Profesor Leonhard Schumacher laureatem Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drukuj

Laudacja

wygłoszona w Gabinecie Rektora 20 kwietnia 2017 roku

na uroczystości wręczenia

Profesorowi Leonhardowi Schumacherowi

z Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy)

Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

      Leonhard Schumacher (ur. 1944), z wykształcenia historyk, filolog i archeolog klasyczny oraz bizantynista, jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Badawczo zajmuje się dziejami starożytnego Rzymu, w tym historią społeczną (z naciskiem na niewolnictwo) i gospodarczą, prozopografią, numizmatyką i epigrafiką. Interesują go także dzieje religii antycznych, prawa rzymskiego oraz recepcji kultury antycznej (w tym idei politycznych) w czasach nowożytnych i współczesnych. Należy do grona najwybitniejszych badaczy niemieckich, a zarazem znajduje się w kręgu tych najbardziej rozpoznawalnych w nauce międzynarodowej. Jest autorem kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów.


     W Polsce opublikował przekład znanej na Zachodzie książki „Niewolnictwo antyczne. Dzień codzienny i los niewolnych” (Poznań 2005) oraz prace: „Inicjatywy socjalne cesarzy rzymskich w świetle źródeł numizmatycznych” (Poznań 1995), „Faszystowska recepcja propagandy augustowskiej” (Poznań 2003), „Zabójstwo cesarza Sewera Aleksandra w «Sicilia» pod Moguncją” (Poznań 2006), „Wizerunek niewolnika – rzymscy niewolnicy na obrazach” (Gniezno 2016) i ostatnio „Trewir i ziemia Trewerów a legiony z Mogontiacum” (Gniezno 2017). Wszystkie wymienione tytuły poprzez miejsce ich wydania wskazują na związki Profesora
z naszą Alma Mater. Ich polskie wersje adresowane są bowiem do naszych studentów i środowiska naukowego.


     Związki Profesora Leonharda Schumachera z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza sięgają połowy lat osiemdziesiątych minionego wieku. Zatrudniony
był wówczas na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii, z którym łączy
nas umowa partnerska. To wtedy, w kilońskim Instytucie Badań nad Starożytnością (Institut für Altertumskunde), gdzie przebywałem na stażu naukowo-badawczym, zadzierzgnięte zostały pierwsze więzi naszej współpracy. Do Poznania Leonhard Schumacher przybył po raz pierwszy w roku 1987, aby zorientować się w możliwościach pogłębienia wzajemnych relacji. W latach następnych gościł u nas wielokrotnie. Wizyty te zaowocowały pobytami poznańskich badaczy zarówno w Kilonii, jak i później na uniwersytetach w Duisburgu, gdzie Profesor był zatrudniony w latach 1987-1995, oraz Moguncji. Ta ostatnia uczelnia stała się miejscem szczególnie pogłębionej współpracy z poznańskimi badaczami, którzy w jej murach przebywali na stypendiach naukowych oraz w charakterze profesorów wizytujących (visiting professor). Wskazać by można co najmniej kilkoro z obecnych na dzisiejszej uroczystości osób, które z tej współpracy, na różnych etapach własnej kariery naukowej, bezpośrednio skorzystały. Podkreślić trzeba, że wzajemne relacje poznańskich i mogunckich starożytników zaczęły się wraz z osobą Profesora Leonharda Schumachera.


     Profesor Leonhard Schumacher zaangażował się także w wymianę studentów w ramach programu Sokrates, a potem Erasmus. W latach 1997-2008
przez Uniwersytet w Moguncji «przeszło» kilkudziesięciu poznańskich studentów.
W roku 1997, w czasie mego pobytu jako visiting professor w Instytucie Historii Starożytnej (Institut für Alte Geschichte) Uniwersytetu Jana Gutenberga
w Moguncji, Profesor umożliwił zorganizowanie tygodniowego seminarium wyjazdowego seminarzystów Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych UAM (15 osób); zadbał też o dofinansowanie pobytu studentów przez Uniwersytet Jana Gutenberga. To także między innymi dzięki niemu w roku następnym (1998) grupa dwudziestu studentów, seminarzystów Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych UAM, uzyskała grant studyjny DAAD. Pozwolił on na zorganizowanie dwutygodniowej wyprawy studyjno-badawczej do Niemiec, wzdłuż dawnej granicy rzymsko-germańskiej; ekspedycji tej nadaliśmy nazwę: „Rzymski limes w Niemczech i jego zaplecze” (Der römische Limes in Deutschland und sein Hinterland).
Profesor zapisał się także jako osoba bezgranicznie oddana studentom przybywającym z Polski. Wszyscy mogli liczyć na jego radę i bezpośrednią pomoc. Do legendy przeszedł fakt, że w krańcowej sytuacji udostępnił dwóm polskim studentkom, które, nie znając niemieckich realiów, pojawiły się w Moguncji z kilkudniowym wyprzedzeniem, własne mieszkanie, a sam na ten czas wyjechał do rodziny.


     Przejście na emeryturę nie oznaczało zaprzestania aktywności Profesora.
W roku 2009 odwiedził Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. W marcu 2016 roku Leonhard Schumacher przybył do IKE z serią wykładów; na spotkaniach
z pracownikami podkreślał znaczenie dalszego pogłębiania wzajemnych relacji naukowych.


     Działalność Profesora Leonharda Schumachera na rzecz współpracy
ze środowiskiem naszej Alma Mater jest dowodem, że o wszelkich formach wzajemnych więzi naukowych i akademickich decyduje osobiste zaangażowanie konkretnych osób. W przeciwnym razie wszelkie deklaracje pozostają tylko na papierze. Wkład Profesora Leonharda Schumachera w rozwój kontaktów naukowych między naszym środowiskiem a Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech jest niezaprzeczalny, podobnie jak jego zaangażowanie
w stworzenie naszym studentom możliwości poznawania realiów życia akademickiego w murach tej nadreńskiej Uczelni.


     Z wnioskiem o przyznanie Medalu wystąpiły Rady dwóch jednostek naszego Uniwersytetu: Wydział Historyczny i Instytut Kultury Europejskiej. Odzwierciedla to naturalną więź Profesora Leonharda Schumachera i z jedną, i z drugą. Zasługi dla jednej i dla drugiej. Do chwili powołania Instytutu Kultury Europejskiej jako jednostki z uprawnieniami wydziałowymi, współpraca nasza koncentrowała się na Wydziale Historycznym, do którego społeczności należałem blisko czterdzieści lat. Po utworzeniu IKE punkt ciężkości, z racji personalnych, przesunął się w kierunku Gniezna. Obie jednostki, Wydział Historyczny i Instytut Kultury Europejskiej, darzą osobę Profesora, jego zaangażowanie w nasze uniwersyteckie sprawy, te naukowe i te studenckie, najwyższą estymą.


     Medal za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który profesorowi Leonhardowi Schumacherowi wręczy za chwilę Rector Magnificus, pan profesor Andrzej Lesicki, jest wyrazem naszego uznania i piękną formą podziękowania za to wszystko, czego dokonał dla poznańskiej Alma Mater.

 

Leszek Mrozewicz

 

Joomla Themes designed by Web Hosting Top