Drukuj

jaeger

 

Dr Mateusz Jaeger

Zakład Kultury i Tradycji Antycznej

 

Zainteresowania badawcze: epoki brązu w Europie Środkowej, archeologia osadnictwa, osadnictwo obronne Kotliny Karpackiej, handel dalekosiężny w pradziejach 

Mateusz Jaeger jest archeologiem specjalizującym się w zakresie europejskiej epoki brązu. W szczególności jego zainteresowania badawcze skupione są wokół problematyki osadnictwa obronnego. W ostatnich latach zaangażowany był w szereg projektów naukowych poświęconych pradziejowym procesom osadniczym i kulturowym na obszarze Polski, Węgier, Rumunii oraz Grecji. Aktualnie kieruje dwoma grantami Narodowego Centrum Nauki dotyczącymi:

 1) problematyki rozwoju społeczności ufortyfikowanych osiedli epoki brązu na obszarze centralnych Węgier

2) procesu rozprzestrzeniania się bursztynu bałtyckiego i innych rodzajów żywic kopalnych w epoce brązu w obrębie Kotliny Karpackiej.   

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Praca doktorska:

Central European Societies of Fortified Settlements in the First Half of the 2nd Millenium BC. Comparative Study of Trial Areas. Rozprawa napisana pod kierownictwem naukowym prof. Janusza Czebreszuka, obroniona na Wydziale Historycznym UAM w czerwcu 2011 r.

 

Monografie i redakcja prac zbiorowych:

 • Kacsó C., Metzner-Nebelsick C., Nebelsick L. D., Peters M., Pospieszny Ł., Jaeger M., Rapoarte preliminare asupra cercetărilor în necropola tumulară de la Lăpuş 2007-2008, Baia Mare 2009 ISBN 978-973-1852-75-1
 • Jaeger M., Czebreszuk J., Fischl K. P. (red.) Enclosed Space-Open Society. Contact and Exchange in the context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 9, Poznań-Bonn 2012

ISBN 978-3-7749-3791-8  ISBN 978-83-63400-44-6

 • Czebreszuk J., Müller J., Jaeger M., Kneisel J. (red.) Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 14, Poznań-Bonn, 2015

ISBN 978-3-7749-3956-1 ISBN 978-83-232-2801-1

 • Jaeger M. Bronze Age Fortified Settlements in Central Europe, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 17, Poznań-Bonn, 2016

ISBN 978-83-64864-29-2 ISBN 978-3-7749-4019-2

 

Publikacje w czasopismach:

 • Kneisel J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Holst M., Ausgrabungen in Smoszew, Kr. Krotoszyn, Grosspolen Fpl. 1 Sommer 2009 - Ein mittelbronzezeitlicher Grabhügel, Starigard (9), 39-43, 2010
 • Jaeger M., Środkowoeuropejskie społeczności osad obronnych w 1. poł. II tysiąclecia BC. Studium porównawcze obszarów próbnych/Central European Societies of Fortified Settlements in the First Half of the 2nd Millenium BC. A Comparative Study of Trial Areas, Folia Praehistorica Posnaniensia 29, 453-459, 2011
 • Jaeger M., Kulcsár G., Kakucs-Balla-Domb. A Case Study in the Absolute and Relative Chronology of the Vatya Culture, Acta Archaeologica Hungarica 64, 289–320, 2013
 • ·         Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Stróżyk M. Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych - Las Krotoszyn. Z badań nad przemianami krajobrazu kulturowego w pradziejach Wielkopolski, Fontes Archaeologici Posnanienses 49, 157-175, 2013
 • ·         Jaeger M., Badania poznańskich archeologów nad osadnictwem obronnym epoki brązu, Folia Praehistorica Posnaniensia 18, 87-103, 2013
 • Jaeger M, Olexa L., The Metallurgists from Nižná Myšl’a. A Contribution to the Discussion on the Metallurgy in Defensive Settlements of the Otomani-Füzesabony Culture, Archäologisches Korrespondenzblatt 44, 163-176, 2014
 • Jaeger M., Stone fortifications of the settlement in Spišský Štvrtok. A contribution to the discussion on the long-ranging contacts of the Otomani-Füzesabony culture, Prähistorische Zeitschrift 89(2), 291-304, 2014
 • Pető A., Serlegi G., Krausz E., Jaeger M., Kulcsár G., Régészeti talajtani megfigyelések „Kakucs–Turján mögött” bronzkori lelőhelyen I., Agrokémia és Talajtan 64(1), 219-237, 2015

 

