Zameldowanie

Drukuj

Zameldowanie 2014/2015

Meldowanie studentów na rok akademicki 2014/2015 odbywa się od 29 września 2014 roku (poniedziałek) od godziny 8:00 administracji Domu Studenckiego (pok. 1.13).

Konta bankowe do opłat i kaucji

Indywidualne numery kont bankowych osobne dla kaucji oraz do miesięcznych opłat za miejsce w DS Gniezno dostępne są w systemie USOSWeb (→www). Konta bankowe w systemie USOS pojawiają się zwykle pod koniec września. Konta bankowe są także wydrukowane na umowie podpisywanej w dniu zameldowania.

 

Opłata za DS Gniezno

Opłata za miejsce w domu studenckim winna być uiszczana przez mieszkańca do 30 dnia każdego miesiąca z zaznaczeniem miesiąca i roku akademickiego, za który opłata jest wnoszona.

Jeżeli student opóźni się z wniesieniem opłaty za zakwaterowanie, system USOS automatycznie nalicza odsetki ustawowe. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto uczelni. Wszystkim mieszkańcom przypominamy o terminowym płaceniu za miejsce w domu studenckim.

 

Umowa określająca warunki zakwaterowania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 172/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obowiązują kaucje oraz umowy określające warunki zakwaterowania w Domach Studenckich UAM.

Umowa w dwóch egzemplarzach podpisywana jest podczas meldowania w administracji.

Objęcie i zdanie pokoju w DS wraz z wyposażeniem następuje protokolarnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Mieszkaniec DS ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie powierzonego sobie pokoju i odpowiada za szkody w nim wyrządzone. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju w równej mierze. Wartość wyrządzonej szkody określa każdorazowo Kierownik DS w oparciu o kalkulację poniesionych strat.

 

Kaucja

Kaucja w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce w DS Gniezno (patrz Opłaty 2014/2015) obowiązuje wszystkich mieszkańców Domu Studenckiego Gniezno. Kaucję należy wpłacić na indywidualne konto podane w umowie w ciągu dwóch tygodni od dnia zameldowania.

Procedura zwrotu kaucji rozpoczyna się w dniu wymeldowania z DS Gniezno.

Kaucja zostanie zwrócona Studentowi – na jego wniosek – w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku zawarcia nowej umowy o zakwaterowanie na kolejny rok studiów, brak wniosku oznacza zgodę Studenta na pozostawienie kaucji na koncie UAM na czas trwania kolejnej umowy. Student jest zobowiązany do wskazania we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot kaucji.

Wniosek o zwrot kaucji dostępny jest w dziale Dokumenty. Wypełniony wniosek można złożyć w administracji w momencie wymeldowania lub wysłać podpisany i zeskanowany dokument na adres bogorl@amu.edu.pl