dialog163

Międzywydziałowe Koło Badań Interdyscyplinarnych nad Komunikacją Międzyludzką Dialog

 

Członkowie koła naukowego

Członkami zwyczajnymi Koła Dialog są studenci Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie,  doktoranci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz doktoranci Wydziału Nauk Społecznych, członkami stowarzyszonymi są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Instytutem Kultury Europejskiej.

 

 

Opiekun Koła naukowego

W 2011 roku prorektor prof. dr hab. Z. Pilarczyk powołał Międzywydziałowe Koło Badań Interdyscyplinarnych nad Komunikacją Międzyludzką Dialog, oraz jego opiekuna naukowego dr hab. Elizę Grzelak, prof. UAM.

W 2015 roku, na życzenie studentów, została w ramach Koła powołana do życia sekcja Dialog w Kulturze, której opiekunem został dr Kamil Wasilkiewicz.

Nad poszczególnymi projektami naszych członków sprawowali w minionym roku opiekę naukową: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM, dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, dr hab. Maria Gołda-Sobczak.

 

 

Działania naukowo-kulturalne członków Koła w roku akademickim 2016/2017

 

 1. Promocja IKE w szkołach średnich
 2. Przygotowanie wydarzeń kulturalnych w IKE
 3. Organizacja wystaw w Galerii IKE
 4. Wykłady otwarte i warsztaty dla uczniów klas akademickich i uniwersyteckich
 5. Pomoc w organizacji konferencji naukowych i udział w nich; np. w konwersatorium naukowym nt.  Miejsce humanistyki we współczesnej nauce, organizowanym przez Instytut Kultury Europejskiej UAM i Wydział Filologii Polskiej UAM, które odbyło się w dniach 15-17 czerwca 2016 roku w Gnieźnie.
 6. Udział Sekcji Dialog w Kulturze w Festiwalu Nauki, przygotowanie performansu
 7. Przygotowanie I edycji Studenckiego Festiwalu Kultury Żydowskiej Mazel Tov
 8. Zredagowano oraz wydano we współpracy z dr. Mieszkiem Ciesielskim nowy numer czasopisma Spiker

 

Członkowie Koła uczestniczyli w kilku ogólnopolskich projektach naukowych, opublikowali także kilkanaście artykułów.

 

 

Plany na rok akademicki 2017/2018

 

Temat przewodni: W kręgu tradycji

 

Przedmiot badań:

- komunikacja kulturowa, pamięć społeczna w świecie rzeczywistym i wirtualnym

 

Cele:

- analiza relacji interkulturowych, z uwzględnieniem granicy pokoleń, granic etnicznych, narodowych, religijnych (wykorzystamy obecność studentów zagranicznych w IKE),

-  obserwacja procesów globalizacyjnych z perspektywy akulturacji i integracji,

- zbadanie wpływu pamięci społecznej na kształtowanie współczesnych postaw młodych ludzi.

 

Projekty

 1. Zorganizowanie w Galerii IKE wystawy prac malarskich pani Danuty Nawrockiej, jest to twórczyni wystawiająca w kraju i poza jego granicami, mama jednej z naszych studentek, październik 2017; (konieczny zwrot kosztów podróży )

Uzasadnienie studentów

Danuta Nawrocka

W latach 1985-1990 studiowała malarstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom uzyskała w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie twórczości i zdolności pod kierunkiem prof. Wiesławy Limont.  Jest członkiem Warszawskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Od kilku lat trwa jej artystyczna podróż po polskich i zagranicznych galeriach. Swoją twórczość prezentowała m.in. w Galerii Jang Eun Sun w Seulu, w Gukje Art Museum w Deagu, w Hernandez Art Gallery w Mediolanie, w Muzeum Miejskim „Arsenał” we Wrocławiu, w Galerii „Molier” w Krakowie itd. Uczestniczka XIII Światowego Sympozjum Sztuki Mosan w Korei.Płd. w 2015 r. i Berlińskiego Festiwalu Sztuki 48 Stunden Neukölln w 2016r. Serie kolekcjonerskie z projektami DaNy trafiły do ponad sześćdziesięciu krajów świata, m.in. do rodziny królewskiej w Arabii Saudyjskiej. Prezentowane były także w Nowym Jorku i Toronto. Duża kolekcja jej obrazów znajduje się w zbiorach Muzeum Mosan i w Gukje Art Museum w Deagu w Korei Płd. Uzyskała wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 2013 r. nagrodę INO ART, w 2015 r. wyróżnienie na XIII Światowym Sympozjum Sztuki Mosan Art Muzeum w Korei Płd. Zwyciężyła w konkursie na projekty szkła artystycznego, zorganizowanym przez Hutę Szkła „Irena”. Autorka plakatów i logo „Inowrocław 2000”.

