„Krajobraz Kulturowy”

Grant Narodowego Centrum Nauki

Projekt „Krajobraz kulturowy” realizowany był w latach 2011-2014. Kierownikiem projektu była prof. dr hab. Beata Frydryczak, a jednym z wykonawców dr Mieszko Ciesielski. Ogólnym celem projektu było podjęcie szerokich, interdyscyplinarnych badań nad krajobrazem kulturowym, rozumianym jako przestrzeń doświadczenia i środowiska życia człowieka. W szczególności, projekt zakładał zrealizowanie celów szczegółowych w ramach trzech tematów badawczych:

(1) „Transformacje krajobrazu: od krajobrazu estetycznego do kulturowego”,

(2) „Interdyscyplinarny wymiar krajobrazu kulturowego”,

(3) „Antropologia krajobrazu”.

Działania w ramach projektu pozwoliły opublikować serię wydawniczą Krajobrazy złożoną z czterech monografii, w tym z antologii zawierającej polskie tłumaczenia obcojęzycznych tekstów. Jest to pierwsze w polskim piśmiennictwie kompendium przedstawiające problematykę, główne nurty refleksji oraz wyniki badawcze namysłu nad krajobrazem. Seria ta stanowi istotny wkład w dziedzinę badawczą dotyczącą krajobrazu i jest dobrą podstawą źródłową do prowadzenia kulturowych studiów nad krajobrazem.

Projekt skupiał przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, ale też pozwolił zebrać badaczy zainteresowanych problematyką krajobrazową i stworzyć zespół, który gotowy był do działania w ramach kolejnego projektu.

Poszczególne osiągnięcia w ramach projektu pozwoliły wypracować przydatne narzędzia teoretyczne (rozstrzygnięcia konceptualne i definicyjne) oraz źródłowe (antologia tekstów), które pozwolą kontynuować i rozwijać kulturowe studia nad krajobrazem.

Wybrane publikacje powstałe w ramach realizacji projektu:

  1. Frydryczak, Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2013
  2. Frydryczak (red.), Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014
  3. Frydryczak, Dorota Angutek (red.), Krajobrazy. Antologia tekstów, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014
  4. Frydryczak, M. Ciesielski (red.), Krajobraz kulturowy, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014