prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz, dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM

Drukuj

mrozewicz lech

Leszek Mrozewicz – profesor, doktor habilitowany, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM.

Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (1983-1984), Fundacji Leibniza (Heidelberg 1989), Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (Frankfurt n. Menem 1992), Fondation Hardt w Szwajcarii (1995), Instytutu Janineum (Wiedeń 1997-2000), The Ohio State University (Columbus 2003), Fundacji Lanckorońskich (Rzym 2000, 2008).

Zdobył duże doświadczenie archeologiczne jako członek (1976-1988) Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae w Bułgarii.

Historyk, specjalista w zakresie dziejów antycznych, zwłaszcza Rzymu starożytnego; uczeń profesorów Stefana Parnickiego-Pudełko, Włodzimierza Pająkowskiego (UAM) i Jerzego Kolendo (UW); magisterium (1974), doktorat (1979) i habilitacja (1988) w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tamże przeszedł całą karierę naukową, od asystenta (1974) do profesora zwyczajnego (1996, do chwili obecnej); kierownik Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1997-2012). Zatrudniony był (w latach 1998-2013) także w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedra Archeologii i Cywilizacji Starożytnych).

Wykładał na Uniwersytetach w Niemczech (Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Hanower, Heidelberg, Kilonia, Moguncja, Monachium, Tybinga), Austrii (Wiedeń), Szwajcarii (Bern, Fryburg: visiting professor, Zurych), w Rzymie (Uniwersytet La Sapienza: visiting professor) i Paryżu (Uniwersytet Sorbona: visiting professor, dwukrotnie).

Sekretarz redakcji, następnie redaktor czasopisma „Eos” (1981-2004), najpoważniejszego polskiego pisma poświęconego kulturze antycznej. Redaktor „Balcanica Posnaniensia”, „Fontes Historiae Antiquae” i „Xenia Posnaniensia”, „Xenia Posnaniensia, series altera” i „Xenia Posnaniensia. Monografie”, „Studia Europaea Gniesniensia”, „Opuscula Gniesnensia”, „Acta Humanistica Gnesnensia”.

Należy do Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, pełnił w nim funkcję wiceprzewodniczącego w latach 2005-2011. Przewodniczył (1992-1997, 2000-2002) Komisji Historii Starożytnej, działającej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego; członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Międzynarodowego Stowarzyszenia Epigrafiki Greckiej i Łacińskiej (Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine), wchodził w skład jego Komitetu w latach 1997-2007. Uczestniczy w wielu projektach badawczych, także o wymiarze międzynarodowym. Beneficjent kilku grantów Komitetu Badań Naukowych.

Zaangażowany jest w projektach Unii Europejskiej „Erasmus-Sokrates” i „Erasmus Mundus”. Zawarł umowy z kilkunastoma Uniwersytetami w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Turcji, Hiszpanii i Włoch, co rocznie umożliwia wysyłanie na studia zagraniczne (na jeden lub dwa semestry) dwudziestu sześciu studentów. Działa jako ekspert w zespołach akredytacyjnych.

Od roku 1997 organizuje systematycznie, z pracownikami naukowymi i studentami, ekspedycje naukowe do różnych miejsc kultury antycznej i znaczących muzeów: Rzym (1997), Moguncja (1997), południowe Niemcy – limes germańsko-retycki (1998), Grecja (1999), Sycylia (2000), południowa Francja – Prowansja (2001), Kopenhaga – Glyptoteka (2002), Rzym (2002), Hanower – Hildesheim (2004), Berlin – Muzeum Pergamonu (2006), Turcja – wybrzeże egejskie (2006), Rzym (2007, 2008, 2011), Kampania (Neapol, Pompeje, 2009), Wielka Brytania - Londyn - British Museum (2010).

Wypromował ponad stu siedemdziesięciu magistrów, dwudziestu jeden doktorów, pięć dalszych przewodów jest w toku. Jako recenzent uczestniczył w trzydziestu pięciu przewodach doktorskich i dwudziestu trzech habilitacyjnych, jedenastokrotnie opiniował wniosek o tytuł profesora.

W roku 2006 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dwukrotnie patronował doktoratom honoris causa. w 2007 roku prof. Tadeusza Kotuli (honoris causa UAM), w 2009 roku prof. Karola Modzelewskiego (honoris causa Uniwersytetu im. K. Wielkiego w Bydgoszczy).

Badania naukowe

 • historia wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w.),
 • szczególnie dzieje prowincji rzymskich nad Renem i Dunajem,
 • urbanizacja, municypalizacja i romanizacja Imperium Romanum,
 • prozopografia i epigrafika

Publikacje

Książki

 1. Rozwój ustroju municypalnego a postępy romanizacji w Mezji Dolnej , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982
 2. Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem w okresie Wczesnego Cesarstwa , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.
 3. (współautorstwo) Inscriptions latines de Novae , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań1992
 4. Legioniści mezyjscy w I wieku po Chrystusie , Wydawnictwo VIS, Poznań 1995.
 5. Historia powszechna. Starożytność , Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999 (wyd. drugie 2001).
 6. (współautorstwo) Historia. Dzieje starożytne. Podręcznik dla I klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum , Wydawnictwo Arka, Poznań 2002 (i następne)
 7. Palaeography of Latin Inscriptions from Novae (Lower Moesia), Poznań 2010, tł. A. E. Mrozewicz,
 8. Roman Empire during the reign of the Flavians. Principal trends of development and threats, Warszawa 2010 (Akme. Studia Historica 7, 2010)

 