Publikacje w pracach zbiorowych

 • Jaeger M., Czebreszuk J., Müller J., Pudliszki site 5. Verification of an Old Hypothesis, [w:] Czebreszuk J., Kadrow S., Müller J. (red.) Defensive Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd Millenia BC, 135-154, Poznań – Bonn, 2008
 • Czebreszuk J., Jaeger M., Kneisel J., Osada obronna z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, [w:] Bruszczewo, perła archeologii Wielkopolski, 21-46, Śmigiel, 2009
 • Jaeger M., Czebreszuk J., Does a periphery look like that? The cultural landscape of the Unetice culture’s Kościan group, [w:] Kiel Graduate School “Human Development in Landscapes” (red.): Landscapes and Human Development: The Contribution of European Archaeology. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 191, 217-235, Bonn, 2010
 • Jaeger M., Stanowisko Pudliszki 5 w ramach domniemanej sieci wczesnobrązowych osad obronnych Wielkopolski/ Untersuchungen zum Fundplatz 5 Pudliszki und seine Zugehörigkeit zum Netz frühbronzezeitlicher befestigter Siedlungen in Großpolen, [w]: Müller J., Czebreszuk J., Kneisel J. (red.): Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski. Band/Tom II. 784-819, Bonn, 2010
 • Jaeger M., Pospieszny Ł., Nieinwazyjne badania weryfikacyjne kurhanów kultury mogiłowej na stanowisku Smoszew 1 (pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie), [w:] Kowalewska-Marszałek H., Włodarczak P. (red.) Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p. n. e., 435-450, Kraków-Warszawa, 2011
 • Jaeger M. Transkarpackie kontakty kultury Otomani-Füzesabony, [w:] Gancarski J. (red.) Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, 171-188, Krosno, 2011
 • Jaeger M., Pospieszny Ł. Tumulus Culture Barrows in The Polish Lowlands. The Case of the Cemetery in Smoszew. Ancestral Landscapes, Travaux de la Maison de l’Orient 58, 98-106, Lyon, 2011
 • Jaeger M., Social Archaeology or Archaeology of Elites? Some Remarks on an Early Bronze Age Grave from Bruszczewo, [w:] Kienlin T., Zimmermann A. (red.) Beyond Elites. Alternatives to Hierarchical Systems in Modelling Social Formations.Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 215, 393-411, Bonn, 2012
 • Jaeger M., Kościan Group of Unetice Culture and Fortified Settlement in Bruszczewo. Their Role in Micro- and Macro-regional Exchange, [w:] Jaeger M., Czebreszuk J., Fischl K. P. (red.) Enclosed Space-Open Society. Contact and Exchange in the context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe, Poznań-Bonn, 167-176, 2012
 • Jaeger M., The Relationship Between Man and Environment in the Current Stage of Research of Fortified Settlements in the Carpathian Basin in the First Half of the 2nd Millenium BC, [w:] Hildebrandt-Radke I., Czebreszuk J., Dörfler W., Müller J. (red.) Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze Age in the Central-European Lowlands, Poznań-Bonn, 149-159, 2012
 • Jaeger M., Niebieszczański J., Czebreszuk J., Cwaliński M., Pospieszny Ł., Stróżyk M., Badania nad krajobrazem kulturowym z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim, [w:] Frydryczak B. (red.) Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne, Poznań, 169-182, 2014
 • Czebreszuk J., Müller J., Jaeger M., Kneisel J., Absolute chronology of settlement, [w:] Czebreszuk J., Müller J., Jaeger M., Kneisel J. (red.) Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, Poznań-Bonn, 39-52, 2015
 • Czebreszuk J., Müller J., Jaeger M., Kneisel J., Metal finds, [w:] Czebreszuk J., Müller J., Jaeger M., Kneisel J. (red.) Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, Poznań-Bonn, 227-235, 2015
 • Czebreszuk J., Müller J., Jaeger M., Kneisel J., Final remarks, [w:] Czebreszuk J., Müller J., Jaeger M., Kneisel J. (red.) Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, Poznań-Bonn, 297-299, 2015
 • Czebreszuk J., Müller J., Jaeger M., Kneisel J., Excavations in season 2007–2008, [w:] Czebreszuk J., Müller J. (red.) Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site, Poznań-Bonn, 11-30, 2015
 • Czebreszuk J., Jaeger M., Stróżyk M. Stratigraphy of fortifications in the mineralized area of the site, [w:] Czebreszuk J., Müller J. (red.) Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site, Poznań-Bonn, 31-42, 2015
 • Jaeger M., Stróżyk M., Remains of buildings inside the settlement and daub finds in the mineral zone, [w:] Czebreszuk J., Müller J. (red.) Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site, Poznań-Bonn, 285-299, 2015
 • Jaeger M., Bronze Age fortifications in Bruszczewo, [w:] Czebreszuk J., Müller J. (red.) Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site, Poznań-Bonn, 407-421, 2015