Uczelniany system zarządzania jakością kształcenia

Drukuj

Utworzenie wewnętrznego systemu oceny i zapewniania jakości kształcenia zapisane zostało w Strategii Rozwoju UAM na lata 2009-2019. Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK) powołany na podstawie Uchwały nr 126/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. ma strukturę dwupoziomową. Na szczeblu uniwersytetu powołano Radę ds. Jakości Kształcenia (RJK), składającą się z dwóch komisji: Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia. Pracami RJK kieruje przewodnicząca jako pełnomocnik rektora ds. zarządzania jakością kształcenia, a nadzór nad pracami Rady sprawuje Prorektor ds. Kształcenia. Prace RJK wspomaga Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia (BRJK).
Na poziomie wydziału działają wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia złożone z dwóch zespołów: zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia i zespołu ds. oceny jakości kształcenia (WZOJK). Rozdzielenie komisji/zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia i komisji/zespołów ds. oceny jakości kształcenia ma na celu nie tylko rozdzielenie zadań, ale też zapewnienie obiektywizm działań. Działaniem USZJK objęci są wszyscy pracownicy Uniwersytetu orzaz studenci i doktoranci wszystkich poziomów i form studiów.

Strukturę USZJK obrazuje poniższy schemat:

struktura uszjk

Struktura USZJK

Funkcjonowanie USZJK ma charakter ciągły, członkowie Rady, Komisji i zespołów powoływani są na kadencje, a w realizację zadań zaangażowana jest cała społeczność akademicka.
Procedury funkcjonowania USZJK określa zarządzenie nr 322/2011/2012 Rektora UAM z 3 lutego 2012 r., zadania RJK i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia zawiera zarządzenie nr 131/2009/2010 Rektora UAM z dnia 11 lutego 2010 r., a zasady opracowywania, przeprowadzania i publikowania wyników badań ankietowych ustala zarządzenie nr 323/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lutego 2012 r.
USZJK realizuje swoje zadania w cyklach obejmujących planowanie-> realizację-> sprawdzenie-> wdrożenie poprawy. W zakresie zarządzania jakością kształcenia wprowadzono następujące procedury:

procedura1

procedura2

Podstawowym elementem przyjętych procedur jest planowanie i wykonywanie działań naprawczych (tzw. rekomendacji), opracowywanych na dwóch poziomach – przez RJK dla całego uniwersytetu i przez WZOJK na poziomie poszczególnych wydziałów. Rekomendacje RJK na dany rok oraz sprawozdanie z działalności Rady za rok miniony przyjmuje i zatwierdza Senat UAM, a rekomendacje wydziałowe i sprawozdanie WZOJK przyjmuje i zatwierdza właściwa Rada Wydziału.
Wszystkie informacje z działalności RJK i WZOJK są umieszczane na ogólnouczelnianych i wydziałowych stronach internetowych.

Uchwały Senatu UAM i Zarządzenia Rektora UAM regulujące funkcjonowanie USZJK