Niektóre artykuły

 • Une inscription latine en l'honneur de Septime Sévere et de sa famille, nouvellement découverte a Novae, Archeologia t. 28:1977 (wyd. 1978), s. 117-124.
 • Res municipalis w Mezji Dolnej, Antiquitas (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 449) t. 8, 1979, s. 139 146.
 • Einige Bemerkungen zur demographischen Struktur Novae, Eos t. 68, 1980 s. 349- 354.
 • Municipium Novae: problem lokalizacji, [w:] Novae-Sektor Zachodni 1976, 1978, Poznań 1981, s. 197-200.
 • Munizipalaristokratie in Moesia inferior, Eos t. 70, 1982,s. 299 318.
 • Origo felicissimorum temporum a Novae, Archeologia t. 31:1980 (wyd. 1982), s. 101- 112.
 • Inskrypcje Łacińskie z Novae, Archeologia t. 31:1980 (wyd. 1982), s. 157-166.
 • Ein neuer römischer Senator aus Novae (Moesia inferior), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, t. 57, 1984, s. 179 -180.
 • Victoria Aug(usta) Panthea Sanctissima, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik t. 57, 1984, s. 181-184.
 • Die Romanisierung der Provinz Moesia inferior. Eine Problemskizze, Eos t. 72, 1984, s. 375-392.
 • Les plombs de Novae, Archeologia t. 32:1981 (wyd. 1984), s. 79-84.
 • Romanizacja Mezji Dolnej - zarys problemu, Balcanica Posnaniensia, t. 1, 1984, s. 109-124.
 • Ze studiów nad rolą canabae w procesie urbanizowania terenów pogranicza reńsko-dunajskiego w okresie Wczesnego Cesarstwa, Balcanica Posnaniensia t. 3, 1984, s. 285-297.
 • Roman military settlements in Lower Moesia (1rt - 3rd C.), Archeologia t. 33,1982 (wyd. 1985), s. 79-105.
 • Quadriviae in Novae (Moesia inf.), Eos t. 73, 1985, s. 167-169.
 • Domo Cappadocia. Zu einer Veteraneninschrift aus Novae (Moesia inferior), Eos t. 73, 1985, s. 297-300.
 • Legio I Italica i legio XX Valeria victrix: Związki wzajemne, Eos t. 74, 1986, s. 303- 308.
 • Inskrypcje łacińskie z Novae, Archeologia t. 35, 1984 (wyd. 1986), s. 142 -148.
 • Odciski stempli na ceramice budowlanej z Novae, Archeologia t. 35, 1984 (wyd. 1986), s. 148-153.
 • Przesiedlenia ludnościowe na rzymską stronę Renu i Dunaju w okresie Wczesnego Cesarstwa (do wojen markomańskich) (Les déplacements de populations sur la rive romaine du Rhine et du Danube sous le Haut-Empire, jusqu'aux guerre contre les Marcomans), Eos t. 75, 1987s. 107-128.
 • Inskrypcje łacińskie z Novae (kampanie wykopaliskowe 1984 i 1986), Archeologia t. 39, 1988 s. 172-178.
 • Domo Dacia (zu AE 1957, 306), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik t. 78, 1989, s. 163 -164.
 • (Współautorstwo) Deus Aeternus in Novae (Moesia inferior), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik t. 78, 1989, s. 178 -184.
 • Die Veteranen in den Munizipalräten an Rhein und Donau zur Hohen Kaiserzeit (1.- 3. Jh.), Eos t. 77, 1989, s. 65 -81.
 • Die punischen Kriege in der polnischen Geschichtsschreibung, Studia Phoenicia t. 10, 1989, s. 345 -352.
 • Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem (I-III w.): szkic do portretu, Meander t. 47, 1992, s. 155-168.
 • Soziale Mobilität der Munizipalaristokratie in den Rhein-Donau-Provinzen: Aufstieg in den Ritterstand (I.- III. JH.), [w:] La mobilité sociale dans le monde ro-main (Université des Sciences Humaines des Strasbourg. Contributions et travaux de l'Institut d'Histoire Romaine V), Strasbourg 1992, s. 215-221.
 • Prosopographia Moesiaca I: Valerius O(...)tianus, Zeitschrift für Papirologie und Epigraphik, t. 95, 1993, s. 221 225 (= Prosopographica, Poznań 1993, s. 43 48)
 • Canabenses, consistentes et la question du loyalisme d'État dans les provinces limitrophes, [w:] L'epigrafia del villagio (Epigrafia et antichita, 12), Faenza 1993, s. 91-100.
 • Prosopographia Moesiaca. Programmprämissen, [w:] Prosopographica, Poznań 1993, s. 7-21.
 • Die Statthalter des ungeteilten Moesien, [w:] Prosopographica, Poznań 1993, s. 23-34.
 • Laurentes Lavinates und die Provinz Dakien (Ein Beitrag zur Geschichte der Romanisierung), [w:] Prosopographica, Poznań 1993, s. 217-225.
 • Exempla Prosopographica, [w:] Studia Moesiaca, Poznań 1994, s. 9-24.
 • Przedstawiciele ordo senatorius na terenie prowincji Mezji do jej podziału w r. 86, [w:] Studia Moesiaca, Poznań 1994, s. 25-39.
 • Przedstawiciele ordo equester działający na terenie Mezji (do r. 86), [w:] Studia Moesiaca, Poznań, s. 41-65.
 • Milites auxiliarii na obszarze Mezji (do r. 86), [w:] Studia Moesiaca, Poznań 1994, s. 67-85.
 • Exempla prosopographica II, [w:] Studia Moesiaca II, Poznań 1994, s. 9-18.
 • Inschriften in Militärlagern: Formular, Stifter und Ausführer. Einwirkung, [w:] Acta Colloqui Epigraphici Latini Helsingiae 3.-6. sept. 1991 habiti, ediderunt H. Solin, O. Salomies, U.-M. Liertz, Helsinki 1995, s. 313-318.
