Projektowanie  kultury (studia II stopnia – magisterskie) stanowi połączenie teoretycznie  zorientowanego  kulturoznawstwa z badaniami  regionalnymi,  historią kultury,  koncepcjami  krajobrazu kulturowego  oraz zarządzaniem w kulturze, a także z praktycznie  rozumianą animacją. Program  studiów obejmuje cały szereg przedmiotów  mieszczących się w ramach  dyscypliny  nauk o kulturze (np. semiotyka  kultury,  estetyka współczesna, kultura artystyczna,  kulturowe  studia krajobrazowe, wyobrażenie  natury w kulturze),  ukierunkowanych  na kształcenie i przygotowanie  do pełnienia aktywnej, kulturotwórczej  roli w środowisku  lokalnym  (np. kultura małych ojczyzn, regionalizm i lokalność w badaniach  kulturowych,  instytucje  kultury w środowisku  lokalnym)  i do skutecznego  oddziaływania na otoczenie  kulturowe  (np. praca w zespole projektowym, nowe formy edukacji  kulturowej  i regionalnej,  promocja wydarzeń kulturalnych,  zarządzanie  kulturą i wiedzą, organizacja  imprez  i wydarzeń  kulturalnych). Program  posiada  unikatową  formułę, dzięki której  studenci  zdobędą kompetentną i szeroką wiedzę  praktyczną  dotyczącą kreowania zdarzeń  kulturowych,  kultury  współczesnej w jej wymiarze  globalnym i lokalnym,  a także kompetencje  i umiejętności pozwalające aktywnie ją współtworzyć przy świadomości  doniosłości  zachowania  i pielęgnowania  dziedzictwa kulturowego  i tożsamości  kulturowej.  Umożliwia to m.in. wybór  dwóch  z czterech zaproponowanych  studentom dużych bloków  przedmiotów  praktycznych w których  znajdują się po cztery przedmioty:  menadżerski, animacyjny,  krajobrazowy,  wystawienniczy. Dbałość  o przeszłość, rodzimą tradycję, zabytki  historyczne, a więc wszystko to, co zawiera się w pojęciu dziedzictwa  kulturowego nie wyklucza  nowatorskich  podejść  do sposobów  jego zachowania  i promowania.  Ukierunkowanie  studiów  na ,,lokalność”, podkreślaną w efektach  uczenia się, oraz ich praktyczny  profil to ważny walor dydaktyczny, wpisujący się w ,,oddolny” model kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i kulturalnego. Kształcenie na projektowaniu kultury będzie realizowane w dwóch specjalnościach: promotor  lokalnego dziedzictwa kulturowego  oraz menadżer kultury  w środowisku  lokalnym.  Obydwie  specjalności, choć zróżnicowane i akcentujące inne  wymiary  animacji działań promocyjnych  i kulturalnych,  łączy jedna ogólna idea, polegająca na próbie realizacji norm i wartości  nowoczesnego społeczeństwa w twórczej syntezie z dziedzictwem kulturowym, które pojmowane jest jako kapitał duchowy pozwalający sprostać wyzwaniom współczesności, zwłaszcza w wymiarze lokalnych  wspólnot. Działania dydaktyczne w ramach specjalności promotor  lokalnego dziedzictwa  kulturowego  kładą nacisk na realizację wartości związanych z opisem, zachowaniem i promocją przestrzeni kulturowej konstytuowanej tradycją historyczno-kulturową, dla którą materialnym substratem jest wszystko  to, co swoją aktywnością na przestrzeni  czasu wnosi  człowiek w swoje kulturowe  otoczenie  zarówno  w sensie  materialnym, jak i niematerialnym. Dbałość  o przeszłość,  rodzimą tradycję, zabytki historyczne  i przyrodnicze,  a więc wszystko to, co zawiera się w pojęciu  dziedzictwa kulturowego,  nie wyklucza  nowatorskich podejść do sposobów jego zachowania i promowania, co wyraża się w przygotowanym  programie studiów, a w szczególności tej specjalności. Specjalność menadżer  kultury w środowisku lokalnym obejmuje  szeroko rozumianą animację  działań kulturalnych.  Charakterystyczne dla tej specjalności jest skupienie uwagi na lokalnym wymiarze  działań animacyjnych  promujących  i popularyzujących  dziedzictwo polskie, przy równoczesnym uznaniu ważności  dziedzictwa  europejskiego.

Możliwość zatrudnienia  dla absolwentów  kierunku  studiów.

Absolwent projektowania kultury będzie mógł zarządzać regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi  instytucjami  kultury, zostać koordynatorem kultury, podjąć się organizacji życia kulturalnego oraz tworzenia projektów  edukacyjnych, zarządzać projektami, pracować w dziedzinie  promocji kultury. Absolwenci kierunku projektowanie kultury będą promotorami i animatorami  kultury, będą mogli realizować się zawodowo  w instytucjach  kultury,  wydziałach kultury  administracji  samorządowej, organizacjach społecznych i w innych obszarach działalności, gdzie ich wiedza o zjawiskach  kulturowych, a także kompetencje i umiejętności w zakresie ich współtworzenia oraz współdziałania w zespole na rzecz rozwoju  kultury  będą ich znaczącym atutem. Absolwenci  planowanego kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury  jako animatorzy  kultury posiadający doskonałe przygotowanie  zawodowe  do zarządzania  w sferze kultury (specjalność:  menadżer kultury w środowisku lokalnym) oraz promocji dziedzictwa kulturowego  (specjalność: promotor lokalnego dziedzictwa  kulturowego), co stanowi  swoistą  odpowiedź na współczesne problemy  i związane z nimi transformacje i przewartościowania. lch rolą zawodową, jako inicjatorów  wydarzeń  kulturalnych oraz znawców europejskiego, polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, a także jako jego animatorów i promotorów w skali lokalnej i ponadregionalnej będzie zarówno kreowanie, jak i uczestniczenie w kulturze.