Imię i nazwisko: Grzegorz Łukomski

Zakład: Badań Diachronicznych

Nr gabinetu: 2.29

Telefon służbowy: 61 829 48 06

e-mail: grzegorzlukomski@op.pl

Pełnione funkcje:

Profesor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: historia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki historii politycznej i wojskowej oraz antropologii kultury kresów wschodnich i zachodnich Rzeczypospolitej (XIX i XX w.), tożsamości i kultury politycznej polskiej diaspory cywilnej i wojskowej po drugiej wojnie światowej, zwłaszcza na terenie Wielkiej Brytanii, niemcoznawstwa – w zakresie polsko-niemieckich odniesień politycznych, militarnych i kulturowych – sowietologii, biografistyki i dziejów ziem Rzeczypospolitej (XIX i XX w.).

Autor 37 książek, licznych artykułów naukowych, recenzji, biogramów, a także not biograficznych w słownikach i encyklopediach (łącznie około 400 pozycji); promotor i recenzent prac doktorskich, recenzent przewodów habilitacyjnych.

Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji i Niemczech (wyjazdy, kwerendy naukowe, wykłady, etc.).

Popularyzator nauki i wiedzy historycznej w programach radiowych i telewizyjnych (juror TVP w ogólnopolskim konkursie „Książka Historyczna Roku”; ekspert w TVP Historia) oraz w prasie krajowej i zagranicznej.

Monografie:

 • Sergiusz Piasecki (1901-1964). Przestrzenie wolności antykomunisty ideowego, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2021, ss. 337.
 • Józef Mackiewicz (1902-1985). Intelektualista u źródeł antykomunizmu ideowego, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2020, ss. 381.
 • Szara eminencja polskiego wywiadu. Pułkownik dyplomowany Stefan Mayer (1895-1981), Wydawnictwo LTW, Łomianki 2020, ss. 258.
 • Antemurale. Schyłek Wielkiego Księstwa Litewskiego 1918-1922, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2018, ss. 358.
 • Niemiecki „Zły sąsiad” z perspektywy historycznej. Relacje niemiecko-rosyjskie a Polska 1914-1941, Oficyna Wydawnicza Adiutor, Warszawa 2016, ss. 352.
 • Ułan i strażnik kawaleryjskiej pamięci. Rotmistrz Zygmunt Godyń 1910-1979, QLCO Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Poznań  2015, ss. 135.
 • Polityczna przestrzeń polskości w XX w. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej z perspektywy racji stanu, Wydawnictwo Naukowe Silva-Rerum, Londyn 2013, ss. 227.

Współautor:

 • G. Łukomski, E. Szumiec-Zielińska, Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy. Bitwa Warszawska 1920 na tle wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2020, ss. 316.
 • G. Łukomski, P. Kanafocka, A German Admiral and a Polish Lady. Halina Szymańska sworn to secrecy, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2019, ss. 271.

Publikacje redagowane i współredagowane:

 • A. Białobłocki, G. Łukomski (red.), Szkoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1302-2002, Bene Nati – Jadwiga Wolarska, Poznań 2002, ss. 330.

Baza Wiedzy UAM

Nagrody:

 • Srebrny Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP (2009)
 • najnowsza historia Polski
 • niemcoznawstwo
 • dzieje wojskowości
 • dzieje polityczne i kształtowanie się kultury politycznej
 • diaspora polska po II wojnie światowej
 • sowietologia
 • biografistyka