Logistyka

Dla kogo?

Kierunek logistyka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego systemu edukacji i współczesnego rynku pracy. Absolwent logistyki zdobędzie umiejętności sprawnego działania w przestrzeni i czasie, w zróżnicowanych warunkach biznesowych oraz w heterogenicznym geograficznie, ekonomicznie, prawnie, społecznie i kulturowo otoczeniu. Spośród ofert edukacyjnych innych uczelni w Polsce wyróżnia go innowacyjny program nauczania, w którym nacisk położono na nowoczesne, interdyscyplinarne i praktyczne metody kształcenia oraz umożliwienie studentom indywidualnego kreowania ścieżki swojego rozwoju i kształtowania swojej kariery. Stanowi połączenie doświadczenia i wiedzy uniwersyteckiej z praktyką rynku pracy i biznesu. Branża TSL stanowi obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów na rynku usług krajowych i europejskich. Studia na kierunku logistyka to zatem doskonały wybór dla każdego, kto nie boi się wyzwań współczesnego świata

Program

Studenci kierunku logistyka w trakcie studiów poznają zasady działania podmiotów gospodarczych z branży TSL i nauczą się w nich funkcjonować, m.in. dzięki 360 godzinom praktyk zawodowych. Zdobędą szeroką wiedzę na temat procesów logistycznych zachodzących na gruncie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Zostaną zapoznani z nowoczesnymi metodami planowania, sterowania oraz kontroli przepływu towarów, osób i informacji w systemach, w których one zachodzą i będą potrafili wykorzystać je w praktyce. Opanują umiejętności dokonywania analizy procesów logistycznych, rozpoznawania istniejących zagrożeń oraz używania technik, które pozwolą im je skutecznie przezwyciężyć. Poznają regulacje prawne odnoszące się do zróżnicowanych działań logistycznych, dowiedzą się, jak je odpowiednio interpretować i stosować w praktyce. Ponieważ znajomość języków obcych jest kluczowa w branży TSL, absolwenci studiów będą posługiwali się językiem angielskim na poziomie B2 oraz językiem niemieckim lub rosyjskim na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Nabędą również umiejętność posługiwania się w stopniu zaawansowanym narzędziami technicznymi, cyfrowymi i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi na potrzeby działalności podmiotów gospodarczych. Wiedza absolwentów z zakresu logistyki zostanie poszerzona o wybrane zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych: historii, politologii, filozofii, logiki, etyki i kulturoznawstwa. Zastosowanie tego zabiegu pozwoli uczestnikom studiów lepiej zrozumieć procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie, a co za tym idzie zwiększy ich kompetencje zawodowe.

Kariera (co po studiach?)

Absolwenci logistyki będą posiadać specjalistyczną wiedzę, konkretne umiejętności praktyczne i odpowiednie kompetencje społeczne, aby w pełni profesjonalnie wykonywać pracę logistyka. Obszar ich działań zawodowych będzie częściowo zależny od wyboru, w trakcie trwania studiów, jednego z trzech modułów: Logistyka oraz spedycja krajowa i zachodnioeuropejska, Logistyka oraz spedycja krajowa i wschodnioeuropejska, Logistyka miejska i zarządzanie drogami publicznymi. W programie studiów i zakładanych efektach kształcenia uwzględniono potrzeby rynku pracy, na którym obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na logistyków.

 

Czekamy na decyzję MNiSW.