 • Struktury municypalne w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem (I-III w.), [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. I cz. 1 pod red. J. Staszewskiego. Toruń 1995, s. 83-89.
 • "... non debuerit in me differri..." Tiberius Plautius Silvanus Aelianus et Néron, Eos, t. 82, 1984, s. 267-271.
 • Jupiter mit Adler. Eine unveröffentlichte römische Bildlampe aus Mainz, [w:] "Nunc de Suebis dicendum est". Studia archaeologica et historica Georgio Kolendo ab amicis et discipulis dicata. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Kolendo w 60-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej, Warszawa 1995, s. 199-203.
 • L'Empire romain dans l'<<Histoire ancienne>> de Joachim Lelewel, [w:] L'Image de l'Antiquité chez les auteurs postérieurs, Poznań 1996, s. 67-73.
 • Kleinorteliten in den Nordprovinzen des Römischen Reiches, Antiquitas XXII (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 1874), Wrocław 1997, s. 115-122.
 • Fragmentary Latin inscriptions (1994-1995), Archeologia t. 48, 1997 (wyd. 1998), s. 41-42.
 • Les villes de la Dacie et de Germanie supérieure face a la chute du limes vers le milieu du IIIeme siecle, [w:] Les empereurs illyriens. Actes du colloque de Strasbourg(11-13 octobre 1990) organisé par le Centre de Recherche sur 'Europe centrale et sud-orientale, edités par Edmond Frézouls et Hélene Jouffroy, Strasbourg 1998, s. 35-41.
 • Społeczeństwo municypalne a ekwici: na przykładzie północnych prowincji nadgranicznych Cesarstwa Rzymskiego, [w:] Scripta Minora 3, 1999 (Aetas Imperatoria), s. 199-267.
 • Grenze als Faktor der Stadtentwicklung in den Grenzprovinzen des Römischen Reiches, [w:] Scripta Minora 3, 1999 (Aetas Imperatoria), s. 337-345.
 • Munizipalgesellschaft und römische Ritter. Das Beispiel der Nordprovinzen des Römischen Reiches, [w:] L'Ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (IIe siecle av. J.-C. - IIIe siecle ap. J.-C.), Rome 1999, s. 31-78.
 • Zwischen Bedrohung und Normalität: Epigraphik der Umbruchszeit. Moesische Provinzen angesichts der Krise der römischen Welt, [w:] XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Atti, Roma 1999, s. 467-479.
 • Prosopographia Moesiaca II: L. Aelius Catus, Eos 86, 1999, s. 103-105.
 • Aulus Caecina Severus, legatus Augusti exercitus Moesiae, Eos, t. 86, 1999, s.319-323.
 • Społeczeństwo a armia w rzymskich prowincjach nad Dunajem (od I do III wieku), Nasze Historie 5, 2000, s. 7-18.
 • Antyk źródłem integracji europejskiej, [w:] Poszukiwanie Europy (Studia Europaea 1), Poznań 2000, s. 15-26
 • Amicitia Romana. Die „freundliche” Politik des Kaisers Claudius in den Donauländern, [w:] Aspects of Friendship in the Graeco-Roman World. Proceedings of a conference held at the Seminar für Alte Geschichte, Heidelberg, on 10-11 June, 2000, edited by M. Peachin, Portsmouth 2001 (Journal of Roman Archaeology, Supplementary series 43), s. 109-119.
 • C. Petillius Q. f(ilius) Pom(ptina) t(ribu) Firmus in Moesien, Eos 88, 2001, s. 75-79
 • Prowincje naddunajskie w polityce cesarza Klaudiusza, Res Historica 14, 2002 (Graecorum et Romanorum memoria II), s. 145-161
 • C. Licinius Mucianus und Moesien (= Prosopographia Moesiaca 6), Eos 89, 2002, s. 321-323
 • Prosopographia Moesiaca [7]: T. Clodius M. f. Gal(eria tribu) Eprius Marcellus: legatus legionis IV Scythicae (?), [w:] Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Bursche, R. Ciołek, Warszawa 2003, s. 311-312.
 • T. Aurelius Fulvus, legatus legionis III Gallica in Moesia (68-69) [= Prosopographia Moesiaca VI], Epochi. Istoričesko spisanie (Veliko Tarnovo) XII, 1-2, 2004, s. 327-331.
 • Via et imperium – Strassenbau und Herrschaft in römischer Welt, [w:] Siedlung und Verkehr im Römischen Reich. Festschrift H.E. Herzig, hrsg. von Regula Frei-Stolba, Bern-Frankfurt a. M. 2004, s. 345-359
 • Legio XV Apollinaris und die Dakerkriege Domitians, [w:] Orbis Antiquus, Cluj 2004, s. 630-632.
 • Datierte Inschriften aus Novae, [w:] Römische Städte und Festungen an der Donau, red. M. Mirković, Beograd 2005, s. 193-198.
 • M. Licinius Crassus Frugi leg. Aug. pr. pr. Moesiae ca. 41-43, [w:] “Eine ganz normale Inschrift”… und ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber, red. F. Beutler, W. Hameter, Wien 2005, s. 95-99.
 • Religion et despotisme: le cas de Domitien, [w:] Pouvoir et religion dans le monde romain en hommage a Jean-Pierre Martin, Paris 2006, s. 89-96.
 • Veteranen – eine Elite?, Antiquitas XXVIII 2005 [2006] (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 2857), s. 111-115.
