Regulamin

Drukuj

 Regulamin Domu Studenckiego UAM

Załącznik do Zarządzenia nr 184/2010/2011 Rektora UAM
z dnia 14 października 2010r.

 

 
REGULAMIN DOMU STUDENCKIEGO UAM

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Dom Studencki, zwany dalej DS, jest przeznaczony dla zaspokojenia potrzeb w zakresie zamieszkania, nauki i wypoczynku uprawnionych do tego osób.
 2. DS oraz obiekty mu towarzyszące stanowią własność Uniwersytetu i winny być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców, wyrażających się w dbałości o utrzymanie go w należytym stanie i porządku.
 3. Student nabywa prawo do zamieszkiwania w DS po zawarciu z Uczelnią Umowy określającej warunki zakwaterowania.
 4. W DS działa Rada Mieszkańców Domu Studenckiego, zwana dalej Radą Mieszkańców, która jest reprezentantem mieszkańców.
 5. Administracją DS kieruje Kierownik Domu lub Osiedla Studenckiego zgodnie z określonym w Regulaminie Organizacyjnym UAM zakresem działania.
 6. Kierownik jest zobowiązany do wywieszenia w miejscu ogólnodostępnym niniejszego Regulaminu i obowiązujących zarządzeń władz Uniwersytetu dotyczących funkcjonowania DS.
ROZDZIAŁ II
RADA MIESZKAŃCÓW

 

 1. Rada Mieszkańców:
  1. jest reprezentantem mieszkańców wobec Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także wobec władz i administracji Uniwersytetu w sprawach związanych z korzystaniem z miejsc w DS,
  2. jest organizatorem życia społecznego na terenie DS.
 2. Rada Mieszkańców:
  1. tworzy warunki sprzyjające nauce i wypoczynkowi mieszkańców DS,
  2. podejmuje działania w celu utrzymania ładu, porządku, spokoju i czystości w DS, przestrzegania przez mieszkańców zasad współżycia społecznego, przestrzegania przez nich przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu,
  3. inicjuje i organizuje prace na rzecz DS.
 3. Rada Mieszkańców składa się z 3 do 10 osób wybieranych spośród mieszkańców DS w wyborach powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich.

 

 
ROZDZIAŁ III
UPRAWNIENIA MIESZKAŃCA


Mieszkaniec DS ma prawo do:

 1. korzystania z pomieszczeń i urządzeń DS przeznaczonych do użytku ogólnego,
 2. dokonywania za zgodą Kierownika DS zmiany pokoju,
 3. przyjmowania gości na zasadach określonych w przepisach porządkowych (Rozdział V),
 4. czynnego i biernego udziału w wyborach do Rady Mieszkańców,
 5. zgłaszania Kierownikowi DS i Radzie Mieszkańców wszelkich uwag, wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania DS.
ROZDZIAŁ IV
OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA


Mieszkaniec DS jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania niniejszego Regulaminu, decyzji i zarządzeń władz Uczelni oraz Kierownika DS, a także stosowania się do norm współżycia społecznego,
 2. przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, a zwłaszcza zakazu używania w pokojach elektrycznych urządzeń grzewczych,
 3. dbania o mienie DS, utrzymywania porządku i czystości w swoim pokoju oraz pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku,
 4. terminowego uiszczania opłaty za miejsce w DS,
 5. okazywania Karty Mieszkańca na żądanie portiera, Administracji DS, Rady Mieszkańców i innych osób do tego upoważnionych,
 6. zamykania drzwi pokoju na klucz w razie opuszczenia pokoju i w godzinach snu,
 7. pozostawiania klucza od pokoju w portierni DS przy każdym opuszczaniu DS, chyba że Kierownik DS postanowi inaczej,
 8. zgłaszania Kierownikowi DS, bezpośrednio lub przez wpisanie uwag do "zeszytu usterek", wszelkich zauważonych uszkodzeń wyposażenia ogólnego DS i zajmowanego pokoju,
 9. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 6.00; audiowizualne i nagłaśniające urządzenia elektroniczne oraz instrumenty muzyczne mogą być słyszane tylko w pomieszczeniu zajmowanym przez użytkownika,
 10. przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