 

 1. Zorganizowanie wystawy i otwartej debaty lub konferencji studenckiej na temat: Komunikacja w państwach posttotalitarnych– grudzień 2017.
 2. Zorganizowanie wieczoru tradycji Bożonarodzeniowych i kolędowania - opis zwyczajów oraz teksty kolęd – styczeń 2018.
 3. Zorganizowanie Studenckiego Festiwalu Kultury Żydowskiej - Mazel Tov– czerwiec 2018

Uzasadnienie studentów

Obserwując zainteresowanie  pierwszą edycją Studenckiego Festiwalu Kultury Żydowskiej Mazel Tov pragniemy zorganizować kolejną jego edycję. W 2016 roku przy wsparciu Urzędu Miasta, Starostwa i Prorektora ds. studenckich prof. UAM dra hab. Zbigniewa Pilarczyka udało nam się zorganizować wiele atrakcji dla studentów i mieszkańców Gniezna. Ubiegłoroczną edycję zainicjowało otwarcie wystawy zdjęć Radosława Andrzejewskiego ,,Jerozolima- Ir Ha-Qodesh" w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Oprócz wystawy zdjęć wśród wydarzeń festiwalowych znalazły się: konferencja naukowa ,,Barwy kultury żydowskiej", projekcja filmu ,,Hagszama" oraz spotkanie z autorką dokumentu Barbarą Maroń, degustacja ciastek Hamantasze, spacer śladami kultury żydowskiej w Gnieźnie oraz impreza karnawałowa Purim.

Podsumowanie Festiwalu:

https://www.facebook.com/judaizm.ike.uam/videos/562904563887645/

Film z ,,Purim":

https://www.facebook.com/judaizm.ike.uam/videos/563057400539028/

 

W tym roku chcielibyśmy nadać festiwalowi charakter międzynarodowy, dlatego od roku zajmujemy się organizacją dużej konferencji, wystawy zdjęć i wydarzeń okołofestiwalowych. Wykład inauguracyjny wygłosi profesor filozofii Rachel Elior z Uniwersytetu Hebrajskiego z Jerozolimy, która już odpowiedziała na nasze zaproszenie i zgodziła się bezpłatnie poprowadzić wykład, z radością wyraziła chęć udziału w całym wydarzeniu. Głównymi problemami badawczymi profesor Rachel Elior są: wczesna myśl mistyczna, literatura Hekhalot, mesjanizm, chasydyzm, frankizm oraz rola kobiet w kulturze żydowskiej. Była profesorem wizytującym na uniwersytetach w: Tokyo, Kioto, Princenton, Cleveland, Chicago oraz Michigan. Jest członkiem zarządu Międzynarodowej Rady New Israel Fund. Nasi studenci mieli okazję kilkukrotnie słuchać wykładu prof. Rachel Elior oraz zapoznać się z jej książką ,,The Dybbuk and Jewish Women", którą na język polski przetłumaczyła dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE UAM w Gnieźnie. Ta publikacja oraz najnowsze z 2016 roku ,,Who were the first teachers? From whom did they learn and whom did they teach?" oraz ,,The holy poetry in Hekhalot and Merkavah literature" skłoniły studentów Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie do jeszcze większego zainteresowania kulturą żydowską. Oprócz profesor Rachel Elior, chcemy zaprosić wykładowców i studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz innych wydziałów UAM, z którymi prowadzimy stałą wymianę badań naukowych. Oprócz konferencji poświęconej roli kobiety w kulturze żydowskiej, która odbyłaby się w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski, planujemy zorganizować wystawę zdjęć ,,Kobieta w Izraelu". Zamierzamy zorganizować również koncert muzyki klezmerskiej zespołu Magdaleny Brudzińskiej Klezmer Trio.

 

Kontynuowane będą stałe działania

 1. Promocja Instytutu
 2. Wykłady i warsztaty dla licealistów
 3. Wydanie kolejnego numeru Spikera
 4. Udział w konferencjach i publikowanie

Najważniejszym i najkosztowniejszym wydarzeniem będzie wyprawa badawcza do Berlina,  w maju 2018 roku.

