Kolekcja profesora Paula Siegfrieda Jäkela

Drukuj

Language: English German


Paul Siegfried Jäkel (30.07.1929-15.01.2004); filolog, muzykolog, kulturoznawca.

Współpracował z uniwersytetami w Ratyzbonie i Tybindze (Niemcy), Turku (Finlandia), w Szeged (Węgry) oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Center for Hellenic Studies w Waszyngtonie i Institute for Advanced Studies w Princeton, (USA), British Academy w Cambridge, Austrian Academy of Science w Wiedniu, PAN w Warszawie, wieloletni współpracownik Freie Universität Berlin.

Więcej informacji na stronie WWW, prowadzonej przez Żonę Profesora, dr Margit Niederhuber:

http://www.margit-niederhuber.com/jaekel/jaekel.html

 

Chciałbym zaproponować utworzenie Centrum Europejskich Studiów Literatury, Historii, Filozofii, Sztuki i Muzyki. Byłaby to instytucja, do której przyjeżdżaliby młodzi naukowcy u progu akademickiej kariery na seminaria, wykłady i roczne badania własne. A jako że cała europejska kultura w wymienionych dyscyplinach ma swoje korzenie w świecie antycznym, wszelkie zagadnienia byłyby rozpatrywane z takiego punktu widzenia. […] Na ten cel gotów jestem przeznaczyć moją prywatną bibliotekę (ok. 5000 woluminów) zawierającą dzieła z powyższych dziedzin […].

Centrum Studiów Europejskich winno być też otwarte dla studentów z innych krajów, by wprowadzić młodą generację społeczności akademickiej w historię europejskiej kultury opartej na antycznej tradycji, a także by umożliwić jej spojrzenie na własną narodową tradycję kulturową z innego punktu widzenia - z zewnątrz. […]

Z biegiem lat Centrum mogłoby stać się Instytutem, gdzie uczeni z wielu krajów mogliby spotkać się na organizowanych tu konferencjach.”

 

Profesor Paul Siegfrid Jäkel wybrał Kolegium Europejskie w Gnieźnie jako jednostkę, której program naukowy umożliwi spełnienie Jego marzenia. Przedwczesna śmierć na początku 2004 roku przeszkodziła w osobistym udziale Profesora w tworzeniu tej instytucji.

Jego woli stało się jednak zadość – 30 listopada 2005 roku 170 kartonowych pudeł zawierających Bibliotheca Jaekeliana, przewieziono z Piimatie w Finlandii do Poznania, do Biblioteki Uniwersyteckiej. Po opracowaniu w systemie Horizon i wprowadzeniu do Narodowego Uniwersalnego Katalogu (NUKAT) książki trafiły do Biblioteki Kolegium Europejskiego, by „rozpocząć życie” jako Kolekcja Paula Siegfrieda Jäkela (obecnie Kolekcja Bibliotheca Jaekeliana).

 

Praca nad skatalogowaniem jaekelianów trwała ponad dwa i pół roku. Na dobrą sprawę nie została wciąż zakończona (w trakcie katalogowania jest jeszcze tzw. Archiwum Jäkela – blisko dwutysięczny zbiór artykułów, kserokopii i nadbitek).

1 czerwca 2007 roku w obecności władz akademickich i samorządowych w Kolegium Europejskim w Gnieźnie otwarto Czytelnię im. Paula Siegfrieda Jäkela. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała dr Margit Niederhuber-Jäkel, żona Profesora i wykonawczyni Jego testamentu.

Uroczystości towarzyszyła też konferencja: Książki i ludzie: wczoraj –dziś –jutro, pierwsza z serii poświęconych pamięci Paula Siegfrida Jäkela.

Na właściwy księgozbiór składają się 4704 woluminy druków zwartych (w tym 812 to dzieła wydane przed 1945 rokiem) z zakresu przede wszystkim filozofii, filologii klasycznej, historii literatury (wraz z tekstami literackimi), historii, nauk społecznych i historii sztuki (tu także albumy i przewodniki), słowniki i leksykony. Wśród nich znajdują się zarówno znane serie wydawnicze jak Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis czy Goldene Klassiker-Bibliothek, jak i wczesne wydania autorów europejskich czy publikacje ośrodków uniwersyteckich z całego świata. W wielu wypadkach są to jedyne egzemplarze w naszym kraju, o czym świadczy spore zainteresowanie wypożyczaniem międzybibliotecznym. Do księgozbioru należy także zbiór czasopism, nadbitek i kopii artykułów - tzw. Archiwum Jäkela,, wymagające jeszcze opracowania.

