Rekomendacje Instytutowego Zespołu ds. jakości kształcenia

CelDiagnozaProponowane działanieWyniki działaniaOdpowiedzialniUwagi dotyczące realizacji
Podniesienie jakości programu kształcenia na kierunku komunikacja europejska (studia I stopnia), w tym zmiana profilu z ogólnoakademickiego na praktycznyAnkiety ewaluacyjne studentów pokazują, że jest duża potrzeba zajęć o charakterze praktycznym. Ankiety ewaluacyjne wskazują, że wykładowcy dbają o jakość kształcenia, ale w niektórych przypadkach powtarzają się treści kształcenia.Zmiana profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny, a wraz z tym odpowiednie korekty w programie kształcenia dostosowanym do potrzeb rynku pracy, krytyczna analiza składanych sylabusów.Nowy program studiów, nowe specjalności, praktyczny profil kształcenia. Poprawa jakości kształcenia.Instytutowy zespół ds. jakości kształcenia oraz zespół wskazany przez Dyrekcję IKE UAM do prac nad programem: dr Katarzyna Szewczyk-Haake (kierująca zespołem), dr Michał Duch, dr Piotr Oleksy, dr Kamil Wasilkiewicz. Praca będzie trwała kilka miesięcy. Zespół zajmujący się przekształcaniem programu będzie w stałym kontakcie z Działem Nauczania. Wszystkie zmiany w komunikacji europejskiej muszą zostać zatwierdzone przez Senacką komisję ds. kształcenia.
Podniesienie jakości programu kształcenia na kierunku komunikacja europejska (studia II stopnia), w tym zmiana profilu z ogólnoakademickiego na praktycznyAnkiety ewaluacyjne studentów pokazują, że jest potrzeba zajęć o charakterze praktycznym na studiach II stopnia. Ankiety ewaluacyjne wskazują, że wykładowcy dbają o jakość kształcenia, choć należy podnieść poziom interakcji ze studentami i w niektórych przypadkach dostosować metody kształcenia do tematów.Zmiana profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny, a wraz z tym odpowiednie zmiany w programie kształcenia dostosowanym do potrzeb rynku pracy, krytyczna analiza składanych sylabusów.Nowy program studiów, nowe specjalności, praktyczny profil kształcenia. Poprawa jakości kształcenia.Instytutowy zespół ds. jakości kształcenia oraz zespół wskazany przez Dyrekcję IKE UAM do prac nad programem: dr Katarzyna Szewczyk-Haake (kierująca zespołem), dr Michał Duch, dr Piotr Oleksy, dr Kamil Wasilkiewicz. Praca będzie trwała kilka miesięcy. Zespół zajmujący się przekształcaniem programu będzie w stałym kontakcie z Działem Nauczania. Wszystkie zmiany w komunikacji europejskiej muszą zostać zatwierdzone przez Senacką komisję ds. kształcenia.
Stworzenie programu studiów na praktycznym kierunku Projektowanie kulturyStudenci projektowania kultury, wykazując się dużą aktywnością kulturotwórczą, liczą na możliwość podjęcia studia II stopnia. Ankiety studenckie pokazują, że kierunek na poziomie I stopnia ma wiele zajęć o charakterze praktycznym.Prace będą trwały kilka miesięcy, aby opracować nowatorski, odpowiadający Polskiej Ramie Kwalifikacji na poziomie formalnym, praktyczny kierunek studiów.Nowy program studiów. Zwiększenie oferty dydaktycznej IKE UAM.Zakład Teorii i Badań Interdyscyplinarnych, którego kierowniczką jest prof. UAM dr hab. Beata Frydryczak, a także Instytutowy zespół ds. jakości kształcenia.Prace nad programem studiów będą ocenione przez Senacką Komisję ds. kształcenia, a po aprobacie tego podmiotu i przyjęciu programu przez Senat UAM, dokumentacja zostanie wysłana do MNiSW.
Wzmocnienie współpracy IKE UAM z otoczeniem kulturalno-biznesowym Gniezna i regionuRozmowy ze studentami IKE UAM, a także dogłębne analizy ankiet studenckich oraz research Pełnomocnika Dyrektora IKE UAM ds. praktyk wykazały konieczność wzmocnienia współpracy z otoczeniem biznesowym. Wynika to z potrzeby dostosowania lub powiązania oferty praktyk zawodowych i programów studiów z wymogami rynkowymi.Zapoznanie podmiotów gospodarczych z nową i obecną ofertą dydaktyczną IKE. Prowadzenie wspólnych inicjatyw społeczno-biznesowo-kulturalnych.Wzmocnienie współpracy IKE UAM z otoczeniem kulturalno-biznesowym Gniezna i regionuRozmowy ze studentami IKE UAM, a także dogłębne analizy ankiet studenckich oraz research Pełnomocnika Dyrektora IKE UAM ds. praktyk wykazały konieczność wzmocnienia współpracy z otoczeniem biznesowym. Wynika to z potrzeby dostosowania lub powiązania oferty praktyk zawodowych i programów studiów z wymogami rynkowymi.Zapoznanie podmiotów gospodarczych z nową i obecną ofertą dydaktyczną IKE. Prowadzenie wspólnych inicjatyw społeczno-biznesowo-kulturalnych.
Wspólne posiedzenia i merytoryczne analizy oferty dydaktycznej IKE.Udoskonalenie oferty dydaktycznej w zakresie konkretnych kompetencji zawodowych.Pełnomocnik Dyrektora IKE UAM ds. praktyk zawodowych dr Kamil Wasilkiewicz, Instytutowa komisja ds. jakości kształceniaDotychczasowe działania są rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii. Zamierzone cele wymagają czasu na ich realizację ze względu na złożoność kompetencyjną podmiotów biznesowo-kulturowych współpracujących z IKE.Wspólne posiedzenia i merytoryczne analizy oferty dydaktycznej IKE.Udoskonalenie oferty dydaktycznej w zakresie konkretnych kompetencji zawodowych.
Stworzenie praktycznego kierunku studiów o nazwie LogistykaAnaliza rynku wykazała, że kandydaci na studia są coraz bardziej zainteresowani ofertą dydaktyczną o profilu praktycznym. Dobra współpraca z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pozwoliła wypracować ideę nowego, wspólnego kierunku studiów.Prace nad utworzeniem nowego kierunku studiów o profilu praktycznym przy współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Prace nad programem studiów rozpoczęły się jeszcze w roku akademickim 2016/2017, zakończyły się na poziomie uniwersyteckim na początku 2018 roku. Od strony merytorycznej studia zostały tak pomyślane, aby praktycznie kształcić w zakresie logistyki, spełniając przy tym wymogi Polskiej Ramy Kwalifikacji.Utworzenie nowego programu studiów, rozszerzenie oferty dydaktycznej IKE UAM, stworzenie studentom nowych miejsc na odbywanie praktyk zawodowych, rozszerzenie współpracy ze środowiskiem biznesowym Gniezna i regionu.Zespół w składzie: dr Zofia Kaczmarek, dr Sylwia Szykowna, dr Kamil Wasilkiewicz (IKE UAM), a także dr Mikołaj Tomaszyk (WNPiD). Program był przedmiotem analiz i namysłu Instytutowego zespołu ds. jakości kształcenia, a następnie Senackiej Komisji ds. kształcenia. Utworzenie tego kierunku studiów wymagało i wciąż wymaga stałej współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz z otoczeniem kulturowo-bizesowym Gniezna i regionu oraz z partnerami zagranicznymi.

Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia:

prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak

– zastępca Dyrektora IKE ds. dydaktycznych i studenckich

– przewodniczący Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

  1. prof. UAM dr hab. Waldemar Szczerbiński

dr Michał Duch – instytutowy koordynator ds. e-learningu

dr Mateusz Jaeger – instytutowy koordynator Programu Erasmus+

dr Kamil Wasilkiewicz – instytutowy koordynator ds. praktyk studenckich

mgr Lidia Niedzielska

mgr Agata Śliperska

 

 

Zespół ds. oceny jakości kształcenia:

prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak

– zastępca Dyrektora IKE ds. dydaktycznych i studenckich

– przewodniczący Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia

prof. zw. dr hab. Zbigniew Sareło

prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk

dr Zofia Kaczmarek

dr Piotr Pawlak

mgr Kajetan Jagodziński

mgr Lidia Niedzielska

Kamil Wysocki – członek Samorządu Studentów IKE UAM

 

 

Przydatne linki:

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/publikacje/992-polska-rama-kwalifikacji – link do strony, na której można zapoznać się z różnymi dokumentami dotyczącymi jakości kształcenia

https://brjk.amu.edu.pl/uszjk/uczelniany-system-zarzadzania-jakosci-ksztalcenia/biuro-rady-ds.-jakoci-ksztacenia – link do strony Biura Rady Jakości Kształcenia w UAM

http://www.nauka.gov.pl/ – strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.pka.edu.pl/ – strona Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

 

 

Procedura dyplomowania

Raport z analizy ankietyzacji zajęć 2014

Raport z analizy ankietyzacji zajęć 2015

Raport z analizy projektów nowych kierunków studiów 2014

Raport z analizy protokołów zaliczeniowych

Raport z analizy syllabusów 2014

Raport z analizy syllabusów 2016

Rekomendacje ZOJK IKE-2015

Raport dotyczący kompetencji nauczycieli akademickich 2016

Rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

Ankieta oceniająca zajęcia dydaktyczne

Formularz hospitacji