Finansowanie mobilności w ramach programu Erasmus+ pracowników Instytutu Kultury Europejskiej

Mobilność pracowników IKE UAM obejmuje dwa typy wyjazdów:

  • Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć ze studentami – 2 do 4 dni w danym roku akademickim. Minimalny wymiar zajęć ustala się stosownie do polityki programu Erasmus+;
  • Wyjazdy wszystkich pracowników do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych, doskonalenia kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach typu „work shadowing”, kursach językowych i innych. Szczegółowe okresy wyjazdów muszą być zgodne z polityką programu Erasmus+.

Z wyjazdów w programie Erasmus+ mogą korzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Wyjazdy pracowników w programie Erasmus+ powinny być elementem strategii rozwoju kadry Instytutu.

Organem kwalifikującym na wyjazdy pracowników jest Instytutowa Komisja Rekrutacyjna.

Od roku akademickiego 2022/2023 również nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać na STT.

Koordynatorką wymiany akademickiej Erasmus+ w Instytucie Kultury Europejskiej UAM jest dr Zofia Kaczmarek.

Mobilność STA/STT – granty

GRUPA 1: Dania, Finlandia, lrlandia, lslandia, Lichtenstein,Luksemburg, Norwegia, Szwecja+ R14 180,00 euro
GRUPA 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy + R5 160,00 euro
GRUPA 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 140,00 euro

Mobilność STA/STT – przelicznik odległości

Odległość Ryczałt Green travel
Od 0 do 99 km 23 EUR – –
Od 100 do 499 km 180 EUR 210 EUR
Od 500 do 1 999 km 275 EUR 320 EUR
Od 2 000 do 2 999 km 360 EUR 410 EUR
Od 3 000 do 3 999 km 530 EUR 610 EUR
Od 4 000 do 7 999 km 820 EUR – –
≥ 8 000 km 1500 EUR – –

Finansowanie wyjazdów pracowników z niepełnosprawnościami

Pracownicy z niepełnosprawnościami są finansowani ze środków umowy w programie Erasmus+. Wzór umowy pomiędzy uczelnią a pracownikiem-uczestnikiem wymiany jest dostępny na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Pracownicy z niepełnosprawnościami wnioskują w o przyznanie dofinansowania do swojej uczelni macierzystej z wykorzystaniem wniosku o dofinansowanie, który jest dostępny na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ w sekcji Akcja 1. Mobilność edukacyjna „Erasmus+ Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2018/2019”, plik Excela o nazwie „Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami”. Zasady wnioskowania są opisane w dokumencie „Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2018/19”.

Przydatne linki