Perspektywy zawodowe

Drukuj
 
Zapewniamy płatny staż dla najlepszego absolwenta
naszych studiów podyplomowych

Rynek pracy docenił nasz innowacyjny program studiów i ich praktyczną formułę. Firma Informatyka Bankowa POLSOFT z Poznania ufundowała płatny, dwumiesięczny staż dla absolwenta, który ukończy nasz kierunek z najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów. IB POLSOFT jest wyspecjalizowanym dostawcą IT dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego:
http://www.ibpolsoft.pl/firma
 
 
 
Większe szanse na rynku pracy

Rynek pracy cechuje się dużą zmiennością i dynamiką, do których absolwenci studiów muszą być odpowiednio przygotowani. Zaproponowany kierunek studiów podyplomowych stwarza warunki do podniesienia kompetencji zawodowych i uzyskania wiedzy praktycznej i teoretycznej, niezbędnej na stanowisku Właściciela Produktu (Product Owner). Ponieważ jest to rola zgodna z najnowocześniejszym podejściem projektowym stosowanym w wiodących korporacjach, stwarza realne szanse na uzyskanie zatrudnienia w sektorze nowych technologii lub tradycyjnym sektorze produkcji lub usług, a także daje solidne podstawy do rozwijania indywidualnej przedsiębiorczości.

Co jest istotą roli Właściciela Produktu?
 
Jak sugeruje nazwa, właściciel produktu odpowiada za produkt. Właściciel produktu to rola w organizacji, która zapewnia powstanie produktu. Product Owner jest odpowiedzialny za stabilny rozwój produktu. Zleca wykonanie określonych funkcjonalności zespołowi technologicznemu, który wdraża stworzone przez niego funkcjonalności w ramach wybranej technologii. Jest to rola w organizacji, która wymaga  szerokiego zakresu wiedzy z wielu dziedzin. Product Owner funkcjonuje na styku określania potrzeb klientów, potencjału rynku, dyscypliny budżetowej, rozwijania koncepcji biznesowej i wielu innych dziedzin. Właściciel Produktu to osoba, która podejmuje decyzje dotyczące produktu przed wprowadzeniem go na rynek, a po wprowadzeniu na rynek jest odpowiedzialna za jego efektywny rozwój.

Praktyczny wymiar wiedzy

Unikalność programu studiów podyplomowych wynika z nastawienia na praktyczne przygotowanie do przyszłego zawodu. Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów do realizacji zadań zawartych w kompetencjach Właściciela Produktu (Product Owner), do których można zaliczyć kompleksowe opracowywanie wizji produktu w następujących obszarach: funkcjonalnym, marketingowym, komunikacyjnym oraz na wysokim poziomie ogólności – systemowym. Absolwent studiów, korzystając z wiedzy zdobytej w ramach studium, będzie w stanie zastosować technologię i narzędzia marketingowe na potrzeby rozwoju własnego produktu. Student zdobędzie wiedzę związaną z aktualnymi technologiami, trendami na rynku e-commerce, zasadami prowadzenia projektów, stosowania odpowiednich metodyk projektowych oraz podstawami niezbędnymi do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub opracowywania koncepcji do tworzenia start-up'ów. Program studiów stanowi starannie przemyślany zbiór przedmiotów, które pozwolą studentowi zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe - tak poszukiwane obecnie przez pracodawców.