 • Ludwik Piotrowicz, Poznań i kult panującego, [w:] L. Piotrowicz, Kult panującego w starożytności, wyd. II, wstęp i opracowanie naukowe L. Mrozewicz, Poznań 2006, s. 11-25.
 • [współautorstwo z A. Gromkowska-Melosik i F. Pina Polo] Argentine students’ identity and studying in Europe – trends, problems and paradoxes, [w:] European Higher Education for the World – Studies on Students’ Mobility, red. A. Gromkowska-Melosik, K. Hadaś, Poznań 2006, s. 119-131.
 • Inschriften des ungeteilten Moesien, [w:] Acta Xii Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. Provinciae Imperii Romani Inscriptionibus Descriptae, Barcelona 2007, s. 983-986.
 • Promotoris laudatio, [w:] Thaddaeus Kotula. Doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis 13 II 2007, Poznań 2007, s. 11-16.
 • Aurelius Philippus: ein neuer cornicularius aus Novae (Moesia inferior), ZPE 172, 2010, s. 289–295
 • Römische Städte an der Niederdonau in der Umbruchzeit (3.-4. Jh.) unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Novae, [w:] Zwischen Region und Reich. Das Gebiet der oberen Donau im Imperium Romanum, red. P. Herz, P. Schmid, O. Stoll, Berlin 2010, s. 99-120
 • Miasta rzymskie nad dolnym Dunajem w okresie przełomu (III––IV w.) ze szczególnym uwzględnieniem miasta Novae, Studia Europaea Gnesnensia 1-2, 21010, s. 269-293
 • Damnatio memoriae in the inscriptions from Novae, Res Historica 29, 2010, s. 121-133 307.
 • I Flavi e il bacino danubiano, Atti del Convegno „Roma e le province del Danubio”, Ferrara 2010
 • Stefan Parnicki-Pudełko [biogram], [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. Jerzy Strzelczyk, Poznań 2010, s. 587-594.
 • Tadeusz Zawadzki [biogram], [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. Jerzy Strzelczyk, Poznań 2010, s. 785-790.
 • Palaeographica Novensia (1). Litterae lapidariae aus einem römischen Legionslager,   Epigraphica. Periodico Internazionale di Epigrafia LXXII 2010, s. 273-296 = Palaeographica Novensia (2). Litterae lapidariae aus einem römischen Legionslager, [w:] Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, pod redakcją E. Dąbrowy, M. Dzielskiej, M. Salamona, S. Sprawskiego, Kraków 2010, s. 425-437
 • Kasjusz Dion i jego Księgi Flawijskie, [w:] Kasjusz Dion, Księgi Flawijskie (Historia rzymska LXV-LXVII), przekład Marta Kaźmierska, Dorota Latanowicz-Domecka, pod redakcją Sylwestra Dworackiego, Poznań 2011, s. 7-13 [= Studia Flaviana II, Poznań 2012, s. 9-18].
 • Damnatio memoriae w rzymskiej kulturze politycznej, [w:] Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempnik, D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011, s. 11-16.
 • Badania nad dziejami Grecji i Rzymu w Poznaniu (1919–2008), [w:] Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, Poznań 2011 (Studia Europaea Gnesnensia. Monografie 4), s. 15-31.
 • Opinia dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w związku z odnowieniem doktoratu Profesora Jerzego Kolendo, [w:] Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Jerzego Kolendo, Warszawa 2011, s. 14-18.
 • Urbanizacja flawijska (część pierwsza), [w:] Studia Flaviana II, Poznań 2012, s. 65-96
 • Flavian Urbanisation of Africa, StEurGn 7, 2013, s. 201- 232
 • Municipium Cillitanum. Des etudes sur l’urbanisation flavienne de l’Afrique du Nord, [w:] Studia Epigraphica. Liber in memoriam Géza Alföldy, Bonn 2013, s. 239-246
 • Un historien dans le rôle d’un épigraphiste: Tadeusz Zawadzki, [w:]  Epigraphie romaine et historiographie antique et moderne, red. O. Curty, Fribourg 2013, s. 13-18
 • Resettlement into Roman territory cross the Rhine and the Danube under the Early Empire (to the Marcomannic Wars), Eos C 2013 (fsciculus extra ordinem editus electronicus), s. 424-442 [= Eos LXXV, 1, 1978, s. 107-128] 
 • Flavian municipal foundations in Dalmatia, [w:] Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, red. K. Twardowska, M. Salamon et alii, Kraków 2014, s. 209-218
 • Agonia Republiki Rzymskiej, [w:] L. Morawiecki, Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku Republiki (lata 44-27 p.n.e.), Poznań-Gniezno 2014, s. 9-19, redakcja naukowa, przedsłowie
 •  Między Scyllą a Charybdą… Wspomnienie o Profesorze Jerzym Kolendo, StEurGn 10, 2014, s. 432-438
 • Karl Christ i Rzym nieprzemijający..., StEurGn 11, 2015, s. 251-268
 • Flavische Städtegründungen auf dem Balkan, [w:] Kontaktzone Balkan. Beiträge des internationalen Kolloquiums „Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd" vom 16.-18. Mai 2012 in Frankfurt a. M., red. Gerda von Bülow, Bonn 2015, s. 151-163

