organizacja studiów

Drukuj

Zarządzenie Nr 393/2014/2015 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 5 i 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie nr 5/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2015/2016:

30 września 2015 r.

Dzień studenta I roku

1 października 2015 r.

Inauguracja roku akademickiego

I semestr (zimowy)

2 października 2015 r. - 1 lutego 2016 r.

okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2015 r. - 5 stycznia 2016 r.

wakacje zimowe

2-21 lutego 2016 r.

zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

22 lutego - 14 czerwca 2016 r.

okres zajęć dydaktycznych

25 -29 marca 2016 r.

wakacje wiosenne

15-30 czerwca 2016 r.

letnia sesja egzaminacyjna

1-31 lipca 2016 r.

wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)

1 sierpnia - 4 września 2016 r.

okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe,  zajęcia dla studiujących  w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie

5-18 września 2016 r.

sesja egzaminacyjna*

*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.

§2

1. W roku akademickim 2015/2016 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 października 2015 r. (Inauguracja roku akademickiego), 2 maja 2016 r., 11 maja 2016 r. (Dzień Sportu).

2. W dniach: 31 października 2015 r. i 15 maja 2016 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor