkich bibliotek sieci biblioteczno-informacyjnej UAM na zasadach obowiązujących w poszczególnych bibliotekach sieci.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • studenci – ważna legitymacja studencka;
  • pracownicy naukowi – (wymiennie – 1 z nich): legitymacja kolejowa; identyfikator; umowa o pracę (do wglądu).
  • pozostali czytelnicy – ważny dokument tożsamości do wglądu.

Wypożyczenie zwykłe: studenci mogą wypożyczyć 7 woluminów na 2 tygodnie (podręczniki do nauki języka lub dzieła w języku nie-polskim – 4 tygodnie); istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu o następne 2 tygodnie (także samodzielnie, po zalogowaniu się na Konto Czytelnika – 1 raz w przypadku Biblioteki IKE) o ile nie nastąpi rezerwacja książki/medium dla innej osoby.

Pracownicy naukowi KE i IKE wypożyczają książki na okres 12 miesięcy (z wyjątkiem książek oznaczonych „tylko do korzystania na miejscu”). O ile jest to jedyny egzemplarz, mają obowiązek udostępnienia książki na okres dwóch tygodni w środku tego terminu w razie zgłoszenia zapotrzebowania przez innego Czytelnika – w uzgadnianiu terminów pośredniczy bibliotekarz.

Wypożyczenie specjalne – na czas zamknięcia biblioteki (zob. Godziny otwarcia), wypożyczany jest także księgozbiór prezencyjny oraz teksty na CD, jednakże z wyłączeniem zbiorów wydanych przed rokiem 1945.

Prosimy o zwrócenie uwagi na książki oznakowane przy syg. lokalnej jako GRANT. Książki te są przeznaczone do użytku pracownika naukowego biorącego udział w programie grantowym, wypożyczane na okres trwania grantu. Skorzystanie z takiej książki przez pozostałych czytelników jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminów wypożyczania.

Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje naliczenie opłaty za nieterminowy zwrot w wysokości 0,30 gr za dobę za każdą książkę.

Niedotrzymanie terminu zwrotu przy wypożyczeniu specjalnym powoduje naliczenie opłaty za nieterminowy zwrot  w wysokości 0,30 gr za dobę oraz zablokowanie wypożyczania specjalnego do końca bieżącego miesiąca;

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki – czytelnik nabywa identyczny lub wskazany przez bibliotekarza tytuł lub pokrywa koszt wykonania kopii książki (uwaga – koszt ten może być wyższy niż cena rynkowa książki!) .

Korzystanie na miejscu

Korzystanie na miejscu w warunkach wolnego dostępu do półek możliwe jest po zamknięciu torby lub plecaka w szafce depozytowej oraz okazaniu dokumentu tożsamości  bibliotekarzowi.

Odnalezienie konkretnego tytułu ułatwi katalog on-line www.lib.amu.edu.pl oraz kartkowy katalog alfabetyczny dostępny na miejscu. Przypominamy, że zawiera on jedynie informację o tytułach wprowadzonych do zbiorów do dnia 1 sierpnia 2015 r. – bez względu na datę wydania!

W zorientowaniu się w znaczeniu sygnatur topograficznych pomoże „Układ działów w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej”.

Prosimy o pozostawianie wykorzystanych materiałów u dyżurującego bibliotekarza!

Przypominamy, ze korzystanie z terminali w bibliotece możliwe jest jedynie do celów naukowych.

Możliwa jest praca z własnymi materiałami oraz z laptopem.

Możliwe jest wypożyczenie książki z księgozbioru prezencyjnego na krótki okres celem skopiowania potrzebnego fragmentu. Przypominamy o prawie autorskim!

Na terenie biblioteki obowiązuje absolutny zakaz jedzenia, picia, palenia tytoniu!!

Należy pamiętać, że biblioteka z wolnym dostępem do półek jest równocześnie czytelnią – obowiązuje zatem cisza; korzystanie z telefonów komórkowych możliwe wyłącznie poza biblioteką.