 • Komentarz, [w:] Diodorus Siculus, Aegyptiaca.  Diodor Sycylijski, Starożytności egipskie  (Biblioteka Historyczna I), red. nauk. Sylwester Dworacki, przekł. Małgorzata Wróbel, komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań 2015 (Fontes Historiae Antiquae XXXII), s. 166-196

 

 

Redakcje czasopism i prac zbiorowych, książek innych autorów

 1. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, Poznań, tomy 1-7 (1984-1995)
 2. Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum (od roku 1981 do 2004)
 3. Xenia Posnaniensia. Wykłady Gościnne w Zakładzie Historii Starożytnej UAM (1992-1996, piętnaście zeszytów)
 4. Xenia Posnaniensia, series altera. Wykłady Gościnne w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych (od 1997 do chwili obecnej, trzydzieści trzy zeszyty).
 5. Xenia Posnaniensia. Monografie (t. 1: 2002; t. 2: 2004; t. 3: 2004; t. 4: 2005; t. 6: 2005; t. 7: 2007)
 6. Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych (od 1998 do chwili obecnej, dziewięć zeszytów)
 7. G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991, 1998, 2003
 8. Prosopographica (z K. Ilskim), Poznań 1993
 9. Studia Moesiaca (z K. Ilskim), Poznań 1994
 10. Studia Moesiaca II (z K. Ilskim), Poznań 1994
 11. S. Parnicki-Pudełko, The episcopal basilica in Novae, Poznań 1995
 12. L'Image de l'Antiquité chez les auteurs postérieures, Poznań 1996 (z I. Lewandowskim)
 13. Aetas imperatoria, Poznań 1999 (= Scripta minora 3) [z K. Ilskim]
 14. P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999
 15. W. Pająkowski, Die Illyrier. Illyrii proprie dicti, Poznań 2000
 16. Poszukiwanie Europy. Studia Europaea I, Poznań 2000 (z A.W. Mikołajczakiem)
 17. Miasto w starożytności, Poznań 2004 (z K. Balbuzą)
 18. L. Schumacher, Niewolnictwo antyczne, Poznań 2006
 19. L. Piotrowicz, Kult panującego w starożytności, wyd. II, Poznań 2006, wstęp
 20. Starożytność w wielu perspektywach, Bydgoszcz 2006
 21. R. Syme, Rewolucja rzymska, Poznań 2010, posłowie
 22. Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, Pseudo-Kallistenes, Romans o Aleksandrze, przekład, wstęp i komentarz Krzysztof Nawotka, Poznań 2010. Wydawnictwo Naukowe UAM
 23. Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, Sekstus Aureliusz Wiktor, Zarys historii cesarz, przekład, wstęp i komentarz Ignacy Lewandowski, Poznań 2010. Wydawnictwo Naukowe UAM
 24. Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, Pseudo-Hyginus, O wytyczaniu obozów wojskowych, przekład, wstęp i komentarz Ireneusz Łuć, Krzysztof Królczyk, Poznań 2010. Wydawnictwo Naukowe UAM)
 25. K. Bringmann, Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do  czasów Augusta, Poznań 2010 
 26. E. Flaig, Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i  władza w starożytnym Rzymie, Poznań 2013, redakcja naukowa, przekład 
 27. Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe do Dziejów Społeczeństw Antycznych XXVI: Diodor Sycylijski, Dzieje Filipa Macedońskiego, Poznań 2013, komentarz
 28. L. Morawiecki, Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku Republiki (lata 44-27 p.n.e.), Poznań-Gniezno 2014
 29. W druku: K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego, redakcja naukowa, przedsłowie
 30. W druku: F. Kolb, Zmanipulowana «Troja». Historia – mity – polityka, przekład, redakcja naukowa, wstęp

