Rekomendacje Instytutowego Zespołu ds. jakości kształcenia

Cel Diagnoza Proponowane działanie Wyniki działania
Podniesienie jakości programu kształcenia na kierunku komunikacja europejska (studia I stopnia), w tym zmiana profilu z ogólnoakademickiego na praktyczny Ankiety ewaluacyjne studentów pokazują, że jest duża potrzeba zajęć o charakterze praktycznym. Ankiety ewaluacyjne wskazują, że wykładowcy dbają o jakość kształcenia, ale w niektórych przypadkach powtarzają się treści kształcenia. Zmiana profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny, a wraz z tym odpowiednie korekty w programie kształcenia dostosowanym do potrzeb rynku pracy, krytyczna analiza składanych sylabusów. Nowy program studiów, nowe specjalności, praktyczny profil kształcenia. Poprawa jakości kształcenia.
Podniesienie jakości programu kształcenia na kierunku komunikacja europejska (studia II stopnia), w tym zmiana profilu z ogólnoakademickiego na praktyczny Ankiety ewaluacyjne studentów pokazują, że jest potrzeba zajęć o charakterze praktycznym na studiach II stopnia. Ankiety ewaluacyjne wskazują, że wykładowcy dbają o jakość kształcenia, choć należy podnieść poziom interakcji ze studentami i w niektórych przypadkach dostosować metody kształcenia do tematów. Zmiana profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny, a wraz z tym odpowiednie zmiany w programie kształcenia dostosowanym do potrzeb rynku pracy, krytyczna analiza składanych sylabusów. Nowy program studiów, nowe specjalności, praktyczny profil kształcenia. Poprawa jakości kształcenia.
Stworzenie programu studiów na praktycznym kierunku Projektowanie kultury Studenci projektowania kultury, wykazując się dużą aktywnością kulturotwórczą, liczą na możliwość podjęcia studia II stopnia. Ankiety studenckie pokazują, że kierunek na poziomie I stopnia ma wiele zajęć o charakterze praktycznym. Prace będą trwały kilka miesięcy, aby opracować nowatorski, odpowiadający Polskiej Ramie Kwalifikacji na poziomie formalnym, praktyczny kierunek studiów. Nowy program studiów. Zwiększenie oferty dydaktycznej IKE UAM.
Wzmocnienie współpracy IKE UAM z otoczeniem kulturalno-biznesowym Gniezna i regionu Rozmowy ze studentami IKE UAM, a także dogłębne analizy ankiet studenckich oraz research Pełnomocnika Dyrektora IKE UAM ds. praktyk wykazały konieczność wzmocnienia współpracy z otoczeniem biznesowym. Wynika to z potrzeby dostosowania lub powiązania oferty praktyk zawodowych i programów studiów z wymogami rynkowymi. Zapoznanie podmiotów gospodarczych z nową i obecną ofertą dydaktyczną IKE. Prowadzenie wspólnych inicjatyw społeczno-biznesowo-kulturalnych. Wzmocnienie współpracy IKE UAM z otoczeniem kulturalno-biznesowym Gniezna i regionu
Wspólne posiedzenia i merytoryczne analizy oferty dydaktycznej IKE. Udoskonalenie oferty dydaktycznej w zakresie konkretnych kompetencji zawodowych. Pełnomocnik Dyrektora IKE UAM ds. praktyk zawodowych dr Kamil Wasilkiewicz, Instytutowa komisja ds. jakości kształcenia Dotychczasowe działania są rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii. Zamierzone cele wymagają czasu na ich realizację ze względu na złożoność kompetencyjną podmiotów biznesowo-kulturowych współpracujących z IKE.
Stworzenie praktycznego kierunku studiów o nazwie Logistyka Analiza rynku wykazała, że kandydaci na studia są coraz bardziej zainteresowani ofertą dydaktyczną o profilu praktycznym. Dobra współpraca z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pozwoliła wypracować ideę nowego, wspólnego kierunku studiów. Prace nad utworzeniem nowego kierunku studiów o profilu praktycznym przy współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Prace nad programem studiów rozpoczęły się jeszcze w roku akademickim 2016/2017, zakończyły się na poziomie uniwersyteckim na początku 2018 roku. Od strony merytorycznej studia zostały tak pomyślane, aby praktycznie kształcić w zakresie logistyki, spełniając przy tym wymogi Polskiej Ramy Kwalifikacji. Utworzenie nowego programu studiów, rozszerzenie oferty dydaktycznej IKE UAM, stworzenie studentom nowych miejsc na odbywanie praktyk zawodowych, rozszerzenie współpracy ze środowiskiem biznesowym Gniezna i regionu.