Temat: Berlin miasto dialogu

Wyjazd w piątek /powrót w niedzielę

Program obejmie :

- wizytę na Wyspie Muzeów- zwiedzanie Pergamonu i  zabytków w okolicy

- realizację programu: Pamięć o wojnie, np. odwiedzenie Nowego Odwachu, obejrzenie Pomnika Pomordowanych Żydów w Europie oraz Muzeum Żydowskiego, pobyt na Placu Uniwersyteckim;

-realizację programu Berlińska pamięć czasów totalitarnych, wycieczka szlakiem muru, przejazd autobusem turystycznym po wschodniej części miasta - analizie zostanie poddany min. tekst polski wygłaszany przez przewodnika (w kontekście polityczności dyskursu historycznego);

-realizację programu: Berlin miasto wielu kultur, pobyt na placu przy ulicy Bernauer Strasse, na którym w niedzielę zbiera się młodzież różnej narodowości, prezentująca swoją kulturę kulinarną, muzyczną oraz odwiedzenie wystawy Ogrody Świata.

 

 

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Koło Naukowe "Dialog" (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.

§ 2.

Opiekę nad merytoryczną działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy wyznaczony przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego spośród samodzielnych pracowników naukowych IKE UAM.

§3.

Opiekun naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła Naukowego.

§ 4.

Siedzibą Koła jest Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

 

II. Cele i Zadania

§5.

1. Celem Koła jest:
a) budzenie zainteresowań naukowych studentów,
b) prowadzenie badań naukowych,
c) budzenie zainteresowań kulturalnych,
d) integracja środowiska akademickiego,
e) organizowanie współpracy studentów z instytucjami i organizacjami naukowymi i kulturalnymi.

§6

1. Cele swoje Koło realizuje poprzez działalność organizowaną przez Zarząd i Grupy Projektowe, w zgodzie z Regulaminem Koła.

2. Grupa Projektowa to grupa członków Koła wspólnie realizująca wybrany projekt.

3. Grupa Projektowa może składać się z jednego członka Koła.

4. Każdy projekt realizowany przez Koło może mieć odrębnego opiekuna, wybranego przez Grupę Projektową, w porozumieniu z Zarządem Koła.

§7

1. Koło może realizować działalność także poprzez Sekcje Tematyczne (zwane dalej sekcjami), w zgodzie z Regulaminem Koła.

2. Decyzje o utworzeniu i likwidacji Sekcji podejmuje Zarząd Koła.

3. Sekcja może mieć swojego opiekuna.

4. Sekcję może założyć co najmniej trzech członków Koła Naukowego.

5. Przewodniczącego danej sekcji powołuje Zarząd Koła, na wniosek jej członków.

6. Przewodniczący sekcji kieruje pracą sekcji i ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu Koła, bez prawa głosu.

III Członkostwo

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub doktorant UAM.

2. Członkami stowarzyszonymi Koła mogą być pozostałe osoby fizyczne, w tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych objęci opieką naukową Instytutu Kultury Europejskiej

§ 9

1. Członkiem Koła zostaje się poprzez pisemne oświadczenie woli zostania członkiem Koła (wypełnienie deklaracji członkowskiej).

2. W przypadku Członków Stowarzyszonych decyzję o przyjęciu podejmuje zarząd.

§ 10

1. Członkowie Koła Naukowego mają prawo:

 1. Współdecydować o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła;
 2. Wybierania i bycia wybieranymi do władz Koła na zasadach określonych niniejszym regulaminem;
 3. Korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd;
 4. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności naukowej koła na zasadach określonych przez Zarząd;
 5. Ubiegania się o opinie o swej działalności w Kole.

2. Postanowienia zawarte w § 10 ust.1 pkt 1 i 2 dotyczą tylko członków zwyczajnych Koła.

§ 11

Członkowie Koła są zobowiązani do:
a) podporządkowania się postanowieniom regulaminu Koła, uchwałom Walnego Zgromadzenia oraz zarządzeniom i decyzjom Zarządu ;
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego wypełniania obowiązków;
c) dbania o dobre imię Koła.

§ 12

1. Utrata członkostwa następuje:
a) poprzez pisemne wyrażenie takiej woli przez członka Koła;
b) na mocy decyzji Zarządu Koła.
2. Zarząd może wydać taką decyzję w przypadku:
a) rażącego naruszenia regulaminu przez członka Koła,
b) gdy członek Koła przez dłuższy czas nie uczestniczy w pracach lub spotkaniach Koła.

IV. Władze Koła Naukowego.

§ 13

1. Władzami Koła Naukowego są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd;

§ 14

1. Walne Zgromadzenie członków Koła:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących;
b) przyjmuje sprawozdania z pracy Zarządu;
c) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) dokonuje wyboru członków Zarządu Koła;
e) uchwala i dokonuje zmian w regulaminie Koła Naukowego.