 

PROMOTOR PRAC DOKTORSKICH

 1.  

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy

Rok

Uwagi

1

Danuta Okoń

Mianowanie na konsula w okresie pryncypatu

(30 r. p.n.e. – 235 r. n.e.)

1997

UAM

 

2

Krzysztof Królczyk

Weterani w życiu społeczno-politycznym prowincji naddunajskich w okresie Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. n.e.)

1998

UAM

3

Jerzy Hatłas

Viri militares. Rzymska elita władzy w II wieku naszej ery

2000

UAM

4

Katarzyna Balbuza

Triumf jako wyraz rzymskiej ideologii zwycięstwa w okresie od Augusta do Dioklecjana

2001

UAM

5

Lechosław Olszewski

Upadłe i boskie. Ubóstwienie cesarzowych i księżniczek z dynastii julijsko-klaudyjskiej

(30 przed – 68 po Chr.)

2002

UAM

6

Paweł Sawiński

Specjalni wysłannicy cesarscy w okresie od Augusta do Tyberiusza. Studia nad początkami pryncypatu

2002

UAM

7

Jadwiga Żmijewska

Toga – symbol statusu społeczno-politycznego i religijnego w świecie rzymskim

2004

UAM

 

8

Sebastian Ruciński

Praefectus Urbi. Strażnik porządku publicznego w Rzymie w okresie wczesnego Cesarstwa (od Augusta do Dioklecjana)

2005

UKW

(Akademia

Bydgoska)

9

Anna Tatarkiewicz

Życie religijne w Ostii antycznej

2005

UAM

10

Paweł Madejski

Pax w ideologii i religii Cesarstwa Rzymskeigo

2005

UMCS

11

Dariusz Spychała

Cesarze rzymscy a arianizm od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego 312-395

2005

UKW

12

Małgorzata Rabenda

Ludi saeculares w ideologii władzy Septimiusza Sewera

2006

UKW

13

Wojciech Bejda

Basileus, tyrannos, charisma. Poglądy na władzę jednostki w pismach Józefa Flawiusza

2007

UMCS

14

Daria Janiszewska

Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197 a zagadnienie transformacji
ustrojowej pryncypatu

 2008

  UAM

15

Dorota Dutkiewicz

Mit trojański w świadomości Rzymian w I wieku
przed Chr. 

2009

  UAM

16

Mariusz Ciesielski

Starożytna Germania i Germanie w historiografii polskiej. Od Naruszewicza po czasy współczesne

2010

UKW

17

Krzysztof Antczak

Obraz Hiszpanii w Naturalis Historia Pliniusza Starszego

  2011

   UKW

18

Jakub Kozłowski

Wschód rzymski pod panowaniem Flawiuszy. Reformy administracyjne i polityka zewnętrzna.

 2012

   UAM

19

Emilia Twarowska-Antczak

Od lex Iulia municipalis do flawijskich leges  municipales. Rozwój rzymskiej administracji municypalnej w okresie od Cezara do Domicjana)

 2012  UKW

20

Michał

Duch

Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)

2013

UKW

21

Zofia Kaczmarek

Tkactwo w relacjach kulturowych Cesarstwa Rzymskiego z Barbaricum (I-III wiek n.e.)

2013

UAM

22

Boguchwała Tuszyńska

Pozycja kobiety  w świecie Majów w okresie klasycznym (250- 900 n.e.)

2015

UKW

23 Monika Anna Kubiaczyk Idea złotego wieku a ludi saeculares w starożytnym Rzymie 2015 UAM