 1. Zakwaterowania w DS dokonuje Administracja DS na podstawie skierowania, wydanego przez właściwy Dziekanat lub Dział Nauczania.
 2. Student zgłaszający się do zakwaterowania jest zobowiązany przedłożyć:
  1. dowód osobisty lub paszport,
  2. wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego,
  3. aktualne zdjęcie legitymacyjne.
 3. Objęcie i zdanie pokoju w DS następuje protokolarnie, w obecności mieszkańca i pracownika Administracji DS.
 4. Mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu powierzonego sobie pokoju. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy, odpowiedzialność za szkody solidarnie ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju. Wartość wyrządzonej szkody określa Kierownik DS.
 5. Mieszkańca mogą odwiedzać osoby nie będące mieszkańcami DS, nie później jednak niż do godziny 23.00.
 6. W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą wszystkich mieszkańców pokoju, Kierownik DS może wyrazić zgodę na nocleg gościa w pokoju, za opłatą uiszczaną zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Rektora.
 7. Osoby gościnnie przebywające w DS są zobowiązane do okazania w portierni dowodu tożsamości oraz podania numeru pokoju i imienia oraz nazwiska mieszkańca, do którego się udają, w celu zarejestrowania wejścia.
 8. Mieszkaniec przyjmując gości ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za ich pobyt na terenie DS. Gości obowiązuje przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 9. Osoby nie będące mieszkańcami danego DS, znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających, nie mają prawa wstępu do DS.
 10. Kierownik DS, działając w porozumieniu z Radą Mieszkańców, ma prawo w uzasadnionych przypadkach do ograniczenia godzin odwiedzin w DS, jak również wydawania zakazu wstępu do DS osobom nie będącym mieszkańcami danego DS.
 11. W DS obowiązuje zakaz:
  1. odstępowania lub samowolnej zmiany zajmowanego miejsca,
  2. samowolnego zakładania, przerabiania i naprawy instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej oraz komputerowej,
  3. samowolnego przerabiania zamków w drzwiach i dorabiania kluczy,
  4. wprowadzania do pomieszczeń zamkniętych pojazdów mechanicznych (silnikowych),
  5. używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę lub wypoczynek,
  6. przebywania osób trzecich w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  7. wynoszenia poza budynek przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń DS; zmiana wyposażenia pokoju i pomieszczeń ogólnego użytku wymaga zgody Kierownika DS,
  8. organizowania gier hazardowych,
  9. posiadania zwierząt,
  10. oklejania ścian, drzwi i wyposażenia DS,
  11. umieszczania ogłoszeń, napisów, druków i informacji poza miejscami do tego przeznaczonymi i bez zgody Kierownika DS,
  12. wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 12. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Kierownik DS ma prawo wystąpienia z wnioskiem do Prorektora ds. studenckich o pozbawienie studenta miejsca w DS lub o skierowanie sprawy na drogę postępowania dyscyplinarnego. O wystąpieniu z powyższym wnioskiem Kierownik DS powiadamia mieszkańca w formie pisemnej.

 

 
ROZDZIAŁ VI
UTRATA PRAWA DO MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM


Mieszkaniec traci prawo do korzystania z miejsca w DS w przypadku:

 1. upływu okresu zakwaterowania określonego w decyzji o przyznaniu miejsca w DS i w zawartej umowie,
 2. uchylenia decyzji o przyznaniu miejsca w DS,
 3. rozwiązania umowy o zakwaterowanie.

 

 
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

źródło: http://studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-materialna/swiadczenia-pomocy-socjalnej/podstawy-prawne/zarzdzenie-nr-18420102011-rektora-uam-z-dnia-14-padziernika-2010-r.-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-domu-studenckiego-uniwersytetu-im.-adama-mickiewicza-w-poznaniu/regulamin-domu-studenckiego-uam