Praktyki

Drukuj

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich: dr Kamil Wasilkiewicz

 

Kontakt: kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl

 


 

Regulamin

studenckich praktyk zawodowych

w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady organizowania, odbywania, nadzorowania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych, objętych planami studiów, realizowanych w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)   IKE UAM w Gnieźnie - Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

2)   organizator praktyk - zakład pracy/instytucja, przyjmujący/a studenta na praktyki,

3)   pełnomocnik ds. praktyk studenckich - osoba powołana przez Dyrektora IKE UAM
w Gnieźnie, która sprawuje nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych.

 

§ 3

Zgodnie z planami studiów do odbycia praktyki zawodowej zobowiązani są studenci:

1)   studiów pierwszego stopnia na kierunku komunikacja europejska,

2)   studiów pierwszego stopnia na kierunku projektowanie kultury,

3)   studiów pierwszego stopnia na kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska.

 

Rozdział II

Cel, program i czas trwania studenckiej praktyki zawodowej

§ 4

 1. Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pozyskanie wiedzy
  i umiejętności praktycznych, niezbędnych do należytego wykonywania przez studenta przyszłych obowiązków zawodowych.
 2. Dla osiągnięcia tego celu służy realizacja programu praktyk właściwego dla danego kierunku studiów.
 3. Program praktyk został określony:

1)   dla kierunku komunikacja europejska w załączniku nr 1,

2)   dla kierunku projektowanie kultury w załączniku nr 2,

3)   dla kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska w załączniku nr 3.

§ 5

Minimalny czas trwania praktyk wynosi zgodnie z planem studiów:

1)   dla kierunku komunikacja europejska 40 godzin,

2)   dla kierunku projektowanie kultury 360 godzin,

3)   dla kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska 360 godzin.

 

Rozdział III

Organizacja i zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej

§ 6

 1. Praktyka studencka jest realizowana na podstawie porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych, zawieranego pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a podmiotem przyjmującym studenta na praktykę. Formularz porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 2. Student ma obowiązek dostarczyć pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich dwa wypełnione egzemplarze porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych, zaakceptowane przez podmiot, w którym praktyka ma być odbywana, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
 3. Do odbycia praktyki student może przystąpić dopiero po podpisaniu porozumienia przez obie strony i wystawieniu przez pełnomocnika ds. praktyk studenckich skierowania na praktykę zawodową, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

§ 7

 1. Studenckie praktyki zawodowe mogą być odbywane w wybranym przez studenta zakładzie pracy, w kraju lub zagranicą, jeżeli profil działania tego zakładu umożliwia zrealizowanie celów zgodnych z programem praktyk dla danego kierunku studiów.
 2. O właściwości wybranego przez studenta organizatora praktyk decyduje pełnomocnik ds. praktyk studenckich.

§ 8

Realizacja praktyk nie powinna kolidować z zajęciami odbywanymi w IKE UAM
w Gnieźnie.

§ 9

 1. Student podejmujący praktykę musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki.
 2. Dyrektor IKE UAM w Gnieźnie może określić zasady dofinansowywania praktyk
  w przypadku posiadania środków, które mogą być przeznaczone na ten cel.
 3. Studenckie praktyki zawodowe są nieodpłatne.

 

§ 10

 1. Student w trakcie odbywania praktyk wykonuje zadania na rzecz ich organizatora, uzgodnione z opiekunem praktyk.
 2. Opiekuna praktyk wyznacza ich organizator.
 3. Student przebieg praktyk oraz zakres obowiązków, wykonywanych w trakcie ich realizacji,  dokumentuje w dzienniku praktyk studenckich, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

§ 11

 1. Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych odbywa się na podstawie złożonych przez studenta:

1)   dziennika praktyk studenckich,

2)   karty praktyki (załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu).

 1. Dziennik praktyk studenckich i karta praktyki muszą zawierać podpis i pieczątkę imienną organizatora praktyk, który w ten sposób potwierdza fakt odbycia praktyki przez studenta.
 2. Student ma obowiązek złożyć pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich dziennik praktyk studenckich i kartę praktyki w terminie wynikającym z planu studiów.
 3. Zaliczenia praktyk dokonuje pełnomocnik ds. praktyk studenckich w formie wpisu
  w indeksie.