 

Zgodnie z życzeniem darczyńcy księgozbiór w całości przechowywany jest w Bibliotece Kolegium Europejskiego jako Kolekcja Bibliotheca Jaekeliana.

Ze względu na nowoczesną architekturę budynku Kolegium Europejskiego starsza część kolekcji przechowywana jest osobno – w magazynie Zbiorów Wydzielonych, chroniona przed światłem i nadmierną temperaturą.

 

Po opracowaniu ogólnym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu każdy egzemplarz należący do księgozbioru otrzymał pieczątkę ekslibrisową: „Dar profesora Siegfrieda Jäkela” a w Bibliotece Kolegium Europejskiego został zaopatrzony w swoją sygnaturę lokalną – stanowi ją symbol układu działowego naszej biblioteki poprzedzony prefiksem „”.

Wkrótce na stronie www.lib.amu.edu.pl uniwersyteckiego katalogu on-line można będzie wprowadzić ograniczenie wyszukiwanie do Kolekcji Bibliotheca Jaekeliana.


Intencją darczyńcy było, aby Bibliotheca Jaekeliana stała się zalążkiem książnicy - warsztatu naukowego dla badaczy wielu dyscyplin. Toteż stale uzupełniana jest publikacjami, które zapewne włączyłby do swoich zbiorów sam twórca; od właściwej kolekcji różnić je będzie brak ekslibrisu Dar Profesora Siegfrieda Jäkela. Dla badaczy spuścizny Profesora udostępniany jest na miejscu w Bibliotece Kolegium Europejskiego własnoręcznie sporządzony przez Niego katalog Jego zbiorów.


Paul Siegfried Jäkel (geb. 30.07.1929 - gest. 15.01.2004); Philologe, Musikwissenschatler, Kulturwissenschaftler. Er arbeitete mit den Universitäten in Regensburg und Tübingen (Deutschland), Turku (Finnland), Szeged (Ungarn) sowie mit der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen zusammen; Mitglied des Center for Hellenic Studies in Washington und Institute for Advanced Studies in Princeton (USA),British Academy in Cambridge, Austrian Academy of Science in Wien, PAN (Polnische Akademie der Wissenschaften) in Warschau, langjähriger Mitarbeiter der Freien Universität Berlin.

Weitere Innformationen aufInternetseite

http://www.margit-niederhuber.com/jaekel/jaekel.html

die von der Gemahlin des ProfessorsDr. MargitNiederhubergestaltet wird.

 

Hiermit möchte ich meinen Vorschlag – ein Europäisches Zentrum für das Studium der Literatur, Geschichte, Philosophie, Kunst und Musik zu gründen - unterbreiten. Es würde sich um eine Institution handeln, die junge Forscher am Beginn ihrerwissenschaftlichen Laufbahn zu Seminaren, Vorlesungen und einjähriger eigener Forschungsarbeit einlädt. Und da die ganze europäische Kultur in den gerade genannten Disziplinen ihren Ursprung in der Antike hat, würden alle Probleme von dieser Warte aus erörtet. […] Ich bin bereit, zu diesem eben Zweck meine private Bibliothek (ca. 5000 Bände) zur Verfügung zu stellen, die die Werke zum erwähnten Forschungsgebiet enthält[…].

Das Europäische Studienzentrum soll auch den Studenten aus anderen Ländern zugänglich sein, um so die junge Generation von Akademikern in die Geschichte der europäischen Kultur auf der Basis der antiken Tradition einführen und folglich auch einen neuen Blick auf die eigene nationale Kulturtradition von Außen hin verschaffen zu können. […]

Mit der Zeit kann das Zentrum in ein Institut umgewandelt werden, wo sich Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern auf den dort organisierten Konferenzen zum fruchtbaren Meinungsaustausch treffen könnten (Paul S. Jäkel).

 

Profesor Paul Siegfrid Jäkel wählte das Collegium Europaeum in Gnesen als Ort (Institution), wo sein wissenschaftliches Programm verwirklicht werden könnte. Der frühe Tod des Professors zu Beginn des Jahres2004 verhinderte sein persönliches Engagementfür das Entstehen dieser Institution.

Aber sein Traum ist dann auch in Erfüllung gegangen – am 30. November 2005 sind 170 Kartonkisten mit Bibliotheca Jaekeliana von Piimatie in Finnland nach Posen in die Universitätsbibliothek gebracht worden. Nach Bearbeitung der Sammlung mit Horizon-System und Aufnahme in den Nationalen Universalkatalog (NUKAT) wurden die Bücher in die Bibliothek des Collegium Europaeumtransportiert, wo sie als Kolekcja Paula Siegfrieda Jäkela(Paul-Siegfried-Jäkel-Sammlung – jetzt: Sammlung Bibliotheca Jaekeliana) ihr „neues Leben“ begonnen haben.

 

Die Arbeiten an der Katalogaufnahme der Jaekelianer dauerte mehr als zweieinhalb Jahre. Im Grunde genommen sind sie bis heute nicht abgeschlossen (katalogisiert wird immer noch das sog. Jäkel-Archiv – eine beinahe zweitausend Exemplare umfassende Sammlung von Artikeln, Xerokopien und Sonderdrucken).

Am 1.Juni 2007 wurde in Anwesenheit von Universitäts- und Selbstverwaltungsbehörden im Collegium Europaeum in Gnesen der Paul-Siegfried-Jäkel-Lesesaal eingeweiht. Die feierliche Eröffnung des Lesesaales wurde von Dr. MargitNiederhuber-Jäkel, der Gemahlin des Professors und Testamentvollstreckerin vollzogen.

Die feierliche Stunde wurde auch von der Konferenz: Książki i ludzie: wczoraj – dziś – jutro (Bücher und Menschen: gestern – heute - morgen) begleitet; es war die erste von einer Reihe geplanter Konferenzen zum Andenken an Professor Paul Siegfried Jäkel.

 

Auf die eigentliche Büchersammlungsetzen sich 4704 Druckvolumina zusammen (darunter bilden 812 Positionen Werke, die vor 1945 veröffentlicht wurden), vor allem aus dem Bereich der Philosophie, klassischen Philologie, Literaturgeschichte (samt literarischen Texten), Geschichte, Sozialwissenschaften und Kunstgeschichte (hier auch Bildbände und Führer), Wörterbücher und Lexika. Es befinden sich darunter sowohl bekannte Serien wie jak Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana,Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensisbzw. Goldene Klassiker-Bibliothek als auch frühe Ausgaben europäischer Autoren oder Veröffentlichungen aus den Universitätszentren in der ganzen Welt. In vielen Fällen handelt es sich um einzige Exemplare in unserem Land – davon zeugt ein großes Interesse anderer Bibliotheken an ihrer Ausleihe. Die Büchersammlung enthält ebenfalls eine Sammlung von Zeitschriften, Sonderdrucken und Artikel-Kopien – es ist das sog. Archiwum Jäkela (Das Jäkel-Archiv), das noch ausgearbeitet werden muss.

Entsprechend dem Wunsch des Gebers wird die Büchersammlung als Ganzes in der Bibliothek des Collegium Europaeum als Kolekcja Bibliotheca Jaekeliana aufbewahrt.

Da das Gebäude des Collegium Europaeum ein neuer moderner architektonischer Bau ist, ist der ältere Teil der Sammlung getrennt untergebracht – im Depot der Sondersammlungen, wo sie vor Licht und allzu hoher Temperatur geschützt wird.

Nach Grundbearbeitung in der Universitätsbibliothek in Posen erhielt jedes Exemplar sein Ursprungszeichen in Form des Stempelaufdrucks: „Geschenk von Professor Siegfried Jäkel”; in der Bibliothek des Collegium Europaeum bekam es seine eigene Lokalsignatur– es ist das Abteilungssymbol unserer Bibiothek mit dem Präfix: „”.

Bald wird es möglich sein, auf der Internetseite www.lib.amu.edu.pldes Universitätskataloges on-lineeine Präzisierung bei der Suche der Sammlung Bibliotheca Jaekelianaeinzuführen.

Die Absicht des Gebers war es, Bibliotheca Jaekeliana zum Anfang einer richtigen Bibliothek – zum wissenschaftlichen Instrument für Forscher aus vielen verschiedenen Wissenschaftszweigen - zu machen. Deshalb wächst die Sammlung ständig – sie wird mit Veröffentlichungen ergänzt, die der Gründer gewiß in seine Sammlung aufnehmen würde. Von der Grund-Sammlung werden sie sich dadurch unterscheiden, dass sie mit keinem Exlibris Geschenk von Professor Siegfried Jäkel versehen werden. Für Wissenschaftler, die das Erbe des Professors Jäkel forschen, wird vor Ort - in der Bibliothek des Collegium Europaeum - der von ihm eigenhändig zusammengestellte Katalog seiner Sammlungen zugänglich gemacht.

 


Paul Siegfried Jäkel (1929-2004); philologist, musicologist, cultural studies expert.

Cooperated with the universities in Regensburg and Tübingen (Germany), Turku (Finland),Szeged (Hungary) and Adam Mickiewicz University in Poznań; member of the Center for Hellenic Studies in Washington and the Institute for Advanced Studies w Princeton (USA),British Academy in Cambridge, Austrian Academy of Science in Vienna, Polish Academy of Sciences in Warsaw, a collaborator of the Freie Universität Berlin of many years’ standing.

More information available on a website maintained by Professor’s Wife,dr Margit Niederhuber:

http://www.margit-niederhuber.com/jaekel/jaekel.html

 

I want to suggest the foundation of a ‘Center for European Studies in Literature, History, Philosophy, Art and Music’. I think it should be possible to find an Institution to invite scholars at the beginning of their University-career for one year to their own research and at the same time give lecture-courses and seminars about a frame-topic. And because all European cultural movements in these 5 disciplines are based on what was developed in the Ancient World, in Ancient Greece and Rome, these activities should be taken into account from this point of view. [...] for this purpose [...] I would like to dedicate my private library (about 5000 books on the topics mentioned above)...

 

The Center for European Studies should also be open for students coming from other countries. Its purpose is to introduce the young academic generation to the History of European Culture based on the Classics, and Greek and Roman Antiquity in general so that they may look to their own cultural tradition also from another point of view, from outside.[…]

 

In the years to come it is also possible to think about the Center as a kind of Exchange-Institute where scholars from other countries may have the possibility to arrange conferences.

 

 

Professor Paul Siegfrid Jäkel chose Collegium Europaeum in Gniezno as an academic centre whose scientific curriculum would enable Him to realise His dream. Professor would have taken a personal part in the creation of the institution, had it not been for his untimely death in the beginning of 2004.

Nevertheless, his will has been done – on 30th November 2005, 170 cardboard boxes containing Bibliotheca Jaekeliana, were transported from Piimatie in Finland to the University Library in Poznań. Having been processed in the Horizon system, and after having been entered to NUKAT (National Universal Catalogue), the books arrived in the Library of Collegium Europaeum, to “begin their life” as Collection of Paul Siegfried Jäkel (presently Collection Bibliotheca Jaekeliana).

 

The cataloguing work on the jaekeliana lasted over two and a half years. In truth, it is not yet complete (work on the so-called Jäkel’s Archives, a collection of almost 2000 papers, photocopies and offprints, is still in progress).

On 1st June 2007, with university and local government authorities in attendance, Collegium Europaeum in Gniezno witnessed the opening of the Reading Room of Paul Siegfried Jäkel. The ribbon was cut by dr MargitNiederhuber-Jäkel, the wife of the Professor and the executor of His will and testament.The ceremony was accompanied by a conference entitled Books and People: yesterday – today – tomorrow, the first event of the kind held in memory of Paul Siegfried Jäkel.

 

The collection propercontains4704 volumes of compact print (of which 812 are works published before 1945), chiefly on philosophy, Classical philology, history of literature (including literary texts), history, social sciences and history of art (here also picture albums and guides), dictionaries and companions. The collections features both well known publishing series, such as Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana,Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis or Goldene Klassiker-Bibliothek, as well as early editions of European authors and university publications from all over the world. In many cases, the volumes are the only ones available in our country, which is manifest in the interest in interlibrary loans. The collection also includes the so-called Jäkel’s Archives, an assortment of periodicals, offprints and copies of articles, which still require library processing.

 

Pursuant to the wishes of the donor, the collection in its entirety is kept in the Library of Collegium Europaeum as the Collection Bibliotheca Jaekeliana.

Given the modern architecture of the Collegium’s building, the older part of the collection is deposited separately – in the storerooms of the Special Section, protected from light and excessive temperature.

 

After the general processing at the University Library in Poznań, each volume of the collection was given bookplates in shape of a stamp with the inscription: “The gift of Professor Siegfried Jäkel”, while at the Library of Collegium Europaeum the volumes were provided with a local shelf mark – a symbol of the section in our library preceded by the prefix “”.

 

Presently, the online library catalogue at www.lib.amu.edu.plwill enable searchwith Collection Bibliotheca Jaekeliana specification.

 

It was the donor’s intention that Bibliotheca Jaekeliana be a rudiment of a library – scientific workshop catering for researchers of various disciplines. Bearing that in mind, the collection is constantly being supplemented by publications that its creator would probably have chosen; these volumes will however not bear The gift of Professor Siegfried Jäkel ex libris. For those who wish to engage in a research of the Professor’s legacy, the Library of Collegium Europaeum grants local access to a catalogue of the collection drawn up by the Professor himself.