2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła przynajmniej tydzień przed upływem kadencji Zarządu.

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła zostaje każdorazowo zwołane, w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Koła.

4. Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Członków Koła musi zawierać czas, miejsce oraz porządek obrad. Zawiadomienie członków należy do zwołującego i musi nastąpić przynajmniej siedem dni przed zebraniem.

5. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Koła lub inny członek Koła.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym regulaminie.

7. Każdy członek zwyczajny posiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.

8. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mają charakter bezpośredni, równy, wolny, a przy wyborach władz Koła również tajny. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajność głosowania we wszystkich sprawach, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/3 wymaganego quorum.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być ogłoszone w rejestrze w terminie do 14 dni od dnia podjęcia.

§ 15

1. Zarząd Koła:
a) jest kolegialna władzą wykonawczą;
b) prowadzi rejestr członków Koła;
c) prowadzi rejestr uchwał;

2. Zarząd Koła ma prawo:
a) wydawania decyzji i zarządzeń, w oparciu o Regulamin Koła Naukowego i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
b) uchwalania wewnętrznych regulaminów,
c) zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

3. Zarząd Koła składa się z 3 członków: Prezesa, wice-prezesa i sekretarza.

4. Zarząd Koła jest zobowiązany do złożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania ze swojej działalności. Przyjęcie powyższego Sprawozdanie przez Walne Zgromadzenie następuje w formie uchwały o udzielenie absolutorium.

5. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

7. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji. Uzupełnienie składu Zarządu powinno nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ustąpienia. W tym celu zwoływane jest Walne Zgromadzenie.

8. Kadencja członka Zarządu, powołanego w trybie § 15 ust. 7 niniejszego Regulaminu, upływa wraz z kadencją pozostałych członków Zarządu Koła Naukowego, powołanych w czasie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia.

9. Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu.

10. Członków Zarządu Koła powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła, na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Koła, bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych Koła.

§ 16

1. Prezes Koła ma prawo:
a) zwoływania Zarządu;
b) reprezentowania Koła Naukowego w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią;
c) podejmowania decyzji w sprawach działalności Koła; w wypadku niemożności zwołania Zarządu Koła;
d) zwoływania zebrań naukowych Koła.

2. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa, vice prezes pełni obowiązki Prezesa i posiada wszelkie prerogatywy przynależne tej funkcji.

3. Prezes koordynuje i odpowiada za działalność dydaktyczno-naukową prowadzoną przez Koło oraz sprawuje opiekę nad pieczęciami Koła.

4. Prezes odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za sprawne funkcjonowanie władz Koła Naukowego.

§ 17

1. Sekretarz Koła:
a) prowadzi księgę protokołów, księgę inwentarzową, rejestr uchwał, rejestr członków oraz kodyfikuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz decyzje i zarządzenia Zarządu;
b) odpowiada za finanse i prowadzi dokumentację finansową Koła Naukowego.

V Majątek Koła Naukowego.

§ 18

1. Majątek Koła składa się z funduszu pieniężnego oraz ruchomości, które Koło Naukowe otrzymało bądź nabyło za posiadane środki finansowe.

2. Środki finansowe i materialne Koła mogą pochodzić z:
a) dotacji władz i jednostek uczelni, instytucji państwowych i samorządowych,
b) składek członkowskich,
c) dochodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej,
d) darowizn i od sponsorów.

3. W wypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na własność Instytutu Kultury Europejskiej UAM.

VI Postanowienia Końcowe.

§ 19

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła, na wniosek Zarządu Koła lub 1/3 członków zwyczajnych. Uchwała musi być podjęta bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 liczby członków zwyczajnych Koła.

2. Rozwiązanie Koła Naukowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła. Uchwała musi być podjęta większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych Koła Naukowego.

3. W wypadkach przewidzianych przez prawo decyzje o rozwiązaniu może podjąć Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 

 

 

Ścieżka do wolności

Drukuj

20140512solidarnoscStudenckie Koło Naukowe Dialog

ma zaszczyt zaprosić
na
prezentację projektu

Ścieżka do wolności

4 czerwca 2014 roku, godz. 9.30
Galeria Instytutu Kultury Europejskiej UAM
Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie

Drukuj

Studenckie Koło Naukowe DIALOG

serdecznie zaprasza
na
debatę panelową

Człowiek istotą społeczną?

Czas: 6 grudnia 2013, godz. 15:30
Miejsce: aula Kolegium Europejskiego UAM