§ 12

 1. W związku z odbywaniem praktyk student ma prawo do:

1)   pomocy ze strony pełnomocnika ds. praktyk studenckich w sprawach dotyczących praktyk,

2)   realizowania programu praktyk w warunkach odpowiadających wymogom bezpieczeństwa i higieny.

 1. W związku z odbywaniem praktyk student ma obowiązek:

1)   sumiennie realizować program praktyk, respektując przy tym zasady obowiązujące
w instytucji, do której został skierowany,

2)   systematycznie i rzetelnie prowadzić dziennik praktyk studenckich,

3)   informować pełnomocnika ds. praktyk studenckich o nieprawidłowościach, dostrzeżonych w trakcie realizacji praktyk,

4)   godnie reprezentować IKE UAM w Gnieźnie w instytucji, w której odbywana jest praktyka. 

§ 13

 1. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie:

1)      zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,

2)      uczestnictwa w stażach,

3)      wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej,

4)      udziału w pracach obozu naukowego, jeśli program obozu odpowiada wymaganiom
określonym w planie studiów dla danej praktyki.

 1. W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w § 13ust. 1 pkt 1), student składa podanie do pełnomocnika ds. praktyk studenckich wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez zakład pracy. Wzór podania określa załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu praktyka jako okres wykonywanej pracy.
 2. W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w § 13ust. 1 pkt 2) student składa podanie do pełnomocnika ds. praktyk studenckich wraz z zaświadczeniem o odbyciu stażu wydanym przez dany zakład pracy lub instytucję. Wzór podania określa załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu praktyka jako okres stażu lub wolontariatu.

 

 1. W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w § 13ust. 1 pkt 3) student składa podanie do pełnomocnika ds. praktyk studenckich wraz z zaświadczeniem o odbyciu wolontariatu  wydanym przez instytucję publiczną lub organizację pozarządową. Wzór podania określa załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu praktyka jako okres stażu lub wolontariatu.

 

 1. W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w § 13ust. 1 pkt 4) student składa podanie do pełnomocnika ds. praktyk studenckich wraz z zaświadczeniem o udziale w obozie naukowym wydanym przez kierownika obozu. Wzór podania określa załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu praktyka jako uczestnictwo w obozie naukowym.

 

 1. W przypadkach określonych w § 13ust. 1 nie zawiera się porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych, nie są również wydawane dziennik praktyk studenckich i karta praktyki.

 

 1. Decyzję o zaliczeniu praktyk w trybie określonym w § 13ust. 1 podejmuje pełnomocnik ds. praktyk studenckich.

 

Rozdział IV

Nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych

§ 14

Nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych sprawuje pełnomocnik ds. praktyk studenckich powołany przez Dyrektora IKE UAM w Gnieźnie. 

§ 15

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich:

1)     na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zawiera porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z podmiotem zapewniającym realizację programu praktyk,

2)     jest przełożonym studenta, który odbywa praktykę,

3)     podejmuje decyzje w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszego regulaminu,

4)     jest uprawniony do kontroli przebiegu praktyk, w zakresie ich zgodności z zawartym porozumieniem, programem praktyk oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami, w szczególności niniejszym regulaminem,

5)     dokonuje zaliczenia studenckich praktyk zawodowych,

6)     prowadzi ewidencję zawartych porozumień w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych i innych dokumentów dotyczących praktyk.

§ 16

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich co do zasady nie pośredniczy w organizowaniu praktyk.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 17

Wszelkie sprawy dotyczące studenckich praktyk zawodowych, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem, będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora IKE UAM lub pełnomocnika ds. praktyk studenckich.

§ 18

Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej IKE UAM w Gnieźnie, u pełnomocnika ds. praktyk studenckich oraz w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich IKE UAM w Gnieźnie.

§ 19

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Załączniki do regulaminu:

 1. program praktyk dla kierunku komunikacja europejska,
 2. program praktyk dla kierunku projektowanie kultury,
 3. program praktyk dla kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska,
 4. porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych,
 5. skierowanie na praktykę zawodową,
 6. dziennik praktyk studenckich,
 7. karta praktyki,
 8. praktyka jako okres wykonywanej pracy,
 9. praktyka jako okres stażu lub wolontariatu,
 10. praktyka jako uczestnictwo w